Kitab arxivi

Son nəşrlər


Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu
AR Vergi Məcəlləsi
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər ayrıca başlıq altında, tam mətndə verilməklə yanaşı Məcəlləyə də daxil edilmişdir.
“Qanun”, 2006, 372 səh., 14x20, rəngli, sərt, 300
20000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu
Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu
Kitabda bələdiyyələrin statusu, maliyyələşməsi, onların əmlakı, torpaqları əraziləri, bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri və s.haqqında normativ sənədlər toplanmışdır.
“Qanun”, 2005, 312 səh., 14x20, rəngli, sərt, 300
20000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Nəşrə məsul Şahbaz Xuduoğlu
AR Konstitusiya Məhkəməsinin (plenumunun) qərarları
Kitab 15.08.2005-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarlarından ibarətdir.
“Qanun”, 2005, 524 səh., 14x20, rəngli, sərt, 300
40000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Nəşrə məsul Şahbaz Xuduoğlu
Polis haqqında sənədlər toplusu
Hüquqşünasın kitabxanası seriyasından olan kitabda Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin və strukturununun təsdiq edilməsi haqqında və polisin digər fəaliyyət sahələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının fərmanları və qərarları verilmişdir.
“Qanun”, 2005, 156 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 300
10000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

L.Yeqorova, R.Siroviç
Fortepianoda çalmaq üçün ibtidai tədris vəsaiti
Azərbaycan və rus dillərində nəşr edilmiş, musiqi təhsilinin ilk iki ili üçün nəzərdə tutulan bu kitaba daxil olan əsərlərin seçilməsinə dahi bəstəkarımız Ü. Hacıbəyov rəhbərlik etmişdir. Son nəşrə bir neçə müdaxilələr edilmişdir - bir sıra yad notlar çıxarılmışdır.
“Şirvannəşr”, 2004, 92 səh., 21x29, rəngli, yumşaq, 200
20000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
Sabir Əlim Xəliloğlu
Füzuli sözü
Kitabda bədii söz ustalarının Xaqani, Nizami, Füzuli, Saib, Qövsi, Məsihi, Vidadi, Vaqif, Sabir, Hadi, Cavid, Vahid və başqalarının yaradıcılığına ətraflı nəzər salınır, bəziləri haqqında isə ayrıca oçerklər verilir. Xüsusilə, Füzuli, Seyyid, Sabir, Vahid şerinin poetikası əhatəli şəkildə tədqiq olunur.
“Adiloğlu”, 2005, 526 səh., 15x22, rəngli, sərt, 500
40000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
 
Mirzə Məhəmməd Axundov
Dram əsərləri
Kitabda XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlində yaşayıb-yaratmış şair, dramaturq, ictimai-siyasi xadim, xalq müəllimi, çar mütləqiyyətinə qarşı ardıcıl mübarizə aparan Mirzə Məhəmməd Axundovun təxminən bir əsr ərzində müxtəlif səbəblər üzündən çap olunmamış dram əsərləri toplanmışdır.
“Mütərcim”, 2003, 212 səh., 14x21, rəngli, sərt, 500
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
Ədalət Tahirzadə
Şəkinin tarixi qaynaqlarda
Kitabda Şəkinin tarixinə dair başlıca olaraq XİX yüzil qaynaqları toplanıb. Bu mənbələrin çoxu əlyazma nüsxələri əsasında ortaya qoyulub. Müəllif isə qaynaqların məzmununu daha asan mənimsəməkdən ötrü həm çoxlu qeydlər və aydınlatmalar, həm də zəngin maddeyi-tarixlər tarixlər toplusu hazırlayaraq qaynaqlara artırıb.
“MASTER”, 2005, 256 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500
15000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Yunus Əmrə
Divan
Tərtibçi Cəlal Bəydililin təqdim etdiyi bu kitab Yunus Əmrə divanının ən əski və yaxşı nüsxəsi sayılan Fateh nüsxəsi əsasında tərtib edilibdir. Bu nəşr XIII-XIV yüzillər türkcəsinin həqiqi toxunulmaz xəzinəsi olduğu üçün dil xüsusiyyətləri qorunub saxlanmışdır.
“Nafta-Press”, 2004, 286 səh., 15x21, rəngli, sərt, 150
20000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Məryəm Həsənova
Çin Xalq Respublikası (məlumat kitabı)
Kitab Çin Xalq Respublikası haqqında Azərbaycan dilində tərtib edilən ilk şəkilli məlumat kitabıdır. Burada Çin Xalq Respublikasının və Cin xalqının bu günki həyatına, tarixinə, coğrafiyasına, mədənyyətinə dair ətraflı informasiyalar təqdim olunur.
“Nurlan”, 2005, 160 səh., 14x20, rəngli, sərt, 500
20000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
 
