Kitab arxivi

Son nəşrlər


Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

Расим Ефендиев
Узоры Азербайджана (на русском и английском языках)
В книге отражаются орнаменты азербайджанских ковров, архитектурный декор, миниатюрная и монументальная живопись 150 различных композиций и наименований многовековой ковровой традиции.
“Digital age”, 2005, 48 стр. 12х20, цветная, мягкая
Доп. инф. Китаб Клубу, тел.: 492-12-38

Məmməd Cəfərli
Erməni cinayətləri 1-ci cild
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin konkret faktlar və sənədlər əsasında hazırladığı bu kitabda Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilən təcavüzkar separatçılıq və dövlət terrorizmi siyasəti, erməni quldur birləşmələrinin həmsərhəd ərazilərdə törətdiyi cinayətlər, dinc sakinlərin başına gətirilən olmazın müsibətlər öz əksini tapmışdır.
“Vətən”, 2004, 164 səh., 14x20, rəngli, sərt, 200
25000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Мамед Джафарли
Политический террор и судьбы Азербайджанских немцев
Автор на основе малоизвестных и впервые публикуемых фактов и документов рассказывает о жизни немцев, переселившихся в начале ХIХ века из Германии в Азербайджан.
ISBN 5-7225-0074-7,“Ватан”, 2003, 320 стр., 17х24, цветная, твердая, 300
40000 манат, Китаб Клубу, тел.: 492-12-38

Гарабаглы Салех Бей
Судьба России
Данное издание содержит в первой части анализ событий, происходящих в стране сегодня, рекоммендации росийскому обществу – как выйти из нынешнего положения и вообще из состояния бедности, и как жить нормально, достойно. Во второй части изложены совершенно новые особые способы лечения от ряда недугов – быстро, без лекарств, самому человеку.
ISBN 5-8066-0753-4,“Элм”, 2004, 374 стр., 15х20, цветная, твердая
35000 манат, Китаб Клубу, тел.: 492-12-38

Sayalı Sadıqova
Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişafı
Monoqrafiya Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü, formalaşması və inkişafı tarixinə həsr edilmişdir. Əsərdə terminologiyanın müxtəlif mərhələlərdə inkişaf tarixi, zənginləşmə mənbələri, normaları, nizama salınma qaydaları və s. məsələlər zəngin faktlarla araşdırılmışdır.
ISBN 5-8066-1780-7,“Elm-Nurlan”, 2005, 348 səh, 14x20, rəngli, sərt, 500
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Kamil Odər
Tarixə yeni baxış
Əsər məqalələr toplusundan ibarətdir. Hər bir məqalə ayrı bir tarixi hadisədən, mifik, dini görüşlərdən bəhs edirsə də, vahid bir fikri aşılayır: bu vaxtacan yazılmış tarixlər siyasi məqsədlərə, artıq qəbul olunmuş “izm”lərə xidmət edir.
“Kitab Aləmi”, 2005, 236 səh., 17x22, rəngli, yumşaq, 300
20000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Гарабаглы Салех Бей
Бейтерапия самолечение
В книге представлены способы лечения более 25 болезней, открытые, испытаннае на себе и применяемые автором и его пациентами. Эти способы лечения никем ранее не описаны хотя, в частности, способы, элементарно просты и наиболее эффективны т.е. не требуют лекарств и специального оборудования.
ISBN 508066-0753-4,“Элм”, 2005, 188 стр., 15х20, цветная, мягкая, 500
15000 манат, Китаб Клубу, тел.: 492-12-38

Mehdi Pişşvayi
Məsum imamların həyatı
Kitabda məsum imamların həyatına həsr edilmiş geniş tarixi mövzular, imamların həyatında baş vermış mühüm tarixi hadisələr, müharibələr, on ikinci imam Həzrət Mehdinin(ə.c.) həyatı və s. bu kimimaraqlı materiallar toplanmışdır.
“Qələm”, 2004, 484 səh., 15x23, rəngli, yumşaq, 300
15000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

