Kitab arxivi

Son nəşrlər


Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

Orxan Pamuk


Qar


Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamukun adət olunan tərzdə yazdığı sonuncu “Qar” romanında hadisələr Türkiyənin şərq sərhədlərində, bir zamanlar Osmanlı imperatorluğunun Rusiya ilə həmsərhəd şəhəri olan Qarsda 1990-cı illərdə cərəyan edir. Əsəri Azərbaycan dilinə çevirən Yunis Orucovdur.


“Yurd” 2006, 356 səh., 15x21, rəngli, yumşaq, 1000

 

25000 /5 AZN


Vasim Məmmədəliyev


Quran və elm


Kitabda əsas məqsəd Quranda mövcud olan bir sıra elmi ayələrin müasir baxımından izahını vermək, bununla da oxucuların nəzər-diqqətini Allah kəlamının əzəmətinə və elmi siqlətinə cəlb etməkdir.


ISBN 13 978-99-52-8082-9,“Qismət” 2006, 128 səh., 15x21, rəngli, yumşaq

 

 

15000 /3 AZN

Məhəmməd Həmidullah


İslama giriş


Kitab sonuncu səmavi din olan İslamın dəyər və əsas prinsiplərinin təbliği və təşviqi baxımından xeyli dəyərli və diqqətəlayiq bir əsərdir. Belə ki burada müqəddəs dinimiz olan İslam bütün cəhətləri, qayə, məqsəd və məramları ilə birlikdə ətraflı təhlil olunur, oxucuya bu mükəmməl din ilə bağlı zəruri, gərəkli məlumatlar çatdırılır.


ISBN 978 9952-8082-1-6, “Qismət” 2006, 368 səh., 14x21, rəngli, yumşaq

 

25000 /5 AZN

 

Tərtibçilər: Ə.H.Hacıyeva, A.K.Hacıyeva, V.V.Eyvazova


İngiliscə-azərbaycanca frazeoloji lüğət


Lüğət 30000-dən artıq frazeoloji vahiddən ibarətdir. Lüğətdən ingilis dilini öyrənmək istəyən hər bir şəxs, xüsusən azərbaycandilli auditoriya istifadə edə bilər. Lüğət Azərbaycan Dillər Universitetinin Leksikoloji və Leksikoqrafik araşdırmalar laboratoriyasında işlənib hazırlanmışdır.


“Nurlan” 2006, 368 səh., 15x21, rəngli, sərt, 500

 

60000 /12 AZN

 

Georq Vilhelm Fredrix Hegel

Çevirəni A. İ. Tağıyev


Məntiq elmi

Fəlsəfə elmlərt ensiklopediyası. 1 -ci cild.


"Məntiq elmi" Hegelin "Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası "nın birinci bölümüdür. Bu bölümdə Hegelin fəlsəfi sisteminin ümumfəlsəfi məsələləri tədqiq edilir. Müəllif "Məntiq elmi"ndə dialektikanın, məntiqin və idrak nəzəriyyəsinin vəhdətini əsaslandırır, dialektik məntiq təlimini irəli sürür və onun formal yaxud ənənəvi məntiqə münasibətini şərh edir. Kitab varlıq haqqında, mahiyyət haqqında, anlayış haqqında təlim adlanan üç bölümdən ibarətdir. Kitabın bütün məzmunu bu üç bölümdə araşdırılan məsələlərin dialektik əlaqələrinin, məntiqi bağlanma tədqiqindən və onun nəticələrindən ibarətdir.


“Təfəkkür” 2005, 460 səh., 15x21, rəngli, sərt, 500

 

45000 /9 AZN

Ф.Д.Джафаркулиев


«Аль-иксир» и метаболизм


В книге автор не только поддерживает факт нетрадиционного лечения, но и вносит свои коррективы, способные продвинуть эту идею далеко вперед. Независимо от возраста и профессии, каждый найдет в этой книге для себя что-то интересное.

 


ISBN 5-8066-1781-5, “Элм” 2005, 288 стр., 15x21, цветная, твердая, 1000

 

 

40000 /8 AZN

Сиявуш Дадаш


Теория формального изобразительного языка тюркской миниатюры


Теория содержит совершенно новое знание о том, что культура создает собственный изобразительный язык, узнаваемый в ее произведениях. Это знание демонстрируется на примере изобразительного языка тюркской культуры, функционирующего в ее искусстве миниатюры. В теории создана модель эволюции изобразительного языка, объясняющая также причины кризиса современного изобразительного искусства и пути выхода из него.


