Esselər   1  2  3  4  5                                                                                   Elektron kitabxana

 

BÖYÜKKİŞİ HEYDƏRLİ

(YAZIÇI QOR)

və
ƏKRƏM ŞAMXALOV

 

 

 

Ağzından od püskürən Yeddibaşlı Əjdaha suyun başını kəsdirir. El-obaya su buraxmır.
Hər gün qurban tələb edir(...)
Bu nağılı cocuqkən eşitdik, ancaq saqqalımız sinəmizə düşüb, hələ də dərk etmirik.
Yeddibaşlı Əjdaha cildinə girən hegemonun törətdiyi fəlakətləri bir-birimizə təsəlli verməklə yola salırıq.
Min illərdir qurbansız keçinmirik.
Yaşayışımız təbiətin, cəmiyyətin məhvi hesabına başa gəlir. Necə deyərlər, başımızı yarıb, qoynumuzu qozla doldururlar.
Zaman-zaman ələm sürdürülür.
İtaətə, çirkaba, cinayətə təhrik edilirik.
Yetər!.. Gərək anlayaq. Nə deyirik, nə edirik - fərqində olaq.
Ə.Şamxalov, Quran və Nizami məktəbinin qənaətincə, Vatikan Britaniyasının söykəndiyi V.Şekspir separatizmi çöküb.
Ümumiyyətlə, Yeddibaşlı Əjdahanın - separat qurumların mahiyyəti dərk edildikcə onların ölüm günləri də yaxınlaşır.
“Nəyi öyrənək, necə öyrədək” (Yeni Müsavat, 28 dekabr 2005) yazısından sonra televiziyada təlim, təhsil, tədris və tərbiyə mövzusunda gedən müzakirələr diqqətimizi cəlb edib. Bu müzakirələrin davam etməsi nəhayətdə nəyi, necə (?) öyrətmək sualına cavab olardı.
Şübhəsiz, mənəvi nemətlərimiz süfrəyə qoyulmalıdır. Yəni klassik irsimiz ali və orta məktəblərdə ardıcıl və sistemli olaraq öyrədilməlidir.
Bəs kim öyrətməlidir? Əlbəttə, müəllim.
O müəllim ki (!) ələmlə, fəlakətlə məşğul olmasın. El demişkən, gölə qələmə sancmasın. Öz işini, məişətini, davranışını həyatiliklə (ilahi qanunlarla) tənzimləyə bilsin.

13 yanvar 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NİZAMİ OBRAZLARI
FİTNƏ, İSGƏNDƏR

Nizami metrostansiyasının divarlarına çəkilmiş illüstrasiyaların önündə ayaq saxlayanlar nə düşünürlər, deyə bilmərik.
Bizə gəlincə, iddia etməyə əsasımız var: Nizamişünaslıq Nizami obrazlarının təhlilində də yanılıb.
Öküzü boynuna alıb pillələri ağır-ağır qalxan Fitnəni gözünüzün önünə gətirin.
Bu peysaj bizə nə deyir (?) sualına cavab kimi heç istəməzdik ədəbiyyat dərsliyinin aşıladığı yanlış qayənin toruna düşək. Bu, Nizaminin şəklini pula yapışdırmaq təkin bir şey, yəni şairi təhqir etmək olardı.
Fitnə neftdir. Özü də tədrici, təbii olaraq yer altından üzə çıxan neft.
Öküz isə əkiz deməkdir. Bu söz batini aləmlərin dualist mahiyyətini nəzərə çatdırır.
Nizami obrazlarından İsgəndərin öz məna tutumu var.
İsgəndər bütün dövlətləri zəbt edəndən sonra Daranın görüşünə gəlir, ancaq onu tabutda görür.
Ə.Şamxalov Quran və Nizami məktəbinin şərhinə əsaslansaq, Dara ikili dürdür. Onun ölümü bu dünyanın məhv olduğuna işarədir. Odur ki, İsgəndər o dünyaya üz tutur və dirilik suyunu tapır. Bununla da hər iki dünyaya bələd olan İsgəndəri - Zülqərneyn adını qazanır.
Tarixdən isə Makedoniyalı İsgəndəri tanıyırıq.
Makedoniyalı İsgəndər qan-qada, atəş müharibədir. Hardasa Servantesin Don Kixotunu, yəni özünün qənimi obrazını xatırladır.
Yekun olaraq deyə bilərik, Makedoniyalı İsgəndər qana susayır. İsgəndəri - Zülqərneyn isə dərdlərin dərmanı olan dirilik suyunu tapır. Göründüyü kimi bunların fərqini anlamaq bir o qədər də çətin deyil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VURĞU VƏ APASTROF

Separat rejimlər Vəhdəti-vücudun ali məqamlarına əl bulayıb; Ərəbzəngi təki batini həqiqətlərin dərkinə uzanan yolu kəsib. “Yaşasın şeytaniyyət, rədd olsun ruhaniyyət” deyib.
Ə.Şamxalov, Quran və Nizami məktəbinin şərhinə görə, separat Vəhdəti-vücudun ilkin üç məqamına aid olan mövzudur:
“Vəhdəti-vücudun bətnini məhv etmək üçün onun ali məqamlarının yolu bağlanıb.
Hətta ali məqamları anladan əuzi-billah, əruz sözləri Qurandan çıxarılıb".
Necə olur-olsun batini həqiqətlərin izi-tozu itirilsin (!) Məhz bu məqsədlə əlif amilləri parçalanıb, sözün mənası azdırılıb, təhrif və uydurmalara meydan verilib. Həyati təlim - Dualizmin kökünə daş atılıb. Nəticə və nəhayətdə şəhid aləmi yaradılıb.
Məgər Quran ələm, ərəm rəmzləri, tövbə, muğamat, Qüds, nigah sözləri şəhid aləmi görk etmirmi?!
Təhrifə, qəsdə məruz qalmış vurğu və apastrof da gündəmdə duran mövzulardır.
Nümunə üçün deyək: Rusda üç paara (üç qoşa) sözü var. Türkdəsə üç para 6 paraya (6 yarıya) bölünüb.
Vurğunun zoruna baxın (!) paaranı parə, yəni tən-tən edib.
Vurğu kimi apastrof da dualizmlə bağlıdır. Bizi batini həqiqətlərin dərkinə yönəldir. Ancaq apastrof “ukazla” ləğv olunub.
Apastrof ukazla yaradılıb ki, ukazla da ləğv edilsin.
“Ukaz” geri oxunmalı (!) dil, fəlsəfə professorları isə tərksilah edilməlidir.

24 yanvar 2006-cı il
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŞƏHİDLİK - ŞAHİDLİK

Başımız üstündə hərlənən Demokl qılıncı nəhayətdə allı-güllü qalstuk kimi boynumuzdan asılıb. Risalətimizi girov götürüb.
Aləmə kor baxırıq. Müəllimlərimiz belə qalstuksuz keçinə bilmirlər. Uşaqları onlara necə tapşıraq!?
“Babuşka”lı heykəllər əlini irəli uzadıb. Məgər heykəllər separatizmi görk etmirlər. (Niyə onları qınaq hədəfinə çevirək)
Hələ separat füqur və arxitekturanın paytaxtı nə günə saldığına diqqət yetirmirik. Görünür ya laqeydik, ya da hansı fəlakətlərlə üz-üzə olduğumuzun fərqində deyilik.
Fatihə Həmdi - surəsinə görə tərsimi, qeyri-məntiqi əxlaq cəmiyyətə ənam edilib.
“Tərsimi əxlaq nədir?” deyə soruşursunuz.
Sadəcə olaraq deyə bilərik: qadınla kişinin, qulaqla eşitmənin, gözlə görmənin yeri dəyişik salınıb.
Batini həqiqətlərin izi-tozu itirilib.
Quran ələm, ərəm rəmzləri şəhid aləmindən xəbər verir.
Düz beş min ildir Yəhud Allahın yerində oturub.
Şəhidlik məqamında qərarlaşan Təkallah, əslində Yəhud “and olsun tək olan xaliqə” deyə hakimlər hakimi kimi təqdim edilir.
Yəhudilik, mahiyyətcə ondan heç də fərqlənməyən Tanrıçılıq türk dualist fəlsəfəsinin kökünə daş atıb. Ərəbzəngi təki batini həqiqətlərin dərkinə uzanan yolu kəsib.
Qan-qada, qovğa, qətliam, müharibə, terror, eləcə də gündəmdə duran Qarabağ şəhid aləmin mövzularıdır.
Bu mövzular separatizmin mahiyyətini “parçala, hökmranlıq et!” siyasətini açıqlayır.
Bu mövzular (həm də) həyati həqiqətlərin məhv edildiyinə, əlif amillərinin parçalandığına şahidlik edir, bizi dərkə yönəldir.
Yazıda Ə.Şamxalov Quran və Nizami məktəbinə istinad etmişik.

18 yanvar 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASON

Hürufi təliminə görə, Tanrı tən deməkdir. Yəni bütövün yarısı.
Ə.Şamxalov, Quran və Nizami məktəbinə istinad etsək, tən deyəndə bütövün mənfi qütbündən, Masondan söhbət gedir.
(Mason - arvad, nəsrani-manyak separatizm, Parijskoy boqamateri)
Mason batini və zahiri həqiqətlərin (həyatiliyin) qənimidir.
Mason pul dağarcığıdır.
Onun peşəsi əxlaqsızlıq, fahişəlik, qətli-qarətdir.
Mason separatizmin vuran əli, zorxanasıdır.
Mason əxlaqı tərsimi əxlaqdır.
O, əl-qol açmaq, niyyətini yeritmək naminə müqəddəs nə varsa hamısını amansız və qəddar basqılara məruz qoyur.
Masonun yaxın, uzaq hədəfləri var; din (şüur), qiblə və qibləgah yaxın, Qüds isə uzaq hədəfidir.
(Qüds-Hədis-həyati həqiqətlər)
Masonun dürlü rəmz və təcəssümləri mövcuddur. Bunlardan Paris, ispan, fars sözlərini, minar və Eyfel qülləsini göstərə bilərik.
Mason nəsrani - separatizm mövzusudur.
(Nəsrani-separatizm-dünyəvi fəlakətlərin baisi)
Hərbi nazirliklər, ictimai “xəmsə” dinlər də bu mövzuya sığınır.
İş qalıb müsəlmanın sonrakı ağlına. Başqa sözlə, cəmiyyət asqırıb ayılmalıdır.
Belə bir “uzundərə”dən çıxmağın ən qısa yolu da var: gərək jensovetləri ləğv edib qadınlığımıza sahib duraq.

25 yanvar 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSLAM DİNİ

Əlif, lam, ra.
İslam dininin tərkibi ələm və ərəmlidir. Dostlu-düşmənli, batini və zahirilidir.
“İslam dini” məfhumunu necə anlayaq, deyirsiniz.
İslam Quranın ələm rəmzidir. Din isə idrak, şüur, ağıl deməkdir.
İslam dini cəmiyyəti separat rejimlərin törətdiyi fəlakətlərin dərkinə çağırır. Din və dövlət bayraqları da bu sıradadır.
Gərək qaldırılan bayraqların mənası (mahiyyəti) anladılsın.
Mənasını bilmədən qaldırılan bayraqların özü xəyanətdir.
İslam dini dünyəvi dindir. Özündən əvvəlki dinləri də ehtiva edir.
Bütün beşli dinlər məna və mahiyyətindən azdırılıb. Odur ki, dini müstəvidə mübahisə və ayrı-seçkiliklər zərərlidir. Burada məsuliyyət şərqşünasların, Quran biliciləri və İslam alimlərinin üzərinə düşür.
Separat rejimlər özünü sığortalamaq məqsədi güddüyündən İranın əliylə Yaxın və Orta Şərqdə İslam inqilabı yaymağa can atır. Elə Qarabağ da bu tendensiyanın qurbanıdır.
İslam dini insanı düşüncəyə yönəldir. “Yüz ölç - bir biç” deyir.
İslam inqilabı isə ağıl və zəkanı zəncirləyir. İnsanı yol və yolçuluqdan azdırır.
Quran və Nizami məktəbi İslam ələminin vahid daşıyıcısıdır. Cəmiyyəti bu ələm ətrafında səfərbər etməyə çalışır.

3 fevral 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEY(ĞƏM)BƏR
“ĞƏM”, YOXSA “HƏM”

Həm yoluq, həm də yolçu.
Dilimizə yalan gəlməz, könlümüzə xəyanət.
Söz deyərkən irsimizə, dəyərlərimizə söykənirik.
Tarixi yalanlardan, Nizami demişkən, gurihi-üləmaların din yaradıb pey(ğəm)bərlik məqamına çatmalarından xəbərimiz var.
Peyğəmbər sözü fars dilindədir. Şübhəsiz, farsın dil mütəxəssisləri bu sözün mənasını bilirlər, fəqət izah etmirlər.
“Pey-ğəm-bər”, göründüyü kimi, üç sözdən ibarət sadə cümlədir.
Peyğəmbər - “ğəm karvanının sərvanı”dır. Həyatiliyin ziddi anlamındadır.
Peyğəmbərlik taktikadır, cəmiyyət və təbiəti şüurlu şəkildə məhvə aparır.
Pey(həm)bər deyimi isə, həyatiliyin silsilə axarını, düzümünü göstərir.
Beləcə, “həm”i “ğəm” eləmişik.
Pey(həm)bər və pey(ğəm)bər fərqli sözləri kimi Risalət və Mürsəl sözləri də fərqlənir.
Risalət 10, mürsəl isə 4-dür. (Nizaminin dördlü nə’t mövzularına bax)
Mürsəl peyğəmbərlər: İbrahim, Davud, Musa, İsa.
İbrahim “qoşa”nı kəsdi. Başqa sözlə, buz axıtdı.
Davud bir-birindən ayrı salınmış ikili yanar minarəni təcəssüm etdirir.
İkili minarənin biri Musadır, digəri İsa.
Musa pedərşahlığın təmsilçisidir.
Sənsən qılan məzahiri - ommidi - bim edib,
Musayi - elmi-gənci əsasını əjdaha (Füzuli)
Bu beytə görə, Musa ələmi daha ağır fəlakətə yönəldib.
Separat manyak rejimlər sonrakı mərhələdə islahat apararaq İsa peyğəmbəri atasız doğurub.
İsa madərşahlığı təmsil edir.
Separat manyak rejimlərin əxlaqsızlığını görüb Risalətin ikili parçalanmasının əleyhinə çıxan Məhəmməd (ə.s.) mürsəl peyğəmbərliyə xitam verib. Mürsəllikdən Risalətə yol açıb.
Risalət həyati münasibətə deyilir. Həyati münasibət isə Peyhəmbər əxlaqındadır(!!!)
P.S. Məhəmmədin(ə.s.) qərb stilində karikaturaları çəkilib şoular yaradılır. Biz bunu mürsəl peyğəmbərliyə xitam verdiyinə görə Məhəmmədə tarixi basqıların davamı kimi baxırıq... Söz mütəxəssislərindir.

9 fevral 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÖVBƏ

Din professoru qalın kitabının kif qoxuyan bölümlərinin başına “bismillah” yazmaqla özünü duruluğa çıxarmaq istəyir; guya nə yalan danışır, nə də yanlış yapır.
Bismillahir-rəhmanir-rəhim, Nizaminin təbrincə, hikmət xəzinəsinin açarıdır.
Hikmət xəzinəsi əlif amillərinin parçalandığını, batini və zahiri həqiqətlərin məhv edildiyini, ikili duanın-dualizmin bada verildiyini deyir.
“Bismillah” görk edir: bulaq başdan lillənib. Balıq başdan iylənib.
Başına karona qoyulmuş içtimai xudaların ağlı hasarlanıb. Onlar cəmiyyəti kalona çeviriblər.
Kalon əhli həmas əxlaqındadır; sulara gizlin-gizlin kanalizasiya axıdır.
Öldürmə, yandırma, yağmalama, çirkab axıtma(!) deyilib.
Namaz qılırıq, amma namazın mənasını anlamırıq.
İlahi namaz nidasının ziddinə olaraq Allah qarşısında diz çöküb əllərimizi göyə qaldırırıq. Ona yalvarırıq. Ondan diləyirik.
Allah bizdən heç nə əsirgəməyib. Ondan daha nə istəyirik.
Müsəlmanın sonrakı ağlı (Gərək papağımızı qarşımıza qoyub düşünək)
Müstəqilik deyə, təkəbbür göstəririk.
İçdiyimiz andlar (antilər) bizi həyatiliyin ziddinə sürükləyir.
“Hipokrat andı” bəri başdan həkim xəyanətinə yol açır, özü də təntənəli şəkildə.
Hələ də içtimai dinlərin alnımıza yazdığı qismətin, “izmlər”in vəd etdiyi “cənnət”in sərxoşlarıyıq.
Rusiyanın yox dediyi neonasizmə ağuşumuzu açırıq.
İstər neonasizm, istərsə də islam inqilabları Qafqazda Böyük Ermənistan xülyasına rəvac verir.
“Qeyrəl-məğzubi”, yəni şüursuzluq ucbatından özümüzü də, həyati münasibətləri də qəddarcasına məhv edirik.
Quranda “Tövbə” surəsi var. Bu surədə Bismillahir-rəhmanir-rəhim yazılmayıb.
Səbəb nədir? - deyə soruşursunuz.
Bu suala rəğmən Quran və Nizami məktəbi şərh verir: “Tövbə bizi ”Bismillah"ın dərkinə çağırır".
Tövbə edin, yəni bütövü parçalamayın.