Elçin Əlibəyli
Azərbaycan televiziyası
Kitab Azərbaycanda mövcud olan telekanalların yaradıcı axtarışları, TV-nin ictimai funksiyaları və onların təcəssüm mənzərəsini, müxtəlif kanallarda yayımlanan informasiya proqramları, əyləncəli və musiqi verilişlərini təhlil edir.
ISBN 9952-29-058-6 “MBM”, 2005, 160 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500
10000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Azərbaycan MEA Geologiya İnstitutu
Azərbaycanın geoloq və geofizik alimləri
Axundova Svetlananın (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) tərtib etdiyi soraq kitabında XX əsrdə Azərbaycanda işləmiş və geofizika sahələrində elmlər doktorları hazırda geoloji elmin inkişafına öz töhfələrini verməkdə olan alimlər haqqında qısa bioqrafik məlumatlar verilir.
Nafta-Press”, 2004, 362 səh., 17x24, rəngli, sərt, 1000
40000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Fərhad Məzəmli
Azərbaycan dilində fars sözləri lüğəti
Dilimizdə külli miqdarda fars mənşəli söz və ifadələr vardır ki, oxucu onun mənasını bilmir. Bu kitaba müraciət edən hər bir şəxs bu sözlərin dəqiq mənasını, kökünü biləcək.
“Çıraq”, 2004, 200 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Mdhəd Qəfərov, Vaqıf Abışov, Hikmət Eyvazov
Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları
Dərslikdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və hüquq elminin nailiyyətləri əsasında hüquq-mühafizə fəaliyyəti və bu fəaliyyəti həyata keçirmək iqtidarında olan dövlət və qeyri-dövlət orqanları haqqında müfəssəl məlumatlar verilir.
“Adiloğlu”, 2005, 540 səh., 15x21, rəngli, sərt, 500
60000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Əhməd Əmin Təmiz
Həzrəti Əli
İslamın müqəddəs simaları seriyasından olan kitab ikinci nəşrdir. Kitab dünya tarixində mühüm yer tutmuş, insanlığa örnək olan çox maraqlı və müqəddəs şəxsiyyətlərdən sayılan Həzrəti Əlinin keçdiyi ömür yolundan bəhs edir.
“Altun Kitab”, 2005, 232 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 300
15000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
Allahın lütfü 25 il Şeyxülislam
Kitab Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Sədri, Qafqazın XII Şeyxülislamı, görkəmli din xadimi, alim, pofessor Allahşükür Paşazadənin Şeyxülislamlıq fəaliyyətinin 25 illiyinə həsr edilmişdir.
2005, 170 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 1000
Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Гасанов Г.А.
Цель истории
Философия истории политического генезиса человеческого общества.
Представляемая монография является первой попыткой осмысления философии истории политического генезиса человеческого общества и периодизации мировой истории в азербайджанской философской науке. Автор дает широкий обзор истории историографии, различных взглядов на философию и периодизацию мировой истории.
Елм 2004 Абилов, Зейналов и сыновья”, 2005, 172 стр., 15х25, цветная, мягкая
Китаб Клубу, тел.: 492-12-38

 

Qövsi Təbrizi
Divan
XVII-XVIII əsrlərin Azərbaycan şairi Əlican Qövsi Təbrizinin kitabı müxtəlif əlyazma versiyaları əsasında orijinal qrafikada tərtib etdiyi elmi-tənqidi mətn əsasında hazırlanmışdır.
“Nurlan”, 2005, 450 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 100
Əlavə məlumat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Afaq Məsud
Yazı
Kitabda olan roman, esse, hekayələrin müəllifi öz əsərlərində enən dalğıclar kimi, insanın şüuraltı dünyasına enir, ən əcaib və qorxulu dəniz heyvanlarına oxşayan qəribə, qorxunc, bəzən hətta iyrənc duyğu və düşüncələri ovlayıb qələminin ucunda vərəqin üzünə çıxarır.
“Qanun”, 2005, 432 səh., 15x23, rəngli, sərt, 1000
35000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Azerbaijan yellow pages
Yellow pages (ingilis və rus dillərində)
Təqdim olunan 2005/2006-cı illər üçün nəzərdə tutulan sənaye-ticarət üzrə soraq kitabçası.
“Yellow pages”, 2005, 888 səh., 22x27, rəngli, yumşaq
120000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Sevinc Ruintən
Azərbaycan türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində
Monoqrafiyada Azərbaycanın türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələri kompleks şəkildə araşdırılır - müxtəlif faktların toplanması, sistemləşdirilməsi və təhlili əsasında müstəqilliyin ilk on ili ərzində bu əlaqələrin tarixi yazılır.
“Adiloğlu”, 2005, 212 səh., 14x20, rəngli, sərt, 500
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