“Мега-Истанбул” 2006, 200 стр., 21x30, цветная, тверд. (суперобложка)

 

 

120000 /24 AZN

Sara xanım Aşurbəyli


Şirvanşahlar dövləti

Azərbaycan və rus dillərində yazılmış bu əsər antik (yunan, latın), Azərbaycan, erməni, gürcü, ərəb, fars, türk, Suriya, rus və Qərbi Avropa mənbələrinin verdiyi məlumatlar əsasında tərtib olunmuş, Şirvanşahlar şəcərəsini bu dövlətin yaranmasından süqutunadək izləyərək, bir sıra Şirvanşahın (III Mənuçöhr, I Axsitan, I Xəlilüllah, I Fərrux Yəsar və b.) hakimiyyət illərini numizmatika və epiqrafikanın son məlumatlarına əsasən araşdırılır.

Bu kitab II RESPUBLİKA KİTAB SƏRGİSİ nin qalibi olub.

Сара ханум Ашурбейли

 

Государство Ширваншахов

 

Работа написана на основании сведений античных (греческих, латинских), азербайджанских, армянских, грузинских, арабских, персидских, турецких, сирийких, русских и западноевропейских источников. Монография исследует Государство Ширваншахов с эпохи его возникновения и до времени его развала. Здесь также исследуются периоды правления некоторых известных Ширваншахов (Манучехр III , Акситиан I, Халилуллан, Фаррух Ясар I), с помощью последних данных нумизматики и эпиграфики.

ISBN 5-87459-229-6,“Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006, 652 səh., 22x30, rəngli, sərt, 500

100000 / 20 AZN

Sara xanım Aşurbəyli


Bakı şəhərinin tarixi

Bu əsər oxucunu Bakı və onun ətrafının tarixi ilə tanış edir. Əsərdə Bakı şəhərinin - Yaxın Şərqin orta əsr feodal şəhərlə-rindən birinin, Şirvanın, Bakı Xanlığının və nəhayət, Azərbaycan Respublikasının paytaxtının sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəni həyatı araşdırılır. Kitabda Abşeronda neft hasilatı və neft sənayesi haqqında müfəssəl məlumat verilir. Şəhərin iqtisadi vəziyyəti (sənətkarlıq məhsulları istehsalı, ticarət, pul tədavülü məsələləri), əhalinin tərkibi, sosial münasibətlər, cəmiyyətin feodal strukturu, hərbi hadisələr və şəhərin hakimləri, şəhər mədəniyyəti (memarlıq, ədəbiyyat, incəsənət) gözdən keçirilir.

Сара ханум Ашурбейли

История города Баку

Настоящая работа знакомит читателя с историей Баку, его окрестностями. В работе исследуются социально-экономическая, политическая история и культурная жизнь г. Баку, одного из значительных средневековых феодальных городов Ближнего Востока, столицы Ширвана, Бакинского ханства и, наконец, Азербайджанской Республики. В книге приводятся подробные сведения о добыче нефти и нефтяной промышленности Апшерона. Рассматриваются экономическое положение города (вопросы ремесленного производства, торговли, денежного обращения), состав населения, социальные отношения, феодальная структура общества, военные события и правители города, городская культура (архитектура, литература, искусство).

ISBN-5-87459-230-Х, “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006, 696 səh., 22x30, rəngli, sərt, 500

100000 / 20 AZN

Vəli Əliyev


Gəmiqaya * Гямигая * Gamigaya


Gəmiqaya – nəsillərdən-nəsillərə, yaddaşlarda zəmanəmizədək yadigar qalmış əfsanələr, rəvayətlər və müxtəlif folklor abidələri bəşər tarixinin ilkin təkamül çağlarından xəbər verir. Qədim dünyanın ən müqəddəs panteonlarından biri kimi məhşurlaşan Gəmiqaya dağında Azərbaycan xalqının ulu keçmişini, tarixi həqiqətləri əks etdirən qayaüstü təsvirlər salnaməsi – riktoqrafik (şəkil) yazılar həkk olunmuşdur.

“Əbilov, Zeynalov və oğulları” 2005, 148 səh., 22x30, rəngli, sərt, 1000

Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Osman Gündüz

İNTERNET. AZƏRBAYCAN İNTERNET RESURSLARI - 2006
 

(ikinci nəşr)

Azərbaycan milli saytlar kataloqu kimi yenidən işlənmiş ikinci nəşr Azərbaycanda İnternetdən istifadəni daha səmərəli mərhələyə qaldırmaq məqsədi ilə tərtib edilib. Elektron məlumatların istifadəçi üçün sadələşdirilməsi kataloqun mühüm üstünlüklərindəndir. Kitaba 2000 milli vebsayt əlavə olunub.