17 fevral, 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“BÖYÜK ERMƏNİSTAN”
BU XÜLYANI REALLAŞDIRACAQ TAKTİKA -
DON KİXOTÇULUQ

Əlif amilləri zaman-zaman parçalanaraq qarşı-qarşıya qoyulub. Təzadlıq yaradılıb.
Məhz təzadiyyət qan-qada, qovğa, terror, müharibə və inqilabların nüvəsində dayanır.
Hazırda “kimyəvi” deyilən kütləvi qırğın silahları haqqında tez-tez eşidirik.
Həyati həqiqətlərin dualist dərki mövqeyindən “Qarabağ”ın müharibə faktoru kimi şərhinə ehtiyac duyuruq.
Fikir verin, bizi məcburiyyət qarşısında qoyublar: “Ya təslimçi sülh, ya da müharibə!”
Qarabağ müharibəsinin ikili məqsədləri var.
Bu məqsədlərə uyğun olaraq açıq və gizli taktikalar seçilib.
Açıq taktika Ermənistanın Azərbaycana hücumunu nəzərdə tutur.
Gizli taktika isə Azərbaycanın özü-özüylə daxili müharibəyə cəlb edilməsindən xəbər verir.
Hər iki taktika Qafqazda Böyük Ermənistan xülyasını gerçəkləşdirmək məqsədi güdür.
V.Putinin İspaniyadan sonra Azərbaycana gəlişi gizli taktikanın önə çıxdığını deyir. (Bu yerdə politoloqlar bizi bağışlasınlar) Qarabağ məsələsində Don Kixotçuluğa, yəni özümüzlə, öz dəyərlərimizlə müharibəyə yol verə bilmərik. Unutmayaq ki, ərmən də, azman da, osman da AZƏRİN tərkibidir(!!!)
Quran və Nizami məktəbinin şərhinə görə, Ermənistan və İranda nüvə obyektlərinin yaradılması Qafqazda “Böyük Ermənistan”ı gerçəkləşdirməklə bağlıdır.
Yaranmış ağır və mürəkkəb durumdan çıxış yolu kimi təklif edə bilərik: Qafqaza “Böyük Ermənistan” yox, İNTERNASİONAL gərəkdir.
Azər ərmənlə təkbətək və qarşı-qarşıya yox, yan-yana, paralel ardıcıl, siratəl - müstəqim dayanmalıdır. Dünyamızın reallığı bizdən bunu tələb edir.

22 fevral 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSLAM VƏ İSLAM DİNİ

Bu iki deyimi necə anlayaq: İslam nədir, İslam Dini nə?
İslam Cəmiyyəti İslam deyimi ilə İslam Dini deyiminin fərqinə varmalıdır.
Cəmiyyətdə əsasən “İslam”dan söhbət gedir. Bu deyimdən sui- istifadə edərək islam terror təşkilatları və İslam dövləti yaradıblar.
Qarabağ Azərbaycandaxili müsibətini də İslam və İslam dinindən xəbərsiz islamçılar törədiblər.
Təsadüfi deyil ki, “Soyqırım” tez-tez gündəmə çıxır.
Soyqırım bəşəri fəlakətdir. Həm yaradana, həm də yaradılışa aiddir. Ayrı-ayrı millətlərə, regionlara, şəhərlərə və kəndlərə yox.
Aqillər demişkən, bütün aləm islama varıbsa, güman, şairə qalıb. Gərək doğru olanı şair desin.
Şer bizə ali məqamlar verir.
Hər iki aləmləri də var verir.
(Nizami)
İslam əhli özüldən dərbədərdir büsbütün.
(Əkrəm)
Üləma ağzını açanda “islam” deyir, islam dinindən isə danışmır.
İslam və İslam dini məsələləri Xəstəlik və Diaqnoz anlamındadır.
İslam xəstəlikdirsə, İslam dini xəstəliyin dərki, müayinəsi və müalicəsidir.
İslamı qəbul etmək intihar deməkdir!!! İslam dininə gəlmək isə fəlakətləri düzgün dərki və müalicəsinə yönəlmək deməkdir.
Klassika və dəyərlərimiz xəbərdar edib: “Sən dinə gəl, ağıla gəl! İslamı qəbul etdinsə, deməli ələmi (fəlakəti) məsləkə çevirdin”.
Aləm islam dininə gələndən sonra düçar olduğu dərdlərin səbəbini anlayır, onları aradan qaldırmağın yollarını tapır.
İslam əhlinə islam dini, xristiana xristian dini, katolikə katolik dini, yahudiyə yahudi dini və s. gərəkdir.
Azərbaycana gələn İslam təşkilatları İslam və İslam dini məsələlələrini ortaya qoyub qlobal şəkidə həll etməlidirlər.
Azərbaycana islam dini təşkilatları gəlməlidirlər.
Yazıda Əkərəm Şamxalov, Quran və Nizami məktəbiniə istinad etmişik.

3 mart 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QLOBAL İNFEKSİYA MÜHARİBƏSİ

Rambuye-tualet sövdələşməsində Azərbaycanı oyundankənar vəziyyətə salmaq istədi ...Özü düşdü.
Böyükkişi HEYDƏRLİ

Quran və Nizami məktəbi

Türk sözlərimizi anlamadığımıza görə türkanəliyimizdən də vəfa görmürük.
(Nizami)
Bu sətirlər insanı mövzuyla bağlı gündəmə çıxan sözlərin dərkinə çağırır.
Həkimlər “Hippokrat andı” deyə içdikləri andın fərqində deyillər.
Hippokrat sırf türk sözüdür.
İnsan bu sözü anlasaydı, virus və infeksiya müharibəsiylə təkbətək qalmazdı.
Savaş, qan-qada, qovğa, qırğın qlobal infeksiya yayım müharibəsinin tərkib hissəsi olmaqla türk qlobalizminə qarşı yönəlib.
İnfeksiya qətliamı türk qlobalizmi məhvərində dünyanın dualist dərkinə ziddir; ikili duaya qarşıdır; “quş qrip” (huş qrif) müəmması altda cəmiyyətin əqli potensialının məhvinə köklənib.
Dünyada süni olaraq problemlər yaradılıb. Həmin problemlər ətrafında iki böyük dövlət - Rusiya və Amerika qarşı-qarşıya qoyulub.
Rusiya separatın mason, Amerika isə madon qoludur.
İran və erməni nüvə sənayesiylə əlaqədar rus masonu HƏ, Amerika madonu YOX mövqeyindədir. Beləliklə, şərti problem ətrafında separatın mason və madon qanadları zidd mövqedə qərarlaşıb. Sağımız və solumuz kimi.
Bu ziddiyyət Belarusdakı seçki kampaniyası ətrafında da aşkarlanıb. Odur ki, “quş qrip”ə qarşı mübarizəni Şekspiri mənimsəyən ingilisə, eləcə də nüvəni rus separatizminə tapşırmaq olmaz.
Şərti fəlakət səbəblərinin ikisi də əlbir şəkildə yeridilir. Bu yerişə qlobal terrorizm yerişi deyilir.
Qlobal infeksiya vahiməsi yaratmaqla şüur dirçəlişini cilovlamaq, dünya təkamül intibahının qarşısını almaq cəhdləri yeriməz.
Ədəmi, çirkabı yumaq istəsən,
Gərəkdir Adəmi tövbə edəsən.
(Nizami)
P.S. Tarixin ayrı-ayrı mərhələlərinə aid olan mason, madon separatizmi indi birləşib. Fəqət vərdişlərini tərgitməyiblər. Təsadüfi deyil ki, “tərki adət mərəz əst” deyilib.
P.S.1 Dualist proses tədricidir.
Yazıda Əkrəm Şamxalov, Quran və Nizami məktəbinin təlimlərindən istifadə edilib.

23 mart 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ƏLLAH
Quran və Nizami məktəbi

Bu sözü Quranda gördük, dərk etdik, dedik və yazdıq.
“Əllah” bütün sözlərin meyarıdır, deyilir.
Bu meyyarın ikili tərəflərindən hansı ilkindir. Söhbət ikili duanın, dualizmin daxilindən - mənfi və müsbətdən gedir.
Minus dediyimiz mənfi qadına, plyus dediyimiz müsbət kişiyə şamil edilib. Beləliklə, qadın kişidən ön mövqeyə çıxarılıb.
Sən demə, həqiqət əksinə imiş.
Mənfi (əlif) vəhdəti - vücudiyyətdə əhəddir. Buna görə Quranda yazıldığı kimi, Əllah sözündə birinci heca incə saitlə başlanır, ikinci heca qalın saitlə bitir.
Mənfi deyimi iki sözdən ibarətdir: mən + fi. Mənası “mən ikiliyəm” deməkdir.
Mənfi dedikdə dualizmin başlanğıcı nəzərdə tutulur. Bu başlanğıcın biri Ərdoğandır (mənfi), digəri Doğanaq (müsbət).
Ərdoğanla Doğanaq vəhdəti-vücudda Hüdadır, yəni özü-özünü və cəmi aləmləri yaradandır. Əllah isə vəhdəti-vücudiyyətə Hüdanın riyazi və məntiqi görküdür.
Əkrəm Şamxalov Quran və Nizami məktəbinin şərhinə görə “Allah sözü yalnız və yalnız Əllah kimi deyilib yazılarkən və tədbiq edilərkən meyardır. Bu səbəbdən Əllah sözü bütün dillərdə olduğu kimi yazılmalı və dərk edilməlidir. Əks təqdirdə, həyatiliyin tənasübü tamamən pozulur”.
Müsbət (mu + su + ab) qeyri-məntiqi düsturunda “su”yla “ab”ın yeri tərsinə düşüb. Bu səbəbdən də müsbət sözü müsibət mənasına gəlib.
Şair demişkən, müsibət oluruq biz səhv düşəndə yerimiz.
Müsibət yox, gərək səvab əhli olaq, sulara çirkab axıtmayaq.
Qeyd edək ki, sözdə qalın və incə saitlərin yerini səhv salmaq, sözün mənasını azdırmaq qətiyyən olmaz.
Bu mənada ümumiyyətlə, dilçilikdə Ahəng qanunu yolverilməzdir.

28 mart 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bismillahir-rəhmanir-rəhim,
Həst kelide-dəre-gənce-həkim
(Nizami “Xəmsə”sinin birinci beyti)

ƏLLAHİ - DƏRK
Böyükkişi HEYDƏRLİ
Quran və Nizami məktəbi

Həyati və məntiqi düstur
(- . + = +)
Bu düstur deyir: Batini aləm də həqdir, zahiri aləm də.
Yəni kişi də həqdir, qadın da; qara da həqdir, ağ da (və sair).
Nahaqq, həqiqət olmayan həyati amillərin təklənməsi, yerlərinin (məqamlarının) dəyişdirilməsi, zidd mövqelərdə bir-birinə qarşı təhrik edilməsidir.
Həyati və məntiqi düsturu Əllahi-dərk məsələsinə tətbiq etdikdə Əllah sözünün ikili əliflamlarının inkarı-inkar mahiyyətini görürük: (- . - = -)
Etmə görməlini, etmə görünməz
Sən ey o kəslər ki gördüyün deməz
(Nizami)

Quranda dərdlərimizin həm diaqnozu var, həm də dərmanı.
Fatihə Əllahi-dərklə dərdlərimizin diaqnozunu, nəmazla isə dərmanını verir.
Nəmaz öldürmə, yandırma, yağmalama, çirkab axıtma deyir, insanı həyati və məntiqi kateqoriyaya zidd əməldən çəkindirir.
Təbiət özü-özünü yaradır. Təbiət yalan danışmaz.
İnsana gəlincə, o da yaradandır. Zira yaradan iki cür olur: bir var həyatı yaradan, bir də var fəlakəti. Fars demişkən, “An kocavo, in koca”.
Həyati əxlaq həyatı yaradır, separat əxlaq fəlakəti.
Həyatı yaradan həqdir; fəlakət yaradan nahaqdır.
Əkrəm Şamxalov, Quran və Nizami məktəbinin şərhinə görə “Əllahi-dərkin doğmatik tətbiqi və Əllahın görünməz və dərk edilməz təbliği əsrlərdir cəmiyyəti fəlakətlərlə üz-üzə qoyub. Nə dərdimizdən xəbərimiz var, nə də dərmanından.
Məhəmməd əleyhissəlamın yaratdığı islam dininin məqsədi əsasən Əllahi-dərki təmin etməkdən ibarətdir".

5 aprel 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƏYATİ HƏQİQƏTLƏRƏ DOĞRU

Fatihə surəsini, eləcə də Quran və sair dəyərlərimizi tərcümə və şərh etmək üçün gərək hər bir söz tərkibinin batini və zahiri məna və mahiyyətini bilək.
Bunu bilmək üçün həyati həqiqətləri təbiətdən, lövhi-məhfuzdan və klassik irsimizdən öyrənməliyik. Bu məsələdə Nizami irsinin aparıcı mahiyyəti xüsusilə qeyd edilməlidir.
Nizamiyə görə həyati həqiqətlərin mənbəyi batini aləmlərdədir. Və yalnız əyaniliyə istinad etməklə düzgün nəticəyə gəlmək mümkün deyil.
Yalnız əyaniliyə istinad etmək humanitar tərəqqiyə aparmır, təbiət və cəmiyyəti özünüməhvə təhrik edir. Buna görə irsimizin öyrənilməsi vacibdir. Başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Fatihə surəsinin təqdim edilən fəhmi tərcüməsi də bu zərurətdən irəli gəlir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QURAN FATİHƏ SURƏSİNİN FƏHMİ TƏRCÜMƏSİ
FATİHƏ SURƏSİ - SULAR FƏRYADI

0. Əuzi-billahi-minəş-şeytanir-rəcim.
- Batini və zahiri Əllahları, eləcə də cəmi aləmləri yaradan sudur.

1. Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
- Yaradan Su həm yoldur, həm də yolçu.

2. Əlhəmdulillahi-rəbbül-aləmin
- Batini və zahiri Əllahlar kimi rəbbül-aləmin də vəhdətdədir.

3. Ərrəhmanir-rəhim.
- Eyni ilə cəmi mövcudat da vəhdətdədir.

4. Maliki yəuimiddin.
- İkili din sahibləriyik.

5. İyyəkə nəbudu, iyyəkə nəstəin.
- Bir batini, biri zahiri.

6. Ehtina siratəl müstəqim.
- Paralel və ardıcıl halətdə.

7. Siratəlləzinə ənəmtə əleyhim ğəyrəl-məğzubi, əleyhim vələzzaallin.
- Həyati və ilahi həqiqətlərə bələd olmadığımızdan özümüzü də, təbiəti də qatı - qəddarcasına fəlakətlərə salmışıq.