А.Лактионов
История дипломатии
Книга посвящена истории дипломатии, правила и законы которой сложны, загадочны и опасны с древнейших времен и до окончания Первой мировой войны.
ISBN 5-17-024959-4, «М», 2005, 944 стр. 17х24, цветная, мягкая, 3000
90000 манат, Китаб Клубу, тел.: 492-12-38

 

İsa
Mehri və Vəfa
XI əsrin şairi İsanın “Mehri və Vəfa” poeması ədəbiyyatımızın nadir və erkən abidələrindəndir. Klassik məsnəvi tərzində gözəl poetik dildə yazılmış bu əsərdə Mehri və Vəfanın bir-birinə olan alovlu məhəbbəti ana südü qədər təmiz, ovlad qədər doğma böyük şövqlə tərənnüm edilmişdir.
“Nurlan”, 2005, 340 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 100
Əlyazmalar İnstitutu, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Xətai Təbrizi
Yusif və Züleyxa
Kitabda XV əsrdən qalmış bu əsərin zəngin lüğət tərkibi, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri araşdırılır, elmi-tənqidi cəhətdən tədqiq olunur və ərəb dilində transfoneliterasiyası verilir.
“Nurlan”, 2004, 268 səh., 14x20, rəngli, yumşaq
Əlyazmalar İnstitutu, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Azadə Musabəyli
Ruhi Bağdadi: mühiti, həyatı, poetikası və divanı
Kitabda Füzulidən sonra Bağdadın yetirdiyi ən böyük türk şairi Ruhi Bağdadının mühiti, həyatı, poetikası araşdırılmış, divanının əlyazmalar əsasında transfoneliterasiyası təqdim edilmişdir.
ISBN 5-8066-1702-5,“Elm”, 2005, 952 səh., 15x21, rəngli, sərt, 300
Əlyazmalar , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
 
O.İmanova, R.Rəcəbova
Kamança məktəbi
Musiqi məktəblərinin I-V sinifləri üçün dərslikdə kamança ustadı H.Kərimovun kitabından istifadə edilib, hər bir nəzəri məlumata uyğun olaraq bir neçə musiqi nümunələri verilib.
“Şirvannəşr”, 2005, 100 səh., 21x29, rəngli, yumşaq, 100
12000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
 
Nüsrəddin Məmmədov
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi
Əsərdə qlobal, regional, milli dövlətlər , müəssisələr və şəxsiyyətlər səviyyəsində iqtisadi təhlükələrin meydana gəlməsinin obyektiv və subyektiv səbəbləri və onların aradan qaldırılması vasitələri, habelə Azərbaycanda bunların xüsusiyyətləri verilir.
“Bakı Dövlət Universiteti”, 2005, 160 səh., 15x21, rəngli, yumşaq, 300
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Səfərov Zirvə Həbib oğlu
Kompüter
Kitabda kompüter haqqında anlayış, onun hissələri, “Windows”un standart, ofis və qrafik proqramların iş prinsipləri, İnternet şəbəkəsi haqqında dolğun məlumat, tərcümə proqramları, viruslar və antiviruslar haqqında məlumat, kompüter terminlərin izahlı lüğəti və s. məlumatlar toplanmışdır.
“Adiloğlu”, 2005, 288 səh., 17x24, rəngli, yumşaq, 2000
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 
Gündüz Quliyev
Məhəbbət psixologiyası
Kitab iki hissədən ibarətdir. Kitabda “Məhəbbət nədir?” problemi bütün aspektlərdən işıqlandırılır. Problemə yanaşma sırf elmi səciyyə daşıyır.
“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2005, 246 səh., 15x20, rəngli, yumşaq, 500
30000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
Sabir Rustamkhanli
My road of life
“Mənim həyat yolum” adlı kitab ingilis dilində Azərbaycan xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının son əsəri olaraq sovet rejiminin çirkinliklərindən danışır.
ISBN 9952-26-015-6,“Qanun”, 2005, 496 səh., 15x21, rəngli, sərt,
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
 

 

Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16