ISBN 9952-8043-3-4,“Multimedia” İnformasiya sistemləri və texnologiyaları Mərkəzi, 2006, 248 səh., 17x24, rəngli, yumşaq, 2000

30000 /6 AZN

Minaxanım Təkləli

 

 


İstilalar müharibələr türk şəhərinin taleyi

 

 

 

 

 

 

Milli sərhədlərin hüdudlarından kənarda qalan türk şəhərləri haqqında əsl tarixi tapıntılar təsiri buraxan bu kitab, türk şəhərlərinin taleyinə biganə qalmayan hər kəs üçün maraqlı ola biləcək.


“Adiloğlu” 2005, 184 səh.. 14x20, rəngli, yumşaq, 500

 

 

 

10000 /2 AZN

                              Minaxanım Təkləli


Azərbaycan xalq mahnıları. Sarı gəlin


Kitabda çox zəngin olan xalq mahnılarımızın böyük bir qismi toplanmışdır. Burada əks olunan mahnıların bəzisinin bir neçə variantına rast gələ bilərsiniz.


“Vektor” 2006, 230 səh.. 11x17, rəngli, yumşaq

 

 

 

 

 

8000 /1,6 AZN

 

 

Aydın Abi Aydın


Şəxs adları sözlüyü


“Şəxs adları sözlüyü” müəllifin iri həcmli şəxs adları ensiklopediyasının ikinci kitabıdır. Burada on minə qədər antroponomin leksik izahı öz əksini tapmışdır.

 

“Səda”, 2006, 372 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500

 

35000 /7 AZN

Selim Babullaoglu, Perviz Kazimi


Azerbaijanian prose
Word literature

 

 

There are samples of literary works of 45 known Azerbaijan writers in the book.
Kitabda  Azərbaycanın ədəbiyyatı səhəsində öz sözünü demiş 45 qələm ustasının yaradıcılığı və əsərlərindən ingilis dilində nümunələr verilir.

“Araz”, 2006, 424 səh., 17x23, rəngli, sərt

45000 / 9 AZN

Гасан Гулиев


Смерть дипломата, или
К истокам конфликта в Карабахе


В книге писателя и литературоведа Гасана Гулиева освещены истоки Карабахского конфликта: они увязаны с деятельностью и смертью дипломата и поэта А.С.Грибоедова, оказавшегося в эпицентре важнейших исторических событий начала ХIХ века.


“Нурлан” 2006, 224 стр., 15x20, цветная, мягкая, 300

 

20000 /4 AZN

Гасан Гулиев


Азербайджанская литература


Автор книги – профессор Гасан Гулиев представляет историю развития Азербайджанской литературы, этапы пройденного ею пути, творчество целого ряда азербайджанских писателей. В ней также находят отражение основные тенденции многовекового литературного процесса и становление новых жанров и форм.


“Нурлан” 2005, 532 стр., 15x20, цветная, мягкая, 500

 

35000 /7 AZN

Банин


Кавказские дни


Роман из серии «классики Кавказа» рассказывает о кавказской женщине Банин (Ум-эль Бану), эмигрировавшую впоследствии во Францию. В романе много автобиографической информации.

 

 

Гюльшан Тофик гызы, блестяще переведшая лучшее сочинение Банин для тех, кому важна правда о нашем прошлом, сохранила художественную силу романа.

 

"Кавказ” 2006, 184 стр., 15x20, цветная, мягкая, 500

 

 

16000 /3,2 AZN

Банин


Парижские дни

 

 

(перевод Гюльшан Тофик гызы)


Роман «Парижские дни» из серии «классики Кавказа» содержит интересную информацию о парижской жизни эмигрантов из бывшей Российской империи. Во многом он автобиографичен, хотя отражает особенности эмиграции.


“Кавказ” 2006, 184 стр., 15x20, цветная, мягкая, 500

 

16000 /3,2 AZN

 

Buludxan Xəlilov


Türkologiyaya giriş


Dərslikdə dillərin morfoloji təsnifi, türk dillərinin aqlütinativ (iltisaqi) dillər kimi digər dil arasındakı yeri, eyni zamanda türk dillərinin digər dil ailələri ilə qohumluğu barəsində mövcud olan cərəyanlar haqqında məlumat verilir. Ural-Altay nəzəriyyəsinin əmələ gəlməsi, dil ailəsi və onun təsnifi və s. məsələlər geniş izahının tapır.