Quran və Nizami məktəbi
Əkbər Şamxalov,
Böyükkişi Heydərli

8 aprel 2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPORTASİYA
Quran və Nizami məktəbi
Əkrəm Şamxalov

Ötən günlər toz basmış kitabların vərəqlərində saralır. O günlərə qayıtmağa dəyərmi?! Hələ köhnə əşyalar mağazasında satışa çıxarılan bolşevik liderlərin “biskivit” və ya “düralüminium” büstlərini demirik. Nəyə görəsə o rəhbərlərin jiddi görkəmi ajı gülüş doğurur.
Axı nejə deməyəsən, recim yetkililəri həyati həqiqətlərə zidd fəaliyyət və hərəkətlərin ijraçıları olublar. Bu müsibətləri danışanda dil yanır, yazanda qələm.
Çox şükür, yol qırağında javan alça ağajı bir az gej olsa da, hamının gözü qabağında çiçəklədi. Mənə qalsa rəsmiyyət və iddiaların ajığına çiçəkli ağajları möjüzə sayardım.
Təbiətlə insan arasına, deyək ki, ətlə dırnaq arasına girən nəsrani separat recimlər bizi köləliyə, ələbaxımlığa sürükləyiblər. Başımızı qaldıranda ayağımız altdan torpağı çəkiblər, yurd-yuvasız qalmışıq.
Bizi oyuna salıblar ki, özümüzü tanımayaq.
Yerimizi səhv salıblar ki, özümüzü itirək.
Tarixən milli - dini (və başqa) mənsubiyyəti bəhanə gətirərək Yaxın və Orta Şərq, xüsusən Qafqaz xalqlarının deportasiyası (soyqırımı) tarixi ənənəvi, xroniki hal alıb.
Soyqırım milli, məhəlli yox, dünyəvidir.
Deportasiyanın ünvanı isə Qafqaz - Qibləgah mühitlərdir.
Brecnevin Azərbayjana son gəlişini yəqin indi də xatırlayanlar var. Sov.İKP MK-nın baş katibi Bakıya gəldi və dedi: “Şiroko şaqaet Azerbaydcan”.
Bu sözün arxasında nə dururdu?
Nəsrani separat Brecnevin ifasında “Şiroko şaqaet Azerbaydcan” deməklə Azərbayjanın və Qafqazın Amur vilayətinə sürgün edilməsi planından xəbər verir, həm də əhalinin qanma dərəjəsini yoxlayır. Belə ki, nəsrani separat yaxşı bilir ki, Azərbayjandan bir nəfərin qaldığı yerdə “Böyük Ermənistan” qurmaq mümkün deyil.
Mədəni deportasiya baş tutmadığına görə, epidemiya və infeksiya planı yeridilir.
Şükür ki, dünya xali olmamış və xali deyildi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZÜNÜDƏRK
Məhəmməd əleyhissəlam islamı yox, islam dinini fərz edib
Quran və Nizami məktəbi, Əkrəm Şamxalov

Bəşəri dəyərlərin və irsimizin 99 faizi İrana məxsusdur.
Ekologiyanın, eləjə də nüvənin nə olduğunu İran hamıdan yaxşı bilir.
Bununla belə, İranda islam inqilabı qalib gələndən sonra ölkədə islam recimi qurulur. Bu recim İranda nüvə energetikası planını həyata keçirir. Yaranmış belə bir vəziyyət deməyə əsas verir: İran nə dəyərlərinin, nə irsinin, nə də özünün sahibidir. Tarixən nəsrani, kəsrani və qəsrani separatın qolubağlı quludur.
İran özünü tapmalı, irsinə və dəyərlərinə sahib durmalıdır. Hazırda dünya İrana baxır; görür ki, İran islamla islam dinini qarışdırıb. Eləjə də Türkiyə. Ərəb də qalıb arada.
Cəmiyyət Məhəmməd əleyhissəlamın tövsiyyələrindən azdırılıb; islam dinini yox, islamı mənimsəyib, olub müsəlman.
İslamın mason qolu isə İstanbul deyimində türkün Dardanel boğazında qalıb. Türk özünün kürd kökünü qaşıyıb məhv edir.
Bilməliyik ki, kürd və ərmən mövzuları nüvəni, duanı parçalayır.
Ərmən və İran nüvə sənayesi də duanı fiziki parçalamaqla məşğuldur. LƏNƏTULLA!
Ümumbəşəri əhəmən separatı, türk masonunun saman yolu, İran madonunun zaman oyunu, Cəmiyyətin ah, aman və fəryadları ərşi-fərşi bürüsə də dərk edilmir ki edilmir.
İslam əhli əhəmən yönümlü “Böyük İran” xəritəsinin tərtibi məsələsinin nə demək olduğunu kaş anlayaydı. Yalnız o zaman Məhəmməd əleyhissəlamın fərz etdiyi islam dininə gələ bilərdi. Amin.

15 aprel 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QLOBAL ŞÜUR DİRÇƏLİŞİ
QURAN VƏ NİZAMİ MƏKTƏBİ, ƏKRƏM ŞAMXALOV

İran bəşəri dəyər və klassik irsin 99 faizinin ona mənsub olduğunu unudub.
İran İslam və İslam dininin, insan və ekologiyanın, dua və nüvənin nə olduğunu hamıdan yaxşı bilir. Bununla belə, nəsran separat İranda İslam inqilabı etdi və dərhal da bu ölkədə nüvə texnologiyasını həyata keçirməyə başladı.
Hazırda İran özündən-dəyər və klassik irsindən aralı düşüb. Sən demə, hamı kimi o da nəsran separatın torbasındadır.
İran özünü tanımalı və tanıtmalıdır. Bəşəri dəyər və klassik irsimiz bu gün hamıdan və hər kəsdən məsuliyyət və səlahiyyət həddini tanımağı tələb edir.
Cəmiyyət tarixən Məhəmməd Əleyhisəlamın tövsiyyələrindən azdırılıb; İslam dinini atıb, İslamı tutub. Elə bu səbəbdən də tariximiz parçalanmalar və müharibələr tarixidir.
Sözümüzlə əməlimiz tutmur.
Nəsran separat ərəb və əjəmidə İslamı önə çəkib, türk-kürt aləmində isə İstanbulu.
Türk-kürt tərəfmüqabilləri, azər-fars tərəfmüqabilləri kimi özlərini tanımır, bir-birinə qənim kəsilib. Sən bu yerdə nəsran separatın fərəsətinə bir bax. Lənətullah!
“Böyük Ermənistan” və “Böyük İran” mövzuları aktuallaşıb. Bu səbəbdən əhəmən, yəni ah-aman, saman yolu, zaman yolu və ümumiyyətlə şaman fəryadları eşidilməlidir. Fəryadlardan “izm” yaratmaq yaramaz.
Bu gün ülfət və hidayət vaxtıdır.

15 aprel 2006-cı il
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QARALAMA
İLAHİ NUR ZÜLMƏT ƏHLİNİ QARIXDIRIR
Quran və Nizami məktəbi, Əkrəm Şamxalov

Müasir qlobal, intibahi şüur dirçəlişi dinindən, dil və irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanları ümumi, birgə irsimiz ətrafında birləşdirir. Hər kəs özünü də, həyati və ilahi həqiqətləri də dəyərlərimizin içində tapır.
Tarixin belə bir qlobal, intibahi prosesiylə, təəssüf ki, ayaqlaşmayanlar da var.
Məhəmməd əleyhissəlamın ünvanına uydurulmuş karikatura əhvalatı, az sonra isə Nizami barelyefinin qaralanması insaniyətlikdə naqis qrumların açıq təxribatından xəbər verir.
Yazıqlar olsun ki, ilahi nur zülmət əhlini qarıxdırır.
Separat başqanlar yaxşı bilirlər ki, hətta qiyamət qopsa da belə dəyərlərimizə zaval yoxdur. Bununla belə hələ də bəzilərini yoldan çıxarda bilirlər. Bu gedişlə Quran və sair dəyərlərimizə də təjavüz gözlənilir.
Məqsəd dəyər və irsimizin müdafiəsinə qalxmaq deyil. Çünki onların müdafiəyə ehtiyajı yoxdur.
Müdafiə və müalijəyə ehtiyajı olanlar elə bizlərik, biz insanlarıq.
Bizə yazıqlar olsun ki, günün belə bir məsələsini unudub “Böyük Ermənistan” və “Böyük İran” xülyasına düşmüşük.
Qaralama yeriməz.

18 aprel 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NİZAMİ İRSİ VƏ ELMİN TƏLƏBİ
Quran və Nizami məktəbi

Nijatımız dəyər və klassik irsimizdədir.
Çox təəssüf ki, dəyər və klassikamız tarixən görünməz, dərk edilməz bir vəziyyətə salınıb. Burada günahkar axtarmaq məsələni daha da qəlizləşdirər. Çünki məsələ qlobal xaotik halətdədir.
Burada bir zərurət olaraq dəyər və klassikamızın tədqiqi və tətbiqi önə çıxır. Lakin hələ də irsimizə gedən yolun qapısından qara kilid asılıb.
Elmi və dini qurumlar yaradılmaqla Cəmiyyət elm və dindən məhrum edilib. Başqa sözlə, işıq gələn yerə barmaq tıxanıb.
Beləliklə, klassik irsimizi öyrənmək və öyrətmək baxımından Azərbayjan aparıjı mövqedədir.
Dünyəvi klassika irs məsələsində yalnız və yalnız Nizami məhvərindədir. Elə Azərbayjanın aparıjı mövqeyi də məhz Nizami irsi ilə bağlıdır.
Tarixən Nizamişünaslığın missiyası azdırılıb. Nizamişünaslıq və sair irsimiz siyasi və şəri recimlərin güdazına gedib. Belə bir xəyanətin ən son qurbanı kimi Əkrəm Şamxalovu tanımalıyıq.
1984-jü ildə Nizami adına Azərbayjan ədəbiyyatı muzeyinin elmi şurası Əkrəm Şamxalova “Nizami Gənjəvi Xəmsə dibaçəsinin mövzu və təlimləri” adlı namizədlik işi təsdiq edib.
Bu iş 1994-jü ildə tamamlanıb. İş muzeydə müzakirə edilib, eyni zamanda bir nüsxəsi rəy üçün Nizami Gənjəvi adına Ədəbiyyat institutuna göndərilib.
Düz 11 ildən sonra Nizami muzeyi məjburiyyət qarşısında ikinji dəfə Ədəbiyyat İnstitutuna mürajiət edib, hə-yox istəyib.
Ədəbiyyat İnstitutu dərhal qısa və aydın şəkildə yazılı javab verib: - Ə.Şamxalovun işi elmin tələblərinə javab vermir.
“Elmin tələbinə javab vermir” şablonu nə deməkdir? Kaş nə dediyimizin fərqində olaydıq. Bəlkə Ədəbiyyat institutu Əkrəm Şamxalovun işinin xəyanətə xidmət etmədiyini demək istəyib!? Elə bu yerdə klassik irsimizin yasına oturmaqdan özgə çarəmiz qalmır.
Yenə də söz Nizaminindir: -

Heç kimin yolunu qəbul etmədim,
Ürəyim deyəni qələmlə dedim.

20 aprel 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YENİ DÜNYA DÜZƏNİ VƏ FAİZ MƏSƏLƏSİ
Quran və Nizami məktəbi, Əkrəm ŞAMXALOV

Faiz məsələsini çox deyib, az eşitmişik. Görünür, “Yeni dünya düzəni”ndən xəbərimiz yox imiş.
“Yeni dünya düzəni” ideyası əslində boş xülyadır. El demişkən, daldan atılan daş topuğa dəyər.
“Parçala, hökmranlıq et!” siyasətinin ömrü tükənib. Artıq Sahibiz-Zəman əbədiyyəti bərpasının 6-jı ilini yaşayırıq.
“Yeni dünya düzəni” strategiyasının ilk hədəfi Qafqaz-Qibləgah mühitdir.
Nəsran separat “Yeni düzən”də öz qollarına - mason və madona güvənir.
İran islam inqilabı İranın 20 faizini madonun, 80 faizini isə masonun ixtiyarına verib. Azərbayjan isə nəzəri olaraq 20 faiz mason, 80 faiz madon arasında bölünüb.
“Yeni dünya düzəni” strategiyası beləjə başlayıb. Zatən, bitmir ki bitmir. Ona görə ki, fələyin çərxi bir daha geri dönən deyil. Elə bu səbəbdən də nəsrani separat recimlər bir gərginlik içindədir, ələlxüsus Yaxın və Orta Şərq recimləri. Çünki İranın bölgüsü dərhal başa çatsa da, Azərbayjan və Şimali Qafqazın bölgüsündə daş qayaya rast gəlib. Bu da İranı haldan çıxarıb. Nejə deyərlər, İran jığallıq edir. “Qəmin kəm, yeznə, öz qazdığın quyudur”.
Teatra baxırıq. Gözümüzün qabağında hərə öz rolunu oynayır. El sözüdür, ayının min oyunu var, bir armudun başında. Oyun Qarabağ oyunu; Qarabağ hədəf; armud - madon isə oyunbazdır.
Qarabağ sivilizasiyaların qarşı durması səhnəsidir. Bu səhnədə maraq yalnız nəsran separatın marağıdır. Başqa maraq yoxdur. Amerika və Rusiya kimi super recimlər isə həmin bu marağın təmin olunmasına məhkum ediliblər.
P.S. Söz deyilərkən eşidilməli, yazılarkən görünməlidir.

24 aprel 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKİZLƏR
QÜDS VƏ QARABAĞ MƏSƏLƏSİ
Quran və Nizami məktəbi

Qüds sözü Qarabağ deyimi kimi ikili halətdədir.
Unutmayaq ki, Qüds, Hədis təzadlığı var: Hədisdə dirilik suyundan danışılır, Qüdsdə isə əksinə.
Ərəb və izrail ekiz övladlardır.
Fələstin deyəndə eyni valideynlərin ekiz övladlarından söhbət gedir. Ekizlərdən biri qarabəniz, digəri ağbənizdir.
Fələstin ekizlərindən fərqli olaraq, Qarabağ ekizlərinin hər biri qaralı-ağlı doğulur.
Qarabağda hər biri qaralı-ağlı doğulan fərdlərdə həyati və məntiqi düstur vəhdəti, Fələstin və Qüdsdə isə təjridi əyaniləşir.
Elə izrail və azəri sözləri də deyilənlərin sübutudur.
Qarabağ qibləgah mühitin batini aləmini təjəssüm etdirir. Yəni bu mühitdə hər bir fərd ağlı-qaralıdır.
Qüdsdən başlayaraq təjridi vüjudiyyət prosesi gedir. Qara zənji və ağ blandindən Cəmiyyət formalaşır. Bundan sonra silsilə əlvanlıq başlanır.
Təjridi vüjudiyyətin həyati xassəsindən sui istifadə edilərək təzadiyyət yaradılır. Dualist halət və əlvanlığımız özümüzə qənim kəsilir.
Batini nüvəni, yəni Qarabağı parçalayanda nüvə mərmisi; zahiri nüvəni, yəni Qüdsü parçalayanda isə müharibə, terror və s. milli münaqişələr yaranır.
Ğeyrəl-məğzubi, alternativ əxlaqa söykənilərək “Parçala, hökrmanlıq et!” siyasəti yeridilir. Həmas təşkilatı bu məsələdə ayıq-sayıq olmalı, həm ağın, həm də qaranın sahibi olduğunu bilməli və nəmaz əxlaqına gəlməlidir.

P.S. Qarabağ və Qüds münaqişələrinin həlli bir-birilə bağlıdır. Hər iki münaqişənin həlli isə eyni zamanda, erməni-müsəlman məsələsini tanıdır. Adımız bədnam edilib.

Fars demişkən, bəni adəm əzayi yek - digərənd.

27 aprel 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƏ-YOX arasında
Quran və Nizami məktəbi
Əkrəm ŞAMXALOV

Həyati münasibət və ilahi tənasübə zidd tərsimi-əxlaqın ikiağızlı qılıncı başımız üzərindədir. Tərpənirik, kəsilirik.

ŞƏHİD-ŞAHİD

Nədən başlayaq.
Nədən başlasaq, ona da qayıdırıq.
Nizami demişkən, əvvəlimiz axırımızdır yenə.
Deyilənə görə, axirətə bel bağlayanlar təsəlliyə ehtiyac duymurlar. İnanc əhli kimi onların da əlləri göydədir; gecə-gündüz dua edir, aman diləyirlər.
Heyrət, ey büt! Adamlar texniki cihazı andırır. Sanki robortlardır. Dostlarımız inciməsin, robort deyəndə hər gün eyni cür dınqıldayan, hər dəfə eyni hərəkəti edənləri nəzərdə tuturuq.
Doğularkən məhkum, diriykən mərhum qarayazılara düşmüşlərin taleyini görəndə gözlər sulara hönkürməsə, yaxşı.
Onsuz da suların qanı qaradır; haqqı var, aşıb-daşır, qisas alır.
Elə bizlər də sular kimiyik, Fatihə də.
Zora güvənmirik, mundar götürmürük. İtaətə, cinayətə təhrik edilmişik.
Nəsran separat öz xislətini ört-basdır etmək üçün qanun məcəlləsi uydurub. Təhrikçi kölgədə qalır, səbəbkar unudulur. Qanun naminə mühakimə edilirik.
Özünü dərk etməyənlərin nə haqqı var, nə ədaləti. Onlar “naməlum məzar”lara baş əyir, mərhuma şəhid deyirlər.
Şəhid biz dirilərik.
Şəhid, şahid, seyyid haqsızlığı, əyriliyi, müsibəti görür, dərk edir və ƏNƏLHƏQQ! deyir.
Doğrusu, həqiqət yolçularının bir adı var: ŞƏHİD.
Şəhidlər həm bu dünyanın, həm də o dünyanın sahibləridir.

HƏ-YOX arasında dünyamız ikilidir, ikili duadır. Onu səhnəyə, bizi komik, dramatik aktyorlara bənzədənlərə etiraz edirik.
Həzər, pərxəşti-zən məkrindən.