M. Y. Vəkilov
Azərbaycanda mədəni inqilab: 1920-1940-cı illər
60-cı illərin əvvəllərində qələmə alınmış, 1968-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası kimi müdafiə olunmuş və hazırda əlyazma hüququnda mərhum müəllifin şəxsi arxivində mühafizə edilən bu əsər monoqrafiya şəklində ilk dəfə nəşr edilir. Monoqrafiyada 1920-40-cı illərdə Azərbaycanda gerçəkləşmiş və ictimai-mədəni həyatın bütün sahələrini əhatə etmiş mədəni inqilab prosesi araşdırılır.
“Əbilov,Zeynalov və oğulları”, 2005, 100 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 200
Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Məmmədağa Baxışov
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XVII əsrin II yarısından 1871-ci ilədək)
Dərs vəsaiti ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdə XVII əsrin ikinci yarısından 1871-ci ilədək olan bu dövrdə beynəlxalq münasibətlər tarixinin əsas hadisə, proses və problemləri xronoloji ardıcıllıqla şərh olunur.
“Şirvannəşr”, 2005, 108 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500
20000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Həsən Əliyev
Azərbaycan antroponimikasının inkişaf mərhələləri
Kitabda əsasən türkologiyada antroponimlərin vəziyyəti, inkişaf xüsusiyyətləri haqqında ümumiləşdirici mülahizələr verilir, bu sahədə geniş miqyasda araşdırmalar aparılır.
“İqtisad Universiteti”, 2004, 394 səh., 15x21, rəngli, sərt, 500
30000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Beynəlxalq Əlhuda
Çərəkə. Seçilmiş surələr və dualar
Kitabda islam dinində vacib olan surələr və dualar izahı ilə verilmişdir.
ISBN 964-439-090-3,“Beynəlxalq Əlhuda”, 2005, 222 səh., 9x12, rəngli, sərt, 2000
6000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu
Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri Firudin Haşımzadə biblioqrafiya
Kitab Azərbaycan elminin tanınmış nümayəndələrindən biri, respublikamızda bərk cisim nəzəriyyəsi istiqamətinin yaranmasında misilsiz xidmətləri olan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan dövlət mükafatı laureatı Firudin Haşımzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunub.
“Ləman”, 2005, 66 səh., 11x16, rəngli, yumşaq, 100
Əlavə məlumat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Azərbaycan Texniki Universiteti
Elmi əsərlər fundamental elmlər № 2 cildi IV (14)
Elmi əsərlər fundamental elmlər jurnalı ildə dörd dəfə çıxır - fizika və onun tədrisinə həsr olunur.
“Ləman”, 2005, 136 səh., 21x29, rəngli, yumşaq, 500
12000 manat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Üzeyir Hacıbəyli
Seçilmiş əsərləri (iki cilddə)
Abdulla Abbasovun tərtibi nəticəsində bu iki cilddə nəşr olunmuş seçilmiş əsərlərdə dahi bəstəkar və dramaturq Üzeyir bəyin xalq musiqisinə sədaqətin, müdrik folklor-muğam stixiyası ilə ən yeni dünya opera sənətinin ilki və inciləri olan bir çox operaları, komediyaları, satirik hekayələri və səhnəcikləri toplanmışdır.
“Şərq-Qərb”, 2005, 408 səh., 15x22, rəngli, sərt, 25000
Əlavə məlumat , Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Fazil Vahidov, Tahir Ağayev
Sosiologiya
Dərs vəsaitində sosiologiyanın nəzəri problemləri, ictimai hadisə və prosesləri sosioloji baxımdan öyrənməyin spesifikası nəzərdən keçirilir.
ISBN 5-86-874-070-20, “Təknur”, 2005, 160 səh., 15x20, rəngli, sərt, 500
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

 

Son nəşrlər (ardı)  1  2  3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16