“Nurlan” 2006, 384 səh.. 14x21, rəngli, yumşaq, 500

 

40000 /8 AZN

Günel Anarqızı


Altıncı


Kitabda “Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” romanının qəhrəmanı Təhminənin ölümündən 40 il sonra tapılmış gündəliyindəki etirafları bu mətləblərə işıq saçır...


“Yurd”, 2006, 192 səh., 12x21, rəngli, sərt, 200
 

Tirajı qurtarıb                  20000 /4 AZN

Эльчин Гасанов

 

Убийцы


Детективный роман "Убийцы" имеет более миллиона читателей.

Крутой триллер, самый белый боевик, напряженные сцены, погоня,

стрельба и убийства, здесь все.
 

"ADNA", 2006, 164 стр., 14х21, цветная, мягкая, 200

 

5000 /1 AZN

Alison Baverstock

 

Kitabı necə satmalı

 

 

 

Hər bir nəşriyyatın marketinq departamenti üçün zəruri olan kitab”.

Andrew Welham, Topdansatış və Marketinq Direktoru, Penguin Books

 

Əla kitabdır. Bu dərəcədə hərtərəfli əhatənin çətinliyini bir tərəfə qoysaq belə,

bütün məsələlərin tam aydınlığı hər cür tərifə layiqdir. Təbrik edirəm.

Nəşriyyat işində marketinqin “Bibliyasına çevrilməyə layiq bir kitabdır.”

Professor Emrys Jones, LSE

 

İlk dəfə reklam mətni yazmağımı xatırlayıram. Bu, mənə nəhəng bir inam verdi;

burada nəşriyyat işində marketinqlə necə məşğul olmaq barədə praktik

göstərişlərlə yanaşı, nəhayət, bu və ya başqa marketinq strategiyalarının niyə

işləməsinin aydın izahı var idi”.

Allan Shanks, Şotlandiya Naşirlər Birliyi

 

Bu, marketinq müdrikliyinin kitab üçün uyğunlaşdırılmış xəzinəsidir.

Nəşriyyatda və ya kitab mağazasında işləyən hər bir kitab satıcısı özündən

soruşacaq ki, mən indiyə qədər bunsuz necə keçinirdim”.

Simon Littlewood, Beynəlxalq Direktor, Random House

 

Çox hörmətli mütəxəssis və müəllimin əla və informativ kitabı”.

Jane Cholmeley, Silver Moon Kitab mağazası

Müəllif haqqında

 

Alison Baverstock özünün marketinq məsləhətçiliyi işini başlayana qədər bir sıra müxtəlif nəşriyyat evlərində işləmişdir. O, müntəzəm olaraq reklam mətnləri yaz-maq və kitab mar-ketinqi haqqında mühazirələr oxuyur. Kogan Page nəşriyya-tının çap etdiyi Are Books Different? kitabının da müəllifidir

 

Bu, tamamilə yenidən işlənilmiş nəşr, kitab işinə cəlb edilmiş hər bir kəs üçün zəruri bələdçidir. Ticarətlə məşğul olmaqda israrlısansa, işini daha yaxşı yerinə yetirmək üçün baxmağa bir şey axtarırsansa, öz nəşriyyatını qurmağı planlaşdırırsansa və ya, sadəcə olaraq, bütün prosesin necə işlədiyi haqqında daha çox məlumat almaq istəyirsənsə Alison Baverstockun bu oxunaqlı kitabı sənə əlüstü yardım göstərmək üçün daim yanında olacaq.

 

ISBN 9952 8087 0 4

ISBN 978 9952 8087 0 4

 

20000 /4 AZN

Зираддин Тагиев {Гаджи Зираддин Тагиев)
доктор философии, член Союза Писателей Азербайджана

Коран для детей и не только...

Каковы основополагающие принципы, символы и правила жизни, изложенные в Священном Коране? Как они претворялись в жизни Посланниками и Пророками? И как надлежит поступать нам, следуя Корану? Эти и другие вопросы рассматриваются в книге доктора философии Гаджи Зираддина Тагиева, предназначенной для самого широкого круга читателей и, прежде всего, для молодежи.
В книге восемь глав. В первой изложены основные принципы, символы и правила жизни. Во второй приводятся и разъясняются коранические притчи. Третья посвящена историям из жизни Посланников и Пророков. В четвертой дано краткое содержание всех 114 Сур Корана. В пятой показано, как испытать себя на знание текста Корана. В шестой описано, как составить алгоритмические шаги по Корану. Седьмая глава рассматривает проблемы устойчивого развития современного общества. В восьмой дан краткий примерный тематический указатель по Корану и краткий словарь терминов.
Книга издается впервые, и рассчитана на самый широкий круг читателей, начиная с детского возраста.