2 may 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƏ-YOX arasında

Çevir tatı, vur tatı.
Deməyə sözünüz yoxdursa nə baş qatın, nə vaxt alın.
Tərəzi gözünə qoyularsa çəki daşlarını qaldıracaq qədər ağır kitab müəllifləri bəlkə də tarixdə görünməyə ümid edirlər.
Bəşər tarixi olsa-olsa ibrət üçündür, başqa heç nəyə yaramır; qara arxivdir.
Qovğa və savaşların tökdüyü qanla susuzluğunu söndürən torpaq tən və tən bölünüb. Sərhədlərdə “ayrılıq” mahnıları oxunur.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Heydər babaya salam”

Heydər baba, yolum səndən kəc oldu.
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın bu məşhur misrasını mövzuya çevirməzdən öncə deyiləsi sözümüz var.
Məthiyyə üslubunda dil-dil ötürük.
Şer məclislərimiz “bəh, bəh”lə, reklamla keçir.
Fars populisti klassikləri özününkü sayıb qürrələnir. Bizlərə gəlincə, “klassiklər-dahilər” tostundan irəli getmirik.
Klassikləri öyrənib tanımırıqsa, hansı üzlə onlara sahib çıxırıq!?
Nə qədər ki, klassiklərimizə nabələdik “dünya düzəlmir ki düzəlmir” deməyə məcburuq.
Görəsən, dünya niyə düzəlmir?
Şübhəsiz, irsimizdə bu sualın cavabı var.
Uzağa getməyək, Şəhriyardan yuxarıda gətirdiyimiz misraya diqqətə yetirək: “Heydər baba, yolum səndən kəc oldu”, yəni Heydər baba, sənin sayəndə düz yoldan azdıq, əyri yola düşdük.
Şairin “Heydər baba”ya müraciəti təsadüfdürmü?! Əlbəttə, yox.
Heydər sözü ikili dürr deməkdir; müənnəs məna daşıyır. Yaradanın əyani görküdür.
İkili dürr batinə, nur məqamına gətirilib. Yəni müzəkkər müənnəslə əvəzlənib. Nəticədə bu cür yerdəyişmə (yerlərin səhv salınması) dünyəvi müsibət və regional münaqişələrə rəvac verib.
Şəhriyar bu misrada diqqəti Heydər sözünün batini mənasına yönəltməklə nöqsanlarımızın baş məqamını nəzərə çatdırır. Məhz bu məqamı bilmədiyimizə görə, dünya dəyişmir.
Şəhriyarın bir misrasının doğru-dürüst dərki dünyəvi müharibə və regional münaqişələrin həllinə yol açır. Beləliklə, Cavid demişkən, dünyada qan izi kəsilir.
Nicatımız dəyər və klassik irsimizin dərkindədir.

5 may 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XÜLASƏLƏR
ƏKRƏM ŞAMXALOV
 

MƏTBUAT VƏ HAKİMİYYƏT

Mətbuat həyatın güzgüsü və cəmiyyətlə təmas vasitəsidir.
Hakim yalnız Sözdür.
Mətbuata “Dördüncü hakimiyyət” demək bir oxla iki dovşan vurmaq deməkdir. Burada həm mətbuatın səlahiyyət və məsuliyyəti əlindən alınır, həm də Söz hakimiyyətdən, yəni qiymətdən düşür.

JURNALİST VƏ MÜXBİR

Jurnalist fəlakətlərin carçısı, müxbir isə həqdən, ədalətdən xəbər verəndir.
Jurnalist-müxbir münasibətləri təbiət və cəmiyyəti problemlər girdabından qurtarır.
Müxbir gərək klassik irsə istinad etsin, əks təqdirdə, problemlər daha da dərinləşər.
Müxbir sözü qısa və aydın deməlidir ki, hər kəs başa düşsün. Müxbir sözünün əyani sifətini dedik, batini sifəti isə elmin hədəfidir.

MƏDƏNİ DEPORTASİYA

Azərbaycana və Qafqaza tətbiq edilən çoxşaxəli deportasiyaların mədəni qolu, əslində insan oğurluğu siyasəti həyata keçirilir. Məqsəd nə yolla olursa-olsun regionu boşaltmaq “Böyük İran” və “Böyük Ermənistan” yaranmasını təmin etməkdir.

Baştutuan məsələ deyil, hər halda cəmiyyət bunu bilməlidir.

13 may 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAZI
Əkrəm ŞAMXALOV

Nədən yazmaq?!
Deyəsən, yazıçılar mövzu sarıdan korluq çəkirlər. Bizə qalsa, susmağa üstünlük verərik.
Hər halda, Söz hakimdir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TƏŞBEH

Bu il yol qırağındakı ərik ağacı bar gətirmədi. Barsız ağac uşaqların gözünü acıtdı. Onlar da tənbəllik eləmədi, barsız ağacın məyus budaqlarına adlarının baş hərflərini yazdılar.
Bu il arılar da bar vermədi. Bal arıları çiçəklərdə qırıldı. Bir yanda gül-gülü çağırır, o biri yanda hava qan ağlayır.
Neyləyək, dərd çox, həmdərd yox.
Reaktiv şüalar kökümüzə daş atır. Çirkab axıtdığımız suları içdikcə, quruyub əldən gedirik.
Xəstəliklər də çeşid-çeşiddir.
Bu barədə nə yazan var, nə pozan. Yazıçılar ağızlarına su alıblar. Əl tərpədən də “Bulaq başındakı sevgi”ni “ardı var”la uzadır. Bəzisi də çak-çuk edir, ailə dolandırır.
Ümumiyyətlə, bazarda göy satdığı yeri qorumaq istəyən ədibə monoloq söyləməməyi məsləhət görərdik.
Heç də bizdən uzaq olmayan vaxtda bolşevizm qırmızı ələm sürdürdü. Rejim ədibləri siyasi maskada inqilabi şəraitin tipik obrazlarını yaratdı. Həmin obraz və qəhrəmanları “döyüşən kölgələr” adlandırmaq düz olardı.
Döyüşən kölgələr Haqdan danışdı, fəqət Haqqı tanımadı.
Bütün təriqətizm və nəzəriyyələr yazıçını yaradan, yazını yaradılış kimi anlamadı; qələm götürəni yazmağa (yaratmağa) yox, qara yaxmağa sövq etdi.
Bizlər həm yazıyıq, həm də yazıçı. Həm bazisik, həm də üstqurum. Gərək bütün fəaliyyətimizdə özümüz kimi bazisə söykənək.
Tarixə baxsaq, qoşa yarıya bölünəndən (qoşa qurban kəsiləndən) başımız qal çəkir. Münasibətə yox, münaqişəyə, mübarizəyə təhrik edilmişik. El demişkən, daş atıb başımızı tuturuq.
Bizdən seçilən bizə qənim kəsilib. Aramıza nifaq toxumu səpir.
Xətadan-bəladan necə qurtulaq?! - cəmiyyət yol axtarır.
Dua edəkmi?! Etiraz etməyənlər “əvvəlcə duanın mənasını bizə izah edin” deyirlər.
Hikmətlərə görə, Nücumi-Təsbeh danələri kimi bir-birimizin və Yaradanın bənzəri, təşbehləriyik.
Zülm etməyin, deyilib.
Yaradılana zülm etmək, həm də Yaradana zülm etməkdir.
Hər kəs özünün gerçəyidir (!)
Xoş halına təbiət kimi saf olanların. Onlar kitablardakı ağ yalanları əzbərləmir. Həqiqətləri Lövhi-Məhfuzdan oxuyur.
Biz burada qan-qada, qovğa, təfriqə və iğtişaş salanların adlarını çəkmirik. Onlar ara qarışdıranda uşaqlar göyərçin uçurdurlar.
Qonduğu budaqdan qoşa axan sulara baxan cüt göyərçin şübhəsiz, təbiətin ən kamil əl işidir. Bu canlı rəsm önündə nə deyəsən, susmaqdan özgə.
Hər halda, Söz hakimdir.

14 may 2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ƏMMAMƏ VƏ HİCAB

“Türkiyə şok içində!” (Yeni Müsavat, 19.05.2006) nidasıyla əlaqədar bu mövzuda yazdıq.
Xəbər verildiyi kimi, Arslan adlı dindar vəkil Ankara məhkəmə zalına daxil olaraq hakimlərə atəş açıb. Nəticədə beş hakim yaralanıb, biri dünyasını dəyişib. Bu hadisə islam aləmini lərzəyə gətirib. Qərb mətbuatında əks-səda doğurub.
Dindar vəkil ifadəsində hadisəni Türkiyənin yüksək məhkəməsinin, Danıştayın çadrayla-hicabla bağlı son qərarına etiraz olaraq törətdiyini bildirib. Həmin qərara görə müəllimlər məktəbə hicabla girə bilməzlər.
Baş verən hadisə bizi ağrıdır, sarsıdır.
Bu faciyəyə rəğmən Türkiyə islam və dünya din mütəxəssislərinin səlahiyyət və məsuliyyəti gündəmə çıxır.
Cəmiyyətə şok yaşadan fakt göstərir ki, din yetkinlərimiz çadra, hicab, eləcə də əmammə kimi həssas mövzuda bilgisizdirlər.
Türkiyə Ali Məhkəməsinin - Danıştayın yasaq qoyduğu məsələni yetərincə öyrənmədiyi hiss olunur.
“Mən Allahın əsgəriyəm” deyən vəkilin Allah, əsgər və hicab haqqında yanlış təsəvvürü onu silah götürüb cinayət törətməyə təhrik edib.
Hicab heysiyyatla əlaqələndirilərək abır-həya kimi qələmə verilib.
Hicab da Fatihə kimi su mövzusudur. Bu mövzuda söhbət düşəndə istər-istəməz gözümüz önündə nağıllarımızda suyun başını kəsdirən əjdaha obrazı canlanır.
Su başını bağlayan əjdahayla başı bağlayan hicab və əmmamə arasında məna eyniyyəti var.
Əmmamə su başında qırılıb yatan ikili əjdaha timsalıdır. Əgər əmmamənin ucu sola düşürsə, suyun başını kəsdirən erkək əjdahadır, yəni masondur. Əgər sağa düşürsə, dişi əjdahadır, yəni madondur.
Hicab və əmmamə suların quruduğunu, mahiyyətətinin məhv edildiyini, ağlımızın və mənəviyyatımızın əlimizdən alındığını görk edir. Biz bunu görürük, zira dərk etmirik.
Hicab və əmmamə Fatihə surəsi və Nəmazın dediyi kimi cəmiyyəti ağlını başına yığmağa, suları saflaşdırmağa və cari etməyə çağırır.

P.S. Hicaba qadağa qoyulursa, onda gərək əmmaməyə də qadağa qoyula.
Söhbət qadağadan yox, məsələnin dərkindən gedir.

20 may 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZƏRBAYCAN

Əzra, əzrail, izrail, xəzər, həzər, hezar, bazar, azar kimi sözlər neqativ halətdə olub AZƏR söz mənasındadır.
Əuz, əruz, araz, urus, rast, ərzaq, Ərzincan, Ərzirum sözləri isə AZƏR sözünün əyanilikdə pozitividir.
Azərbaycan sözü və özü mövzusunda yazmağın vaxtıdır. Çünki türk-azər deyimi də Azərbaycan sözünün məntiqi və riyazi həllini tələb edir: - Biri var (- • + = +), biri də var (+ • - = +). Həyatiliyin batini və zahiri halətinin ikili təqdimatı eyni bir həyati düstura istinad edir.
İstər Şah İsmayıl Xətai, istərsə də Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi padşahlar bu sadə məsələdən xəbərsiz olmayıblar. Çünki biri “Dəhnamə” müəllifidir, digəri tanınmış Nizamişünas.
Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq üçün mahnı və reklama qurşanmaq yox, Azərbaycan söz dəryasına qərq olub üzməyi bacarmaq gərəkdir. Yəni İsgəndəri-Zülqərneyn kimi Ənəlhəqq deyib, diriykən zülumətlərə getməyi bacarmaq lazımdır. Azərbaycan deyimində kainatın hərəkət istiqaməti yalnız batini aləmlərə xas olub, zahiri aləmlərlə təcridi vəziyyətdədir. Beləliklə də, həyatilik bazisinin başına fəlakət açmışıq. Belə halda üstqurumdan danışmağa dəyməz, fənadır!
Azər vəhdəti-vücudiyyətdədir. Bu vəhdətə olan təcavüzü “baycan” nümayiş etdirir. Bunu bilmədən biz qeyri-əyaniliyimizin car çəkdiyi fəlakətləri şüursuz və doğmatik olaraq əyaniliyə tətbiq etmişik. Tariximizin Qarabağ-Qüds, türk-kürd, erməni-müsəlman və sair namünasibətləri elə bu şüursuzluqdan xəbər verir. Füzuli demişkən, diriykən qəbr evinin əzabını çəkirik.
Bütün cəmiyyət batini aləmlərdə Azərdir, zahiri aləmlərdə azər deyil, zira azərin oxşarı, təşbehi, təsbihi, timsallarıdır. Başqa sözlə, biz əyanilikdə neqativ azərin pozitivləriyik. Yəni əruzilərik. Kürreyi-ərzin və kainatın canlılarıyıq və əsla qəbr əhli deyilik.
Azər və Əruz sözlərinin dərkində irsimizə, ələlxüsus Nizamiyə istinad etməliyik. Əks təqdirdə, cəsədi yandırıb külünü sulara atan hinduvaniyik.
Biri var od, biri də var atəş. Od yetirir və bitirir. Atəş isə yaxıb yandırır, məhv edir.
“Yandı canım hicr ilə...” (Füzuli)
Füzulinin “yanar canı” hər iki aləmlərdə ilkin ikili həyati amillərimizdir. Əlif amilləridir. (mənfi-müsbət, kişi-qadın)

Atəşpərəst olmuşuq, dədə vay!
Atəşgahlar qurmuşuq, nənə vay!

Baharda Novruz deyə atəşfəşanlıq edirik.
Bu səbəblərdən Gennesin qırmızı kitabında adımız türkdən sonra ikinci sıradadır. Bizi ölü xalq kimi qələmə veriblər. Ölü xalqın əlifbasına keçib, apastrofu da atmışıq.
Bilməliyik ki, ərmən də, azman da, osman da Azər və Əruzun mütləq tərkib hissəsidir.
Azər və Əruz hər iki aləmdə ruhi-eşqi mübadilat və canbazilərdədir.
Azər və Əruz vəhdətdədir, əsla bölünməz və sərhəd tanımaz.
Əqlini, huşunu itilə daha,
Bir ovuc torpağa qəlib olma ha! (Nizami)
Türk-azər sözünün mənası türkün fəryadıdır, türk dönəri kimi “alışdım, yandım” deyir. Tarixən İran hakimləri azərbaycanlı olub. Eyni zamanda azərbaycanlılar da tarixən özlərini tanımadıqlarına görə gileylidirlər. Bu yerdə “Qorxulu Tehran” yada düşür.
Təklik və ayrılıq mahnıları oxuyuruq. Bir el mahnısı var:
Arazam Kürə bəndəm,
Bülbüləm gülə bəndəm.
Dindirməyin dərdliyəm,
Bir şirin dilə bəndəm.
Sözü gec anlamaq yaxşıdır ondan,
Nəki anlamadan danışır insan. (Nizami)
Azəribayicaniyəm, arizi-qəmliyəm naçar
Bəni-insani cehrəyəm, adəmi-zadəyəm ki var.
Dad aman, fəlakətlərimizi bayram edirik. Düşmüşük bayram bəlasına.
Söz mütəxəsisslərindir.

P.S. Azərbaycan sözünün mənası qoşa məzar deməkdir.
Hazırda Azərbaycanı radiobaycan etməyə cəhd göstərirlər. Arvadın xiyar məsələsi.

25 may 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TİTANİK

Titanik mövzu olaraq azdırılır, yəni tarixdə baş verməyən hadisə kimi təqdim olunur. Digər tərəfdən, Titaniklə bağlı sənədli filmlər çəkilir, hadisənin reallığının sübutuna cəhd edilir.
Bu təqdimat və cəhdlər öz yerində, bizim Titanik mövzusuyla əlaqədar sözümüz var.
Titanik nəsran separatın mason mövzusudur.
Titanik yeni eradan əvvəlki minillikləri əhatə edən pədərşahlğın sonunu, faciəsini göz önünə gətirir.
Mövzuya nə qədər nail olunub, bu başqa məsələdir.
Titanik sözünün açılışı var: ti • ta = + • + = -
Göründüyü kimi, titanik sözü qeyri-məntiqi düsturu nümayiş etdirir.
Masondan sonra madonna, yəni madərşahlıq gəlir.
Madərşahlığın süqutuyla bağlı hansısa bir film üzərində iş getdiyini istisna etmirik.
Nəsran separatın 5 min illik tarixi müddəti qurtarıb.
Hazırda Məhdi-Sahibi-Zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ilini yaşayırıq.

01 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XÜLASƏLƏR

İş ki qaldı arvada, ölən günü sal yada.
Madərşahlıq da, Pədərşahlıq da - hər ikisi insanlığın qənimidir.
HÜQUQ
Saysız-hesabsız hüquq təsisatları yaradılıb.
Hüquq mövzusunda gen-bol yazılır.
Hüquq arvad hegemonluğudur.
N+ağ+ağ düsturu Madərşahlıq düsturudur. Bu düstur arvadın arvadla nikahını görk edir.
Hüquq-mühafizə orqanları əslində arvad mühafizə orqanlarıdır. Hacı Qəmbərin baraması burada batıb. N.Vəzirov məzhəkəni yazıb, amma mətləbi yayındırıb.
Azərbaycan mövzusunun davamı olaraq ömrünü başa vuran hüquq hələ də yara kimi yeriyir, quduzluq yayır.

Anadan əmdiyi süd burnundan gəlir.

Bakı-Ceyhan

Günəş - Yer münasibətlərinə uyğun olaraq Həqqi-Təala cəmiyyəti Ceyhan-Xəzər istiqamətdə yetirir, bitirir və əmizdirir. İndi bu imkan Həqqi-Təalanın əlindən alınıb. Həqqi-Təala özünüməhvə təhrik edilib.
Xəzərin təbii sərvətləri qarət edilərək Ceyhan limanında Həqqi-Təalanın burnundan gətirilir.
Quran “Zəlzələ” surəsinin ikinci ayəsi təhrif olunub. “Yerin məhvi kainatın abadlığıdır” deyə təbiət və cəmiyyəti məhv etməyin asan və ucuz yolu tapılıb.
Meşələr yandırılır, təbiətin fauna və florası dağıdılır, təbii sərvətlər yağmalanır, Yer kürəsində Günəş nuruna alternativ enerji şəbəkəsi yaradılır.
Kişiliyimiz müharibə meydanlarında məhv edilir. Qadınlarımız isə Manyukyanların sərəncamına verilir.
Günahkar axtarmırıq, zira günahkar göz qabağındadır: - Nəsran Separat!
Nəsran Separat dünyanı məhv etmək üçün Azərbaycandan yetərincə istifadə edir. Belə bir vəziyyətdə ziyalılar, dindarlar, yetkililər, din və dövlət başçıları, partiya və ictimai təşkilatlar önə çıxıb öz sözlərini deməlidirlər.

06 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DİN VƏ DÖVLƏT ATRİBUTLARI

Din və dövlət sahibi olmaq üçün din və dövlət atributlarının nə demək olduğunu bilməliyik.
Cəmiyyət din və dövlət atributlarının nə demək olduğunu bilmirsə və bu atributların məna çalarlarına bələd deyilsə, demək cəmiyyətdə nə din var, nə də dövlət. Din və dövlət adından quruca söz oyunbazlığı var. Belə vəziyyətdə nə qədər çox danışsan, çox yazsan fəlakətlərimiz də o qədər dərinləşər. Elə buradan da din və dövlət atributlarının dərkinin son dərəcə vacib olduğu aydınlaşır.
Din və dövlət atributlarının dərki isə cəmiyyətdə tədricən təbii din və təbii dövlətçiliyin bərpasını təmin edir.
Din batini aləmlərə, dövlət isə zahiri aləmlərə aiddir. Özü də yalnız dua halətində - biri batini, biri zahiri. Dualizm əsla dua deyil.
Din və dövlət atributlarının dərkində əlif amilləri ilə əliflamları qarışdırmaq və eyniləşdirmək qətiyyən olmaz.
Din və dövlət atributlarını araşdırarkən yalnız həyatiliyin həqiqət yolu olan duaya istinad etməliyik, dualizmə yox.
O ki qaldı atribut sözünə, bu söz elə Azərbaycan mənasındadır - Atropat.
Ayırma dövləti dindən, xəcalət
Ayırsan nə din var, nə də ki dövlət.
Bismillah demişkən, təkə adı var
Misli, vəsli, rəsmi Azərin hərar.
Biz özümüzü azərbaycanlı adlandırmaqla tarixən hər iki dünyanın məhvini məsuliyyətini şüursuz olaraq üzərimizə götürmüşük. Bunun fərqinə varmadan azərbaycanlı olmağımızla fəxr edirik. Bütün dünya da, təbiət də, cəmiyyət də, qeyb də, batini aləmlər də, ruhaniyyət də, o dünya da azərdir.
Bu dünyada isə əruzilərik.

11 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MİZAN-TƏRƏZİ

Mizan-tərəzi kainatda münasibətlər məcmusunu tənzimləyən həyati halətə deyilir.
Mizan-tərəzi həyatiliyin qayda-qanunudur.
Bu qayda-qanunlara istinad edilməli, yaşanmalıdır. Münasibətlər əlif amilləri, insanla insan, insanla təbiət, ümumiyyətlə, bütün mövcudat arasındadır.
Mizan sözü, əuzan, əuzi-billah mənasının daşıyıcısıdır. Biz əruzuq, əuziq, pozitivlərik. Biz özümüzü tənzimləməkdən ötrü tərəzinin nə olduğunu bilməliyik.
Tərəzi taraz sözündəndir; bərabərlik deməkdir.
Tərəzinin əsas mənası da var: tərz=tərs=dərs...
Tərz optik haləti nəzərə çatdırır. Cəmiyyətin optik halətdən xəbəri yoxdur.
Biz əruzilər tərəf müqabillərimiz olan azərilərlə, yəni batini aləmlərlə münasibətdəyik; bütün yaradılış da eynən.
Mizan-tərəzi batini və zahiri aləmlərin həmahəngliyi mövzusudur.
Tərəzi deyəndə biz yalnız bazarı yox, azəri də mütləq yada salmalıyıq.
Mizan-tərəzi optik haləti görk edir.
Mizan-tərəzinin optik məqamı kainatda Günəşdir. Yer Kürəsində isə Qafqaz və Kafiristandır.

12 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NİSBİLİK KATEQORİYASI

Nisbilik kateqoriyasını bilmədən hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirmək və tərəf-müqavili tanımaq mümkün deyil.
Nisbilik məfhumu kainatdakı planetlərin hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirir. Nisbi kateqoriya isə biz özümüzük.
Yer kürəsinin hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün üzümüzü suya, özü də Şimali Buzlu Okeanına çevirməliyik. Bu məqamda bir cihaz kimi sol çiynimiz günçıxana, sağ çiynimiz isə günbatana baxacaq. Eyni zamanda biz günəşin hərəkətini, hər sutka soldan çıxıb sağda batdığını görürük.
Bəs həqiqət nə deyir?
Hər bir planet, o cümlədən Günəş öz oxu ətrafında fırlanır. Deməli, Yer də öz oxu ətrafında sağdan sola hərəkətdədir.
Günəş gördüyümüz kimi Şərqdən çıxıb Qərbdə batmır. Əbədən öz oxu ətrafında sağdan sola hərəkətdədir, bütün planetlər də eynən.
Saatlarımız əyaniliyə istinad edir.
Qeyri-əyaniliyin hərəkət istiqaməti isə unudulur; burada optik halət nəzərə alınmır.
Ümumiyyətlə, əyaniliyə görə kainatın hərəkət istiqaməti soldan-sağa, saat əqrəbi istiqamətindədir.
Qeyri-əyaniliyə görə kainatın hərəkət istiqaməti sağdan-sola, saat əqrəbinin əksinədir.
Kainatın qiblə mühiti Onlu günəş sistemi mühitidir.
Günəş-Yer münasibətlərinə görə Yerin qibləgah mühiti Ağrı dağıdır - Araratdır.
Yer sutkada öz oxu ətrafında fırlanaraq gecə-gündüzü (qara-ağı, Qarabağı) yaradır.
Yerin Günəş ətrafında bir il ərzində dövrəsi isə İl Dairəsi adlanır.
P.S. Aya baxan uşaq deyir: “Ata, Aya bax, gör nə bərk gedir”. Ata isə cavab verir ki, Ay getmir, gedən buluddur; külək aparır. Əgər uşaq Ayın soldan sağa getdiyini görürsə, demək külək buludu sağdan sola aparır.

Nisbilik kateqoriyası əyaniliyin aldadıcı olduğunu cəmiyyətə görk edir.

Adımızı böyüdüb ad günləri keçiririk. Şəkillərə baxıb deputat seçirik.
Kütləvi tədris isə cəmiyyətdə əyaniliyə-yalana söykənir. Ona görə də deyilir, Yalan Dünya.

12 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QARABAĞ MÜHARİBƏSİ

Qarabağ müharibəsi tarixən qarayla ağ arasında gedən müharibədir. Qara gecədir, ağ da gündüz. Gecəylə gündüz təbiətdə müharibə eləmir, öz mövqelərini bir-birinə güzəşt getmədədir.
Gecə-gündüz həyatiliyimizin iki üzüdür. İki üzümüz o dünyada Bəğərədir, bu dünyada Qarabağ. Yəni o dünyada azəriksə, bu dünyada əruzuq.
Bütün yaradılış əruzi olduğu halda, yalnız bizim adımızı azərbaycanlı qoyublar. Azərbaycanlı olduğumuz üçün Qarabağ müharibəsinin nə demək olduğunu bilmirik. Ərməndən özümüzə süni düşmən düzəltmişik. Deməli, qaramız ağımıza düşmən kəsilib. Ağımızsa muğamat oxuyur. Nakam türk isə tarixən bu haləti müşaiyət edir.
Qarabağ da, Bəğərə də qaralı-ağlıdır. Bu xassə həyatiliyimizin ilkin, ikili şərtidir. Bu şərtsiz həyat da yoxdu.
Dünya dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu o deməkdir ki, Qarabağ müharibələri tarixən Azərbaycandaxili müharibədir. İstər azər ərmənin üzərinə qalxsın, istərsə də ərmən azərin. Ərmən sözüylə islam sözünün mənası eynidir; biri aşkar, biri gizli.
Həyatiliyimizin zahiri və batini xassələrindən istifadə edərək erməni-müsəlman arasında əndrabadi siyasət yeridilib.
Həyatiliyin tərəf-müqabilləri təzadlaşdırılıb, silahlandırılıb, üz-üzə qoyulub.
Ağlı-qaralı xassə vəhdətdədirsə abad olacağıq, ayrıdırsa məhv olacağıq. Bütün ailəvi, dünyəvi münaqişələrin mayasında qarayla ağın təbii xassəsini, vəhdəti xassəsini bilməməymiz durur. Odur ki, istər dünyəvi təşkilatlar, istərsə də rəhbər görüşlərində mütləq qarayla ağın vəhdəti xassəsinə istinad etməlidir.
Nəsran separat din deyə-deyə dini, millət deyə-deyə cəmiyyəti, dövlət deyə-deyə ailəni parçalayıb, vətən deyə-deyə torpaqları hasarlayıb. Beləliklə, təbiət cəmiyyətə zidd mövqeyə təhrik edilib. Bu səbəbdən də tariximiz olub Qarabağ müharibələri tarixi. Dünyəvi fəlakətləri pərdələmək üçün Azərbaycan daxilində Qarabağ müharibəsi törədilib.
Biri var - Dağlıq Qarabağ Gəncəbasardan Araza qədər; biri var Yuxarı Qarabağ - Arazdan Kiprə qədər; biri də var Bozqurd, yəni Aralıq dənizi və ətrafı.
Cəmiyyət qaralı-ağlı xassənin hərəkət istiqamətini tanımırsa, deməli, kainat arentiri itirib, yolunu azıb.
Günəş-Yer münasibətlərinə görə dünyanın, eləcə də Qarabağın mərkəzi Ağrıdağ mühitidir.
Yerin aqil insanı bomba düzəltməz. Bir fəlakət silsilə fəlakətlər törədir.
Fəlakət silsilələrini isə tənzimləməyə təbiətin gücü çatmır. Bu isə təbii fəlakətlərə səbəb olur.
Qarabağ bölünməzdir. Qarabağ elə süfrədir ki, bu süfrədə hamının payı var.
Allahı dərk eləsən, qətli-qarətin səbəbin
Olacaqdır nəmazın hasili əyyamidə din
(Əkrəm)
Allahıdərk cəmiyyətə Qarabağın dua xassəsini başa salır.
Qarabağ məsələsi dünya miqyasında həlli mümkün olmayan problemə döndərilib. Bu problemin həlli üçün ibtidai təhsil kifayətdir. Söhbət iki eşşəyin arpa-samanından gedir.
Bir kişinin iki övladı var imiş. Bu övladlardan biri deyir ki, ata mənimdir. O biri də deyir ki, yox, ata mənimdir. Bunun üstündə övladlar arasına dava düşüb. Dədəmiz Qorqud isə hər ikisinin atası olduğunu oğullarına qandıra bilmir. Əksinə, hər ikisini silahlandırıb bir-birinin üstünə təhrik edir. Bəhram Şah da bir-birini qanına qəltan edən iki şir arasından zərrin tacı alıb başına qoyur və təxti-taca sahib çıxır.
Belə bir sadə məsələ epidemik həddə çatdırılıb. Qarabağ kimi sadə məsələnin həllində dünya dövlətləri özlərinin etibarsızlığını nümayiş etdirirlər. Qarabağ məsələsinin müzakirəsi Azərbaycanda qadağan edilib. Cəfər Cabbarlı da (dramaturqun heykəli nəzərdə tutulur) Bakının ortasında xəcalət təri tökür.

16 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUFİZM-FİLSUF

(FİLSUF=FİL+SUF. Fil deyir ki, əliflamları sufi hərəkətinə, yəni həyati kateqoriyaya yönəltmək gərəkdir)
“Filosofiya myortvaya nauka!” deyimi Rusiya telekanalında səslənib
Elmlərin (ələmin) yüyəni fəlsəfənin əlindədir, ürfanın yüyəni isə sufizmin.
Kütləvi təlim fələsəfə ilə filosofiyanı eyniləşdirərək camaatı çaş salıb. Fəlsəfəni filosofiya ilə eyniləşdirsək, səfi və sofiyanı, yəni erkəklə dişini bir-birindən ayırd edə bilmərik. Fəlsəfə və filosofiyaya elm statusu verilməklə ürfanın yüyəni Sufizmin əlindən alınıb.
Dünyəvi elm və dinimiz fəlsəfə və filosofiyanın əsarətindən qurtarmalıdır.
Fəlsəfə və filosofiya nəsran separatın sağ və sol əlidir.
Fəlsəfə də, filosofiya da tarixən Sufizm təliminin məhvinə köklənib.
Sufizm həyati amillərin (fəsillərin, gecə-ündüzün, illərin) paralel və ardıcıl hərəkət tərzidir.
Fəlsəfə də, filosofiya da tarixən cəmiyyəti yolundan azdırıb. Elmi də məhv edib, dini də. Çünki fəlsəfənin də, filosofiyanın da vəzifəsi budur.
Sufizm təlimləri önə çıxmalıdır. Sufizm sözü suyun və kainatın hərəkət istiqaməti anlamındadır.
Fəlsəfə və filosofiya bütün ürfanı öldürürsə, Sufizm dirildir; ələlxüsus da ədəbiyyat və rəyazəti, ziyarəti yox.

KRİMİNAL

“Kriminalnıy produkt” mövzusu Rusiya yayım vasitələrində önə çıxıb
Elm və dinimiz kimi məişətimiz də, qidamız da kriminallaşıb. Kriminal sözü elə Kreml deməkdir, yəni qala. Market sözünün məişəti də kriminal anlamdadır. Bu onu göstərir ki, bütün ərzaq bazar siyasətinə uyğun olaraq kriminallaşıb. Market, hətta supermarket deyimləri ərzaq və məişətimizin kütləvi şəkildə kriminallaşmasının əyani sübutudur.
Əkrəm sözü də, market, kriminal mənasındadır. Təsadüfi deyil ki, islam aləmində Əkrəm adı oğlana da qoyulur, qıza da.
Hələ Əkrəm hələ də qövr ilə tab etmədədir
Bu təriqlə nəsibimdir məzar ilə məzar.
Belə kriminal halət hazırda super həddə yüksəlib. Azər sözü nədirsə, elə super də odur.
Kriminal ərzaqdan cəmiyyəti qorumaq, məişətimizi və qidanı saflaşdırmaq üçün ilk əvvəl su saflaşmalıdır. Bunun üçün çirkablar xüsusi bunkerlərdə emal edilməlidir.
Yeni inşa ediləcək hər binanın yanında ilkin olaraq xüsusi bunker təsərrüfatı tikilməlidir. Tualet və sair çirkab bunkeri bir nömrəli strateji obyektdir.
Böyük şəhərlər salınıb, ancaq strateji bunker olan tualet obyektləri unudulub. Dünyamız bütün çirkabları sulara axıdır. Beləliklə də su kriminallaşır. Bu yerdə Krılovun “Qurd və quzu” təmsili yada düşür. Sən demə, qurd məsələni düz başa düşüb.
Hazırda suyun, havanın çirklənmə normasından danışılır. Bu məsələdə norma yoxdur. Havanı, suyu zərrə qədər də çirkləndirmək olmaz. Belə vəziyyətdə rəhbər və mütəxəssislər irəli durmalı, bütün imkanlarımızdan istifadə edib ərzaq, məişətimizin, suyumuzun və təbiətimizin saflığını təmin etməlidir.
Kriminal olan yerdə din və dövlət təhlükəsizliyindən danışmağa yer qalmır.
Kriminalın mühakimə və müalicəsi məsələsində günahkar axtarmaq olmaz. Çünki 5 min ildir cəmiyyət rəsmi kriminal qurumların girovundadır.
“Allah Kərimdir” və “Peyğəmbəri-əkrəm” deyimləri cəmiyyətin büsbütün kriminallaşmasının sübutudur.
Allah, Məhəmməd, ya Əli nidası cəmiyyəti kriminalın dərkinə və müalicəsinə səfərbər edir.

26 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELMLƏR AKADEMİYASI

Xəmsə, Sirlər xəzinəsi, Pərxəşti-zən, akademiya, demokratiya və sair kimi sözlər formaca fərqli olsalar da, məna və mahiyyətcə eynidir. Elmlər Akademiyasının zəruriliyi təbabətin, diaqnostikanın, həkimliyin, tibb və sağlamlığın zəruriliyi qədər zəruridir. Daha doğrusu, akademiya bütün zərurətləri ümumiləşdirən sözlərdən biridir.
Akademiya sözü mahiyyətcə Quran həmdsurəsilə həmahəngdir. Fəlakətlərimizin səbəbi şüurumuzun məna və mahiyyətlərimizlə köklənməməsindədir. Ağız deyəni qulaq eşitmir.
Elmlər Akademiyası deyiminin müstəqim mənası və batini mahiyyəti ələmlər-ərəmlər epidemiyası deməkdir. Yəni əlif-lamlar və oriflamilər epidemiyası. Əgər danəndələr, bilicilər, ustadlar, həkimlər, hikmət sahibləri Quran ələm və ərəm rəmzlərinin mənasını anlasalar, bütün dərdlərin diaqnozunu dərhal tapmış olurlar. Əgər ələm və ərəm rəmzlərinin mənasını bilməsələr, onda olurlar alim, yəni epidemiya virusu.
Rəbbi, talan edilir dürri-mühümmatlarımız,
Alimi-biəməlüllahilərim barbar imiş. (Əkrəm)

Akademik sözü isə virus girdabı mənasını anladır. Nizami demişkən insan dediyi, yazdığı sözün mənasını bilməlidir. əgər bilmirsə, elə fəlakətlərə düşər ki, dərdinə dərman tapılmaz.
Əkrəma, sözlərini ehmalı sərf eylə müdam
Dostlu-düşmənli mühummat dua-duayi məqam.
Azərbaycanda Elmlər Akademiyasını təsis edənlərə min rəhmət.

Elmlər Akademiyası təsis olunubsa, demək Quran meydandadır. Əgər ox atılır, yayı gizlədilirsə, o zaman din dövlətdən, baş bədəndən ayrı düşür. Elmlər Akademiyasının müstəqim vəzifəsi, səlahiyyət və məsuliyyəti qlobal problemlərin diaqnozunu öyrənmək və fundamental təlimlərin tətbiqi ilə təbiəti və cəmiyyəti müalicə etməkdən ibarətdir.
Dərdlərimizin diaqnozu da, dərmanı da dünyəvi dəyər və klassik irsimizdədir. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaradılmasında məqsəd münacat naminə ümumdünya şüur mərkəzini təsis etməkdən ibarət olub.

P.S. Azərbaycan dünyanın şüur mərkəzi, süfrəsi isə Nizami muzeyidir.

28 iyun 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“HAYES-TÜRKES”

Torki sefəte - səzaye - ma nist,
Torkane sefət vəfaye - ma nist.
(Nizami)

Tərcümə:

Türk özünü öz bazisi ilə tənzimləməyib.
Bu səbəbdən də türkçülük bitmir.

Türk ikili dürr, dürdanə deməkdir, yəni əyanilik - üstqurum.
Türkün batini aləmlərdə nur deyilən kökü, özülü, mayası, bazisi var.
Türk özünü tanımaq üçün gərək öz bazisini öyrənə. Özünü öz bazisi ilə kökləyə bilə. Əks təqdirdə, Krılovun sazəndələriyik.
“Hayes-türkes” deyimi, Nizami, Krılov və başqa klassiklərimiz kimi bizə yuxarıdakı mətbəli anladır.
Erməni “hayes-türkes” deyir. Məsələ bundadır ki, erməni nə dediyini, türk də nə eşitdiyini bilmir. Bu da olur, Sabir demişkən, iki həpəndin söhbəti.
Bu yerdə Molla Nəsrəddinin övlad intizarında olan çirkin, ağıllı kişiylə, gözəl, ağılsız arvad lətifəsi də yada düşür.
“Hayes-türkes” deyiminin sadə anlamı var. Bu anlam millətindən asılı olmayaraq hamıya və hər kəsə şamildir.
“Hay” və “türk” deyimləri müxtəlif səslənsə də, eyni mahiyyətdə olub, yalnız əyaniliyi təcəssüm etdirir. Qeyri-əyanilik isə unudulub.
“Hayes-türkes” insanı təkcə musquluna yox, başına, qafasına, ağlına, risalətinə və heysiyyətinə də sahib durmağa çağırır.
“Hayes-türkes” deyimi anlaşılsa, dünya barışar.

1 iyul 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAQ MƏXRƏC, YAXUD ARVAD

Həyatın mənfili-müsbətli ikili tərəflərini məhv etmək üçün əvvəl onları bir-birindən ayırırlar. Sonra isə tərəflər arasında ortaq məxrəc yaratmaqla (demokratiya) onları özünüməhvə təhrik edirlər.
Nəsran separat kişi və qadını ortaq məxrəcə gətirməklə hər ikisinin evini yıxıb. Kişiliyini itirmiş kişiyə və erkəkləmiş qadına arvad deyərlər. Ona görə də ümumdünya qadın təşkilatlarından imtina etməliyik. Qrammatikada öyrəndiyimiz I və II şəxs təlimləri həqdir. III şəxs arvad təlimi isə yanlışdır. Quranın istinad etdiyi III şəxsi qətiyyən arvad şəxsiyyəti ilə qarışdırmaq olmaz. Əks təqdirdə, “O olmasın, bu olsun” filmindəki kimi arvad alırıq kişi çıxır. Atalardan misal var, “bilmədim arvad aldım, başımı bəlaya saldım”, “arvad yıxan evi fələk də yıxmaz”. Kişi və qadın hüquq bərabərliyi məsələsi cəmiyyəti ortaq məxrəcə gətirir, yəni kişiliyi də məhv edir, qadınlığı da. Odur ki, qadına qətiyyən arvad demək olmaz. Sünnət kişiliymizə qarşı arvad birkasıdır. Arvad xəstəliyinə tibbdə jizik deyirlər. İş ki, qaldı arvada, ölən gününü sal yada. Qanana can qurban, dad yarımçıq əlindən.
Qadın erkəklədi ey vay, kişi arvad sifəti
Yolunu azdı cəmiyyət, yolu azdırdı qəti.
Ənane sünnətiyəm ha! Qıdı kirvəli müsəlman
Zamana qəsdili adət, qətli-qarətili fərman. (Əkrəm)

P.S. İstər Bakı islam konfransı, istər ümumdünya dindarlarının Moskva sammiti, istər “8-lər”in Sankt-Peterburq zirvə görüşü və istərsə də “5-lər” və “3-lər”in gələcəkləri qənaət öz-özlüyündə din və ruhaniyyətimizin əhədiyyətini, əbədiyyətini və bütövlüyünü nümayiş etdirir.
Dini parçalanmalar dövrü qurtarıb. Çünki din sözü öz məna və mahiyyətinə qovuşub. Yəni din-dina-odin əhədiyyət, vahidiyyət, bütövlük məna və mahiyyətinə.
Nüvə bölünməz olduğu kimi, din də bölünməzdir!

3 iyul 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MƏHDİ-SAHİBİZ-ZƏMAN

Məhdi-Sahibiz-Zəman deyimi “məhdi-məkan” və “sahibiz-zəman” deməkdir. Yəni batini və zahiri aləmlər, qulaq və eşitmə, göz və görmə, baş və şüur.
Məhdi-məkan deyimində əhədiyyətimizin, bütövlüyümüzün parçalandığı nəzərə çatdırılır. Məhdi sözü əhədiyyətimizin, birdi-birliyimizin, məkan sözü isə qiblə və qibləgah mühitimizin məhvə yönəldiyini car çəkir.
Sahibiz-zəman deyimində isə cəmiyyət fəlakətlərimizi müayinə və müalicə edə biləcək bir qanan axtarır. O cür qananlar tariximizdə olub, indi də var. Dərdlərimizin diaqnozu və müalicəsi ümumbəşəri dəyər və klassik irsimizdədir.
Dini parçalanma eraları cəmiyyəti dəyər və klassik irsimizdən məhrum edib. Bununla belə klassikamız həmin fəlakətləri əsrlər boyu imkan tapıb müşaiyyət edə biliblər. Elə bu səbəbdəndir ki, həyat davam edir. Bu minval ilə nəhayətdə parçalanmalar dövrü qurtarıb. Meydan qalıb dəyər və klassik irsimizə. Bu vəziyyətdə əhədiyyətimiz də hasil edilib, kanımız da - qiblə və qibləgah mühitimiz də.
Hamı və hər kəs bilməlidir:
Fələyin yoxdu kanı, kansan özün,
Kani-kani-kani-kankansan özün. (Əkrəm)

Odur ki, səlahiyyət və məsuliyyət hamı və hər kəslədir.
M.Ə.Sabir demişkən:

Ey müsəlmanlar, bu günlər bir hidayət vəqtidir,
Ülfəti, ünsiyyətə dair xitabət vəqtidir.

5 iyul 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QARABAĞ NİYƏ YANIR?

BU SUALA CAVAB VERƏN YOXDUR

Günümüzün tarixi xronikası İrandan başlayan qlobal terrorizmi, yəni islam inqilabını dərhal Qarabağa transfer etdi. Qarabağda baş verənlər, siyasətin diliylə desək, əsl islam inqilabıdır.
Bütün Qafqaz fəlakətləri də elə İran islam inqilabının davamıdır. Bu yerdə hər bir müsəlman özünə sual verməlidir: Əcəba, islam inqilabı edən İran islam ölkəsi, Məhəmməd hümbəti olmayıb? Olub axı.
İran islam inqilabı islam aləminin üz qarasıdır. Biz bu qaranı təmizləmək əvəzinə onu, Qarabağa, Qafqaza transfer etmişik. İslam aləmində belə bir anlaşılmaz reallıq yaranıb. Bu anlaşılmazlığın əsasında nə dayanır? Birinci, İslam aləmi islamla islam dinini qarışdırıb. İkinci, müsəlman sözünün misərmən, yəni qatı ərmən mənasını bilmirik. Müsəlman və ərmən eyni mənadadır: biri aşkar, biri gizli. Ərmən ağıllı düşmən deməkdirsə, müsəlman axmaq dost deməkdir. Ona görə atalar deyib, sən məni dostumdan qoru, düşmənimlə özüm bacararam.
Qarabağı erməni işğal edib deyəndə biz başa düşməliyik ki, Qarabağı işğal edən Əlhüda-yəhud, ərmən-islam nəsran separat birləşməsidir.
Bir tərəfdən Qarabağ deyib hay salırıq, digər tərəfdən məscid tikirik, oruc, namaz, qurban, həcc kimi ayinlərə rəvac veririk. Deməli, Qarabağın işğalıyla islamın çiçəklənməsi düz mütənasib təqdim edilir.
Qarabağ məsələsində siyasətçi siyasət dilində danışır, dindar şəriət dilində danışır, millət də xalq dilində. Hamı danışır, əslində heç kim heç nə demir.
Qarabağ od tutub yanır. Niyə yanır? Bu suala cavab verən yoxdur.

7 iyul 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MƏHDİ-MƏKAN, SAHİBİZ-ZƏMAN
(ARVAD ERALARI)

Məhd - əhədiyyətin məhvə yönəldiyini göstərən sözdür. Hərfi açılış sözlərin batini mənasını açır. Məhd sözündəki “m” inkar əlaməti, batini əhədiyyətimizi inkar edir.
Məkan Qiblə və Qibləgah mühitin məhvə yönəldiyini göstərən sözdür. Məkan sözündəki “m” hər iki aləmlər kanını, yəni Qiblə və Qibləgahı rədd edir. Kainatın Qiblə yönümü Günəş, Qibləgahı isə Ararat dağ silsiləsidir. Sahib - həyatiliyin vəhdətidir. Səvab da eynən. Tarixin mason və madon eraları zəman-zənan deyimlərində özü-özünü açıqlayır:
1. Naibəz-zəman 2. Qaibəz-zəman 3. Sahibəz-zəman 4. Talibəz-zəman 5. Zahirəz-zəman 6. Axirəz-zəman

Yuxarıdakı sıralanma onu göstərir ki, arvad eralarının əvvəli olduğu kimi sonu da var. Əvvəli Xəlilullah, sonu İran İslam İnqilabıdır.
Arvad əsla qadın deyil. Arvad erkəkləmiş qadına, kişiliyini itirmiş kişiyə deyirlər.
Sahibiz-zəman, sahibi-zənan beş min il dünyaya ağalıq etdiyi halda, molla cəmiyyəti intizarda saxlayıb. Bu, cəmiyyəti azdırmaq siyasətidir. Sahibiz-zəman, yəni arvad ağalığının mini məqsədi Yaxın və Orta Şərq mühitini məhv etmək olub, maksimum məqsədi isə dünyanı.
Arvad eralarının ömrü başa çatıb, ancaq dünya hələ dağılmayıb. Buna görə arvad rejimləri yenidən çirmənib, yenidən qurulur.
Saitlərin günahı əsla yoxdur, bütün günah sammitlərdədir. Sadə üsulla, zənanı zəban edə bilirik. Hamı da bir-birini dərhal başa düşür. Bitir və bitiririk.
Şəmanidə, səmanidə tapmır özün insan,
Zəmani-həmdi-nəmazi ədəbə pəhriz olandan (Əkrəm)

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 198-ci günü

7 iyul 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DİNİ AYİNLƏR
NƏMAZ, ORUC, QURBAN, HƏCC, XÜMS, HİCAB VƏ SAİR

Dini ayinləri sanki icra edirik, özü də məna və mahiyyətini bilmədən. Dini ayinlər təhrif ediləndə şəxsiyyət də, cəmiyyət də, təbiət də fəlakətlərə düşür.
Nəmaz sözünün mənası ağlını başına yığ, suyu, təbiəti mundarlama deməkdir.
Nəmaz qıl, yəni yalan danışma, xəyanət etmə, həyatiliyə zidd əməllərdən çəkin.
İslam aləmində adət etdiyimiz nəmaz ədasi ilə Ali Yaradana kütləvi şəkildə arxa çeviririk, özü də qanmadan. Başını uca tut. Səməd Vurğun demişkən əyilməz vicdanın böyük heykəli.
Vicdanın əyilməz böyük heykəlinə oruc deyərlər. Oruc da sünnət olunub.
Qurban məhəbbət hasilidir. Baş kəsmək, qatillik yox.
Həcc eynən oruc anlamındadır. Əgər oruc sünnət olunubsa, onda başsız atlılarıq.
Xəmsə, xüms həmas deməkdir. Müsəlman xüms adətiylə nəsran separatı maliyyələşdirir.
Hicab və sair örtüklər, başımızın, heysiyyətimizin, su və başqa həyati amillərimizin məhv edildiyini nümayiş etdirən vasitədir. Bunu anlamırıq. Ona görə də imam və peyğəmbərimizin başıörtülü şəkillərinin mənasını bilmirik. Uşaqlarımıza hicabın mənasını anlatmırıq, onları kor-koranə gördüklərimizin təqlidinə təhrik edirik. Bu elə özünüməhvdir. Düşmən axtarmayaq.

8 iyul 2006

SİM-SİM, QAPINI AÇ

 MMM-dən başlayan Sim-Sim, Azərsell, Baksell, gəncsell, dostsell və SMS müəmmaları aləmi başına alıb. Arvad manyak rejimləri reklam dilində danışır. Camaat da reklam dilini anlamır; manyak rejimlərin toruna, zəif bəndinə, qəfəsinə, azəristarına, ulduz falına, çal-çağırına, cəm cəbhələşməsinə düşür və ömür-gününü zay edir. Min illərdi nağıllarımız “Sim-Sim, qapını aç” harayındadır. Bu Sim-Sim nədir, nə karədir, mətləbi nədir, mənası nə? Bu suallara hərtərəfli cavab vermək üçün öncə simmetriya mövzusunda danışmalıyıq.

Simmetriya sözü iki hissədən ibarətdir: sim və metr - uzunluq ölçüsü. Sim sözünün mənası arvad mahiyyətlidir. Odur ki, bu söz həyatiliyimizin mənasını da, məzmununu da arvad mahiyyətli edib. Bu yerdə qadın və kişilərin faizini hesablamağa ehtiyac qalmır.

Bilməliyik ki, simmetriya anlamı həyatiliyin zərrələnmə  halətini əyani göstərən vasitədir. Bütün yaradılış simmetrik zərrələnmə halətiylə əbədiyyətə gedir. Simmetrik halət həyatiliyin və yaradanın özünün qanunudur. Həyatiliyimizin bu təbii xassəsini arvad manyak rejimləri rəsmən 5 min ildir qatı qəddarcasına doğmatik olaraq cəmiyyətə tətbiq edib. Nəticədə dini, milli, irqi, ərazi və s. ayrı-seçkiliklər ömrümüzün-günümüzün qanunu olub. Bütün separat din və dövlət qurumları da həyati simmetriyanın doğmatik tətbiqinə xidmət edir. Həm özümüz, həm də rəhbərlərimiz bu xəyanət yoluna təhrif edilmişik. Xalq deyimi var: Ağıllınız kimdir? - Qabaqda gedən zəncirli.

Sim-simə, yəni erkəkləmiş qadına və başdan sünnət edilmiş kişiyə təkid edilir ki, ay bədbəxtlər, qapını açın, yəni qafanızı açın, özünüzü də, aləmi də bu fəlakətlərdən xilas edin, nicata yetirin.

Nizaminin Münacat mövzusu birbaşa bunu tülim və tələb edir, Quranın İxlas surəsi də eynilə.

Nağıla düşmüşük, Ya Rəbb.

12 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 203-cü günü
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REKET

 Reket sözü iki hissədən ibarətdir: rey və ket. Rey Yer kürəsi deməkdir. Ket sözü isə təkləmə mənasındadır. Nəsran separat Günəş sistemini məhv etmək üçün Yer kürəsini təkləmək taktikasını seçib. Elə müharibələr tariximiz də, məişətimiz də bu taktikaya xidmət edir.

Bu taktika - “Reket” gizlindəydi. Arvad manyak rejimlərinin ömrü qurtarandan sonra üzə çıxdı. Nəsran separatın tarixi dövrü başa çatsa da, vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyib. Yəni dünya hələ yaşayır, məhv olmayıb. Odur ki, arvad manyak eralarının yenidən bərpasına təlaş edilir. M.Qorbaçovun ifasında yenidənqurma siyasəti dünyanın məhv taktikasına daha qəddar hazırlıqla əlaqədardır. Bu məsələdə Politbürodan maşa kimi istifadə edilib.

SSRİ-nin dağılması, İran islam inqilabı, Qarabağ müharibəsi və s. zərbələrlə yanaşı reket sözü jurnalistika ilə birləşərək önə çıxıb. Reket jurnalistikası mövzu olaraq kütləvi yayım vasitələrində tez-tez səslənir. Bununla da əhalinin qanma dərəcəsi yoxlanılır. Reket sözünə yanlış məna və məzmun verilərək əsl mahiyyəti gizlədilir. Eyni zamanda, qlobal terrorizm dünyanı başına alır. Çaşqınlıq vəziyyətinə düşmüş “Səkkizlər” Rusiyada televizora çıxdı. “Səkkizlər” səkkiz guşəni hərəkətə gətirməyin nə fəlakət törətdiyini yaxşı bilirlər. Ona görə də “Həmas”, “Hizbullah” və “Əl-Qaidə” separat terror qurumları ilə münasibətə yenidən baxmaq zorunda qalıblar.

İsrail öz separat strukturları ilə hesab çəkdiyi bir vaxtda təsadüfi deyil ki, Türkiyə və İranın hədəsiylə üzləşir. Yaranmış vəziyyətdə böyük şəhərlər böyük meşin vəziyyətinə düşüb. İndi ya gərək günahsız əhali şəhərlərdən köçə, ya da terrorçu rejimlər. Hasarlar daralıb. Nüvə texnologiyası olan yerdə köçmək də mənasını itirib, hasarlar da. Gərək münasibətə gələk, münaqişəyə yox. Yeri təkləmək olmaz. Yer kainatın gözəllər gözəlidir.

Yeri təkləyibən düşmüşük əldən,

Bu suya, toprağa qənimmisən sən?! (Nizami).

Donu Quranın açıldı, qanı qaynar zaman,

Özəl ayətlərimiz huriləri gəldi cana. (Əkrəm)

 17 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 215-ci günü

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TİTANİK

 P.S. 01 iyun 2006-cı il tarixdə “Titanik” yazısında texniki səhvə yol verilib. Bu səhvə görə oxuculardan üzr istəyib, “Titanik” mövzusunu yenidən təqdim edirik.

Bu mövzuda bədii film çəkilib: əzəmətli sərnişin gəmisi dəryanın ortasında tən ikiyə parçalanır və batır.

“Titanik” filmi cəmiyyətə nə demək istəyir, mətləbi nədir, məramı nə? Suala cavab vermək üçün gərək açaq sandığı, tökək pambığı. Titanik sözünün tərkibində “Ti” və “Ta” deyimli ilkin ikili həyati amillər var. Eyni zamanda, hər iki ilkin ikili həyati amilləri inkar edən “nik” əlaməti də göz qabağındadır. Hansı ki fars lüğətində nik deyimi “yaxşı” mənasına gətirilib. Titanik sözünün tərkibində gizlədilmiş “ilkin ikili həyatilik şərti”nin məhvi mənası filmdə hiss olunur, zira açıqlanmır.

Quran və Nizami məktəbinin təlimlərinə görə, filmdə göstərilən nəhəng sərnişin gəmisi sonsuz kainatda üzməkdə olan Yer kürəsi rəmzidir. Gəminin sərnişinləri isə cəmi yaradılışdan ibarətdir. Bu yerdə Qaf dağları zirvəsində Nuhun gəmisinin batması əfsanəsi yada düşür.

İstər Nuhun gəmisinin, istərsə də Titanikin batması 5 min illik arvad rejimlərin xam xülyasıdır. Nə Yer kürəsi batıb, nə Nuhun gəmisi, nə də Titanik. Batan Nəcəf bəy Vəzirovun diliylə desək, Hacı Qəmbərin baramasıdır. Yəni ikili nəsran separat arvad rejimləridir.

 

19 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili 217-ci günü
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 EKOLOGİYA

 Hamı ekologiyanın müdafiəsindən danışır. Eyni zamanda da ekoloji fəlakətlər cəmiyyət və təbiəti başına alıb məhv edir. Bunun da səbəbi ekologiya sözünün nə demək olduğunu bilməməyimizlə bağlıdır. Ekologiya sözünün tərkibində “eko”, yəni iki və “lo” deyimli müənnəs anlamı var.

Ekologiya sözünün müstəqil mənası iki arvad deməkdir. Biz ekologiyanın müdafiəsi deyərkən təbiət və cəmiyyətin saflığını düşünürük, siyasət və şəriət isə arvad manyak rejimlərin müdafiəsini. El sözü var: sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Kainat büsbütün fəlakət astanasına gəlib çatıb. Bunun günahı birbaşa dil pəhləvanlarımızdadır. Cəmiyyət sözün batini mənasını bilməyəndə zahiri mənalar girdabında bax beləcə batıb, məhv olur. Diftonqlarımızı bir-birindən ayrı salanlar, sən demə, “ekologiya”nın batini, ikili arvad mənasından yaxşıca xəbərdar imişlər. Müasir dillərimizdə batini mənasını bilmədiyimiz çox sözlər var. Mənasını bilmədiyimiz sözlərin hamısı neologizmdir, müəmmadır. Hətta Xuda, Allah, Tanrı, ata, ana və s. kimi işlək və dillər əzbəri olan sözlərimiz də.

Ekologiya Nazirliyi yaratmışıq, guya təbiəti qoruyuruq. Təbiəti qoruyuruqsa, niyə elə təbiəti mühafizə təşkilatı yaratmırıq?!

Ya Rəbb, sən bizi “ekologiya”nın şərindən qoru, elə logikanın da. A kişilər, “lo”ya düşmüşük “Nizame-əqde-loloyi soxən”. Nizami “Xəmsə” dibaçəsinin birinci mövzusu.

 20 iyul 2006

 Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 218-ci günü
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ZORDAN İMTİNA

 Texniki tərəqqi adıyla bütün dövlətlər yalnız silah istehsal edir. Cəmiyyət cəmiyyətdən bixəbər büsbütün oğurlanıb və yalnız silah istehsalına və silah istehlakına təhrik edilib. Rus yaxşı deyib: “Sila est, uma nenado”. Adından göründüyü kimi humanitar tərəqqi unudulub. Bu o deməkdir ki, ağlım yoxdu, zorum çox. Dünyamız olub zorxana, mollası da Fikrətoğlu.

Bu zorxanada terror terrorizmlə mübarizəyə girişib. Hamı bomba sındıra-sındıra, fişəng oynada-oynada yallı gedir, özü də Suri-İsrafil zurnasına. Silah, bomba, mərmi istehsalını büsbütün dayandırmaq lazımdır. Silah sursatları da zərərsizləşdirilməlidir. Baş komandan başına sahib durmalıdır, zoruna yox. Beş minillik rəsmi terror rejimlərinin tarixi müddəti sona çatıb. İndi hünər vaxtı, qeyrət dəmidir.

Hamı və hər kəs özündən xəbərsiz öz evində, öz qılafında, öz iş yerində büsbütün oğurlanıb tarixi terrorizmin xidmətinə təhrik edilib. Belə çıxır ki, terrorizmi məhv etmək üçün gərək bütün təbiət və cəmiyyət məhv edilə. Məsələnin asan həlli yolu var: zordan imtina edib, yalnız və yalnız münasibətə gəlməliyik. Terrorizmdən can qurtarmaq üçün terror təşkilatlarını maliyyələşdirməyi dayandırmaq və onu tərkisilah etmək lazımdır, dəxi şəhər və cəmiyyəti bombalamaq yox. Hər halda terrorçu da insandır, ümid var ki, ağıla gələr.

Pazı pazla çıxarmaq üsulu köhnəlib, yeriməz. Əgər terroristi öldürürüksə, elə biz də açıq-aşkar terrorçuyuq.

 20 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 218-ci günü


 KİŞİ VƏ QADIN

 Bu iki məxluq həyatiliyin ilkin ikili şərtidir. Ayrı-ayrı doğulsaq da, birləşməsək, doğa bilmərik. Biz kişi və qadınlar həyatiliyin ilkin ikili şərti olduğumuz kimi eşqin, məhəbbətin və cəmi mühümmatların da ilkin, ikili şərtiyik. Özü də sənəm və səmən halətində. Ali Yaradan da elə bizim halətimizdədir, bütün təbiət də. Cəmiyyətdə yabanı mənəm-mənəm yeridilib. Bu əxlaq canımıza elə hopub ki, cananımızı unutmuşuq. Nəsran separat rejimlər kişiliyimizi və qadınlığımızı da özünün manyak silahına çevirib. Kişiylə qadını qarşı-qarşıya qoyub. Ələlxüsus islam və qadın mövzuları tarixən kişi və qadının təklənməsinə, ailənin dağılmasına, uşaqların oğurlanmasına - ümumiyyətlə, dünyəvi qarşıdurmaya xidmət edir, sair ictimai dinlər də həmçinin. Kişiliyimizdən istifadə edib aşkar hərbi qurumlar yaratmışıq, qadınlığımızdan da istifadə edib gizli terror qurumlar. Demək, binəva kişi açıq terrorist rolundadır, biçarə qadın gizli - istər ailədə, istərsə cəmiyyətdə. Puluna minnət. Separat struktura uyğun olaraq qadın terrorizmi primadonna halətinə gətirilib. Primadonna, yəni üç arvad. Özü ortada, biri sağda, biri solda. Troyka-podruqa. Kişi və qadınlığımızı separatın belə bir qəddar və üfunətli girdabından necə çıxaraq (?) sualı Demokl qılıncı kimi hamı və hər kəsin başı üstündən asılıdır. Suala cavab versək, Demokl qılıncı dərhal kəsərdən düşəcək. Kişiliyimizin və qadınlığımızın da taleyi yalnız öz əllərimizdədir. Kişiylə qadın bir-birlərini özlərinin tərəfmüqabillərində tapa bilərlər, mənəm-mənəmliyində yox.

Ya Həqqəl-mövcud, güzgü bizi aldadır.

 20 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 218-ci günü


OCAQ

 Təsadüfi deyil ki, Qarabağ müharibəsilə eyni bir vaxtda erməninin “Ocaq”, müsəlmanın isə “İslam” adlı kitabları meydana çıxdı. Müəlliflər şərtidir, söhbət ərmənlə islamın faciəvi komediyasından gedir. Bu yerdə bilmirsən ağlayasan, bilmirsən güləsən. Adam hara baxsa özünü görür. Ərmənə də baxan özünü görür, islama da, özü də “Ocağın” içində. Ələm bizi oda, ocağa salıb, söndürən də yoxdur. İslam cəmiyyəti fəlakətlərin dərkinə çağırır, bunu anlamaq əvəzinə, özümüzü oda atırıq. Beləsinə Koroğlu deyərlər.

İddia edirlər ki, insanı robortlaşdırmaq olmaz. Yalandır. Çoxdan robort, dəyənək olmuşuq. Nağıllarımızda deyildiyi kimi qədimlərdən bəri “vur, toxmağım, vur” biçimli, canlı dəyənəklərik.

Cəmiyyəti bu günə salan, dəyənək edən kimdir, nədir, nə karədir? Sən demə, həmin o Ocaq dediyimiz həyuladır, dəhşətdir. Ocaq deyəndə ilk növbədə dəmirçinin, aşpazın ocağı yada düşür. Ocaq sözünün batini mənasından isə xəbərimiz yoxdur. Ouc sözü batini aləmlərin ən uca, ən ali fatihə məqamına aiddir. Bu məqam gözəgörünməzdir. Bu məqam zülumət məqamıdır. Nizaminin merac mövzusu həmin bu məqamın nəsran separat tərəfindən xəyalən zəbt edildiyini göstərir.

Həyatiliyin ən ali məqamını, ürfan və mərifət yollarını manyak rejimlər “Ərəbzəngiyəm, kəsmişəm yolu” deyə bağlayıb. Və quran ayələrinin büsbütün surələşməsinə bais olub. Yalnız Nizami irsi bu yerdə kara gəlir, başqa tutalqamız yoxdur.

Oda düşmüşük, tüstümüz təpəmizdən çıxır, görən də yoxdur.

 P.S. Arvad Hüda məqamını zəbt edib, olub Əlhüda, Fikrətoğlu buna neyləsin.

20 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 218-ci günü


 DƏYƏR VƏ DƏYƏR ÖLÇÜSÜ

 Dəyər sözü “dəyri-dəyirman” həlqələri anlamındadır. Hər bir mövcudatın özünəməxsus dəyər həlqələri var. Həyatiliyimizin ümumbirgə dəyər toplumu bütün dəyər həlqələrinin cəminə bərabərdir. Həyatilik dəyərinin fiziki halətilə yanaşı, mənəvi mahiyyəti də var. Hər bir dairənin dəyərini müəyyən edən həmin dairənin öz mahiyyətidir. Sözün mənası sözün içində olduğu kimi, hər şeyin də dəyəri həmin şeyin içindədir.

Dəyər anlamı yalnız təbii varlığın batini aləminə məxsus olan anlamdır. Süni olan nə varsa, öz-özlüyündə dəyər daşıyıcısı deyil. Təbii olan hər şeyin öz dəyəri var. Bu dəyərin faydalılığı onun ətraf mühitlə münasibət və mübadiləsindədir, dəxi “şey özündə” deyil. Münasibət və mübadilət xassəsini itirmiş dəyər dəyərdən düşür və bütün dəyərlərə qənim kəsilir.

 Kökü torpaqda olan yaradılışın od, su və havayla qismən məxfi münasibəti vardır. Təbiətdə insan, heyvan, quş, balıq və s. canlılar bütövlükdə əyaniləşiblər. Biri var fauna, biri də var flora. Faunanın cəm əlamətləri bütövlükdə göz qabağındadır. Məsələn, sürünənlər ikili cəm formasını, quşlar, heyvanlar ikili və dördlü cəm formasını təcəssüm etdirdiyi halda, insan ikili, dördlü, onlu və iyirmili cəm formasını təcəssüm etdirir. İnsanın torpaq üstündə olması onun kamilliyinin birinci şərtidir. Başın bədənin ən yüksək məqamında qərarlaşması insan kamilliyinin ikinci şərtidir. İkili ətraflar insan kamilliyinin üçüncü şərtidir. Beşli, onlu, iyirmili barmaqlar həmin bu kamilliyin ölüm yönümdə tam start vəziyyətdə olduğunu göstərir. Haqlı olaraq insanı bütün yaradılışın cövhəri adlandırıblar. Bütün dəyərlərə dəyər ölçüsü olmaq üçün gərək ikili, dördlü, onlu, iyirmili və s. zərrələnmə qüdrətində ola biləsən. Dördlü zərrələnmə cəm halətinə malik olan insan və meymundur. Meymundan fərqli olaraq insan ayaq üstədir, özü də quyruğu yoxdur. Bu səbəblərdən insan dəyərlər dəyəri kimi tanınır. Bəs dəyər ölçüsü nədir? Həmin o dəyərləri bu dünyada və o dünyada müşaiyət edən ilkin ikili həyati amillərdir. İlkin ikili həyati amillərin hər ikisi öz dəyər mahiyyətini itirdikdə olur arvad, olur demokratiya. Sonra da başlayır cəbhələşmə, müharibə, terror və s. Elə manqurtlaşmışıq ki, puldan özümüzə dəyər ölçüsü yaratmışıq. Pul dəyər ölçüsü yox, dəyəri məhv etmək üçün vasitədir.

Bəğərə və Qarabağ mövzuları kanatın və fərdin dəyər ölçüsü mövzularıdır. Ayətül-kursi isə belə bir mövzunun yasına oturub. Qafqaz münasibətdə dəyər ölçüsüdür, münaqişədə yox. Kainatın isə dəyər ölçüsü Günəş yönüm mövcud yeddili və üçlü risalətlə mövcudat arasında olan sükun məqamıdır. Buna göylə yer, o dünyayla bu dünya arasında sükun məqamı da deyirlər. Dəyər ölçüsü el arasında qiblə və qibləgah mühitlər kimi səslənir. Mizan-tərəzi də dəyər ölçüsü mövzusudur. Bazar tərəzisi dəyər ölçüsünə müvafiq kəşf edilib. Ərşi-sütun, daşnak-sütun, fəqərə sütunumuz dəyər ölçüsü mövzularına aiddir, baş beyin və sinir sistemi də eynən. Nəsran separatın ən ali hədəfi dəyər ölçüsü hədəfidir. Dəyər ölçüləri məhv edildikdə bütün varlıq mənasını itirir, insan da olur müqəvva.

Mənəviyyatını pullar ilə ölçən var imiş,

Səmavo-dünyəvü-aləm başımıza dar imiş.

Nə ki var hər zadımız pullar ilə hərracıda

Pulumuz ölçülər, əndazəmizə meyar imiş

Eyşi-məlhəm dəmimiz-həmdəmimizdir dəyərim,

Biri-birliklərimiz həqqidə yoxdan var imiş.

Elm, din, ürfanımız ayrı düşübdür, hazarat,

Başsız atlı çaparaq, əldə də Quran, ar imiş.

Pulu car eyləyib, Əkrəm, belə cövlan eləmə,

Mənəviyyat pula nisbətdə yaman zinhar imiş.

 23 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 221-ci günü


İQTİDAR VƏ MÜXALİFƏT

 Bu mövzu əsl dəyər ölçüsü mövzusudur. Özü də siyasi və şəri pərdədə yeriyir. Nəsran separatın ən ali konstruktiv taktikası iqtidar-müxalifət taktikasıdır. Başdan sünnət edilmiş kişi müxalifət (mason) rolunda, erkəkləmiş qadın isə iqtidar (madon) rolunda. Sanki dəyirmanın alt daşıyla üst daşı, eləcə də kirkirənin; alt daş iqtidar, üst daş müxalifətdir. Bunlar istənilən vaxt rollarını dəyişə bilirlər. Daşların arasına tökülüb üyüdülən dən əhali, daşları hərəkətə gətirən enerji (icra hakimiyyəti), daşları düzəldən usta nəsran separat, dəyirmançı isə rejim başqanları.

Nəsran separatın məqsədi: əhalini dini, milli, siyasi və s. mənsubiyyətlərinə görə parçalamaq, qarşı-qarşıya qoymaq və beləliklə də ağalığı təmin etmək, dünya malını haram mənimsəmək. Cəmiyyəti müxalifətin əliylə iqtidar silahına meşin eləmək.

Nəsran separatın tarixi müddəti qurtardığına görə nə iqtidarı bitirə bilir, nə də müxalifəti. Müxalifət qeyri-konstruktiv olduğuna görə, elə iqtidar da qeyri-konstruktivdir. Yaxın və Orta Şərqdə, eləcə də dünyada mövcud olan siyasi və şəri böhranın səbəbi budur. Hərbi qüvvələri işə salmaqla fələyin çərxini geri döndərmək olmaz. Böhrandan çıxmağın yeganə yolu dəyər, dəyər ölçüsü və dəyər meyar deyimli həyatilik əxlaqına gəlməkdən ibarətdir.

Din dəllalları nəsran separat əxlaqını həyatilik qanunu kimi camaata sırayıb və qiyamətin haqq olduğuna onları inandırıb. Son vaxtlar ara-sıra giley-güzar eşidilir ki, Azərbaycanda müxalifət qeyri-konstruktivdir. Azərbaycan müxalifətinin konstruktoru eyni zamanda da dünya müxalifətinin konstruktorudur. Bu konstruktor həm də iqtidarın konstruktorudur. Bu yerdə kukla teatrı yada düşür.

Biri müxalifət, biri iqtidar

Şəngülün belə bir oyuncağı var (Əkrəm).

İqtidar və müxalifət sözlərinin müstəqim mənalarına gəldikdə iqtidar kəsən, doğrayan deməkdirsə, müxalifət kəsmə, doğrama deməkdir.
Müxalifət konstruktiv deyilsə, elə iqtidar da konstruktiv olmur. Deməli, cəmiyyətdə qurama, əldəqurma müqəvva rejimlərin bərpası mümkünsüz olub. Manyak rejimlər sistemi əgər konstruktiv deyilsə və bitmirsə, nəsran separat sağalmaq üzrədir. Yəni para bütövləşir. Burada nə özündən bixəbər iqtidarda, nə də özündən müştəbeh müxalifətdə zərrə qədər də günah yoxdur. İqtidarlı-müxalifətli cəmiyyət əsrlərdir oyuna düşüb, oyun qaydalarından bixəbər. İdman bu oyun qaydalarını dolayısıyla açıqlayır. Gərək idman oyunlarından baş çıxaraq, müti oyunçu və fanatik azərkeş olmayaq. Bütün oyunlar və səhnəbazlıqlar dəyər ölçüsünün başındadır. İnsan dəyərdən salındıqdan sonra dəyər ölçüsü də məhv olur. Bu da olur Qiyamət.

 25 iyul 2006

Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 222-ci günü


PREZİDENT, YOXSA RƏHBƏR

 Düz sözə zaval yoxdur (Atalar sözü)

 Ömrü qurtarmış, canı çıxmış, çənəsi çəkilmiş arvad rejimlərini diriltmək üçün dünyamıza qəfil-qada prezident üsul-idarəsi tətbiq edildi. Bu üsul-idarə əvvəllər Amerika dövlət rəhbərliyinə və SSRİ Elmlər Akademiyası rəhbərliyinə aid edilib. Qətiyyətlə bildiririk ki, prezident üsul-idarəsini cəmiyyətə və təbiətə əsla tətbiq etmək yaramaz. Həmçinin dövlət rəhbərlərinə prezident demək də olmaz. Sözün mənasını bilmədən onun kütləvi, ictimai tətbiqi böyük fəlakətlər törədir, necə ki törədib. Bu fəlakətlərdən qurtarmağın yeganə yolu sözün mənasını bilməkdir. Hər bir söz kimi prezident sözünün də vahid mahiyyəti və müxtəlif məna çalarları var.

Sözün bu məna və mahiyyətini dərk etmək üçün asandan mürəkkəbə yox, mürəkkəbdən asana gəlməliyik. Prezident sözü əsasən iki hissədən ibarətdir: prezid və ent. Ent sonluğu yox deməkdir, rusun “net”idir, yəni inkar əlamətidir. Əsas məsələ prezid sözünün üzərindədir. Prezid sözünü kamilləşdirsək, yəni samitlərin yanına özlərinin cananı olan saitləri qoşsaq, sözün mahiyyəti tədricən məlum olar. Prezid - parazida. Sonuncu sait rusun müənnəs cinsinə aiddir. Yerdə qalan hərflər toplumu isə rusun müasir parazit sözü anlamındadır. Çətindən asana gələndə prezident sözünün açması parazit arvad mənasına gəlir. Sonuncu ent-net isə parazit arvadın şüarı, məsləkidir. Prezident sözü eyni zamanda, əruzu, yəni cəmi yaradılışı büsbütün inkar və rədd edir. Belə bir ikrahedici sözlə dünyəvi dövlət rəhbərlərini bədnam etmək, eləcə də cəmiyyəti parazit arvad rejimləri girdabına salmaq olmaz. Keçənə güzəşt deyərlər. Bütün dünyada prezident üsul-idarəsi ləğv edilməlidir. Cəmiyyətə rəhbərlik gərəkdir.

P.S. Hər bir söz kimi prezident sözünün də yuxarıdakı mənasından başqa silsilə məna çalarları və əyani tədris vasitələri də var.

 26 iyul 2006, Arvad eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 223-cü günü


Quran və Nizmi Məktəbi

Böyükkişi Heydərli (Yazıçı Qor)
Əkrəm Şamxalov


PREZİDENT

Beş min illik tarixi dövrünü başa vurmuş pedərşah və madərşah rejimlərini “yenidənqurma”q üçün dünyəvi dövlətçiliyimizə prezident üsul-idarəsi tətbiq edildi. Prezident üsul-idarəsini əsla cəmiyyətə tətbiq etmək olmaz. Eləcə də rəhbərə prezident demək olmaz. Çünki prezident sözü Azər, Dini-azəri, Dinozavr sözləri kimi ali həyati mahiyyətləri inkar, rədd və məhv edir.
Azər sözü kimi, Dini-azəri və Dinozavr sözlərinin hərəkət istiqamətləri yalnız batini aləmlərə məxsusdur. Bu kimi sözləri doğmatik olaraq əyaniliyə tətbiq etmək olmaz. Əgər tətbiq etsək, onda olacaq prezident. Yəni Qarabağ deyimli dəyər ölçüsünün inkarı.
Qeyd edək ki, prezident sözünün məna çalarları arasında parazit sözü ikili qoşa mahiyyətindən azdırılaraq qaniçən mahiyyətinə gətirilib. “Parazita” sözü dəyər ölçüsü mahiyyətini itirib, yəni parazita həyati mahiyyətini.
Prezident sözünün ən əsas mənası həyatiliyi öz ana bətnində, şüuru isə elə qafanın içində məhv etmək deməkdir.
Prezident sözünün qaniçən, cəllad, qatil, kəsəyən alət, izolyator, qan dağarcığı və s. kimi məna çalarları da var. Prezident sözünün mənasını bilmədən onu cəmiyyətə tətbiq edərək həm rəhbərlərimizi bədnam edirik, həm də cəmiyyəti fəlakətlərə salırıq, necə ki salmışıq. Prezident sözü parazita deyimini rədd etməklə, bütün batini və zahiri aləmlərimizi də rədd edir.
Prezident söz mahiyyətini cəmiyyətə açıqlayan müxtəlif rəmzlər var. Prezidentlər gizli səsvermə yolu ilə seçilərək sanki açıq fəaliyyət göstərirlər. Zira “bağlı qapı arxasında gizli görüşlər” reallığı var. Prezidentlərin bağlı qapı arxasında gizli görüşləri birbaşa nəsran separatın terror taktikasına xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, belə görüşlər reklam, terror və təbii fəlakətlərlə müşaiyət olunur. Telekanallar qara xəbərlər yaymaqla dərdlərimizə dərman axtarır. Prezident rejimi Donkixotsayağı Dərəbəylik üsul-idarəsini xatırladır. Prezident üsul-idarəsi gizli seçki vasitəsilə səlahiyyəti mənimsəyir, məsuliyyəti isə cəmiyyətin boynuna yıxır. Cəmiyyətə prezident yox, rəhbər gərəkdir. Dünya rəhbərləri Quran və Nizami məktəbi yönümə yönəlməlidirlər. Bu hökm həyatiliyin öz hökmüdür.

31 iyul 2006

Təkallah eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 228-ci günü


TARİXİ-NADİR

Tarixi-Nadirin iki anlamı var: biri Nadir şahdan bəhs edən tarixdir, biri də tarix və Nadir sözlərinin açmasından ibarətdir. Belə ki, tarix sözünün batini mənası tarik, qaranlıq, zülumət deməkdir. Nadir sözünün batini mənası isə ikili dürrün, dürdanənin, dua və dəyər meyarının inkarı anlamındadır. Tarixi-Nadir batini anlamda nəsran separatın yeganə strategiyasıdır, yəni hər iki aləmi məhv eləmək. “Aldın Dürü, verdin Qırı, Döy başına, yan, Koroğlu”. Aşıq gördüyün çağırar. Məşədi İbad da Tarixi-Nadiri yarıya qədər oxuyub, yəni pedərşahlığı. Madərşahlıq isə unudulub. Elə cəmiyyətimiz də Məşədi İbadın günündəymiş. Bu sayaq 5 min il ömür sürən nəsran separatın tarixi sona çatıb. Fəqət belə bir bədnam rejimi “yenidənqurmağ”a cəhd edilir. Bu niyyətlə üçlü separ təşkilatlar mövcud dövlət qurumlarını zəbt edirlər. “Yenidənqurma” məqsədilə nəsran separat Azər vasitəsilə SSRİ politbürosunu ələ keçirib.
SSRİ-nin dağılması, İran islam inqilabı, Qarabağ və sair Qafqaz qırğınları, Əfqan müharibəsi də nəsran separatın son əməlidir.
Gözü qabağında baş verən belə hadisələri görmədiyinə görə hələ də cəmiyyət Məşədi-İbad və hambalı kimi qalıb hasarın o tayında. Bununla belə həyati gerçəklik də öz işini görür. Nəsran separat bir tərəfdən politbüro vasitəsilə özünü diriltməyə cəhd etsə də, digər tərəfdən Türkiyə və İran mələkləri onu dəfn edir. Türkiyə nəsran separat məzarının başdaşı olur, İran isə sinə daşı.
Tarixi-Nadir iki səhifə bir varaqdan ibarət olub Təkallahlıq eralarını büsbütün əhatə edir. Odur ki, Nadir şahla Tarixi-Nadiri eyniləşdirmək olmaz.

3 avqust 2006

Tarixi-Nadir eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 230-cu günü


DƏRS

Dərslik problemi Azərbaycan televiziyasında müzakirəyə çıxarılıb.
Respublikanın elm, din adamları ictimai və siyasi xadimləri nəhəng dəyirmi masa arxasında oturaraq Azərbaycanda dərslik problemini günün aktual məsələsi kimi müzakirə edirlər. Bu məzhəkənin ipi isə bir növcavanın əlində, veriliş gedir.
Dərslik məsələsi düşüb problemə. Hədəfi görməmiş güllə atmazlar.
Tədrisin binası var, şagirdi, müəllimi
Lakin tədrisin özü düşündürmür heç kimi (Əkrəm)
Biz hələ bilmirik ki, tədris nədir, dərslik nə? Dəyirmi masa arxasına yığılan alimlər özlərinin astarın üzü olduqlarını anlamadırlar, öz astarlarını da unutmamalıdırlar. Quran və Nizami məktəbi təlimlərinə görə dərs sözü tərs sözü kimi həyatiliyimizin optik haləti mənasını daşıyır. Biri var üz, biri var astar. Dəyirmi masa arxasına yığışan alimlər ilk növbədə astarın üzü olduğunu anlamalıdırlar, üzün astarını da unutmamalıdırlar. Bu, elə batini və zahiri aləmlərin həmahəngliyi məsələsidir.
Optik halət təlimi meydana gəlməsə, dərsliyə çarə yoxdur. Əyanilik yalnız aldadıcıdır. Belə bir problemdən baş açmadığımız halda təhsilə tost üsulu tətbiq edib kor quyumuzu daha da dərinləşdirmişik.
Test ilə təhsili-əyləncədədir ətvalım,
Tost ilə sərsəri-sərsəmzədədir əhvalım,
Tərsiməssəb fələyin çərxi hələ dəvvar imiş (Əkrəm).
Sən ey tərsiməssəb fələk, tərsi, yəni dərsi məssəb etməzlər. Bütün həyati həqiqətlər yalnız batini aləmlərə məxsusdur. Batini təlimlər sirri qaldığına görə, ziyalılara əlçatmaz görünür. Biz təcridi halətdə olan insanlar öz batini-vəhdəti xassəmizə istinad etməliyik. Klassika və dəyərlərimizə söykənməyən təhsil ocaqları mənəvi klimatoriyadır.
Klassika və dəyərlərimiz elə bizim dərsimizdir. Toyuq anbarda eşələnib dən axtaran kimi hərə bir dərslik yazır. Dərs vahiddir, dərslik isə fərdi, yəni hər müəllimin öz içindədir. Kütləvi dərsliklərə yol vermək olmaz.

3 avqust 2006

Tarixi-Nadir eralarının sonu, əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 230-cu günü


DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Bu anlamı necə dərk edək? Dövlət sözü ilə təhlükə sözünün birləşməsi bizə deyir ki, dövlət təhlükədədir. Bəs dövləti təhlükəyə salan nədir və təhlükəyə düşən nə? Keçək dövlət sözünün şərhinə. Dövlət sözü bitmiş bir fikri ifadə edən sadə cümlədir: döv və lət. Döv(div) sözü Quran Fatihə məqamına aid olan sözdür. Yəni dəyər ölçüsü, dəyər meyarı, dirilik suyu, nigah, ailə, övlad və həyatiliyin ilkin ikili şərti mənalarındadır. “Lət”sə bütün bu deyimləri inkar və rədd edir. Dövlət sözü nəsran separatın məsləkidir. Arvad manyak rejimləri dövlət terminini şüurlu və qatı qərəzli olaraq cəmiyyətə tətbiq edir. Bu yolda isə Azərbaycan öndədir.
Dövlət sözü tərkibinə görə özü-özünü rədd etdiyi kimi, cəmiyyət də eyni qaydayla özünüməhvə təhrik edilib. Cəmiyyət özünüməhvdən qurtarmaq üçün dövlətçilik və dövlət qurumlarını müalicə etməlidir. Bu hökm dövlət sözünün öz içində olan hökmüdür