Баку, "Шарг-Гарб", 2005, 808 стр., 21х27, цветная, твердая, 1000

 

150000 /30 AZN

Melvin I. Urofsky


ABŞ DEMOKRATİYASI HAQQINDA ƏSAS MƏTNLƏR

Kitabın çapını qismən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirib. Kitabda ifadə olunmuş bütün fikirlər müəlliflərə məxsusdur, ABŞ dövlət departamentinin mövqeyini ifadə etmir.
Kitab humanitar elmlər üzrə müəllimlər, tələbələr, hüquqşünaslar, jurnalistlər və ümumiyyətlə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Bu kitabda həmçinin məktublar, esselər, təslim nitqləri və hətta şeirlər də dərc edilmişdir. Bütün bunlar o mənada sənəd sayıla bilər ki, Amerikanın dörd yüz il ərzində apardığı axtarışları əks etdirir.

Çapa hazırlayan: FAR CENTRE - Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar mərkəzi
Tərtibat, redaktə və şərhlər: Hikmət Hacızadə
Buraxılış ili və yeri: 2006-cı il, Bakı
Səhifə sayı: 488
Üzqabığı: Sərt, tam rəngli
Tirajı: 5215

 

30000 /6 AZN

Üzeyir Hacıbəyov

Mashadi İbad (ingilis dilinə çevirəni Seyran Ağabəyov)

Kitab Klubu Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəylinin anadan olmasının 120 illiyi münasibəti ilə sənətkarın ölməz “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasının ingilis dilinə tərcüməsini nəşr edib. Tanınmış tərcüməçi Seyran Ağabəyov əsərin həm librettosunu, həm də ariyalarını ingilis dilinə çevirib. Qeyd edək ki, Səməd Vurğunun “Vaqif” dramını və Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyasını da ingilis dilinə Seyran Ağabəyov çevirib.
Kitabı Kitab Klubunun sərgi salonunda əldə etmək olar.

“Məşədi İbad” is a humorous musical comedy created by Azerbaijan s renowned composer and dramatist Uzeyir Hajibayov.
In the musical comedy U.Hajibayov sarcastically laughs at Mashadi Ibad? Because people like him imagine that money can do everything. They even think its possibl to buy 15 year old girl and her love by money.

“Kitab Klubu” MMC, 2005, 202 səh., 21x29, rəngli, yumşaq, 500

 

10000 /2 AZN

Beynəlxalq əlaqələr üzrə bələdçi

İngilis dilindən tərcümə edilmiş Beynəlxalq Əlaqələr üzrə dünyanın ən tanınmış mütəxəssislərinin üç il ərzində göstərdikləri birgə fəaliyyətin məhsulu olan bu kitab tələbələr, elmi işçilər, və bu sahə ilə maraqlananlar üçün dəyərli bir vəsaitdir. Siz bu kitabda təməl anlayışlardan mövcud problemlərə qədər geniş mövzularla tanış ola bilərsiniz.

"Beynəlxalq əlaqələr üzrə bələdçi" xüsusən ona görə dəyərlidir ki, çox əhatəli təyin edilmiş dünya siyasətini tədqiq etməklə öz adını təkzib edir. O sahənin “müasir elmi səviyyəsini” müəyyən edir və əlbəttə ki, dünya siyasətinin peşəkar öyrənciləri üçün zəruri oxu vasitəsinə çevriləcəkdir”.

Robert O. Keohane, Duke Universiteti

Bələdçi özünü elmin mütəhərrik bir sahəsinin hərtərəfli və təkmil xülasəsi üçün ən nüfuzlu və qolay mənbə kimi təsdiq edəcək... Beynəlxalq əlaqələri öyrənmələrin hamısı bu kitabı özlərinin əsaslı kitabxanalarına əlavə etmək istəyəcəklər”

Peter Katzenstein, Cornell Universiteti

“Bu toplu fənnin əsas mübahisələrinin və ən kəskin suallarının əla icmalını təşkil edir. Redaktorlar BƏ-nin cari vəziyyəti barədə tənqidi şərhlər yazmaq üçün dünyanın qabaqcıl alimlərinin çoxunu bir yerə toplamışlar və nəticədə həqiqətən də zəruri olan handbook yaranmışdır”

Steve Smith, Wales Universiteti, Aberystwyth

ISBN 9952 29 054 3, "Bilik", 2005, 478 səh., 17x25, rəngli, yumşaq, 500

 

40000 /8 AZN

 

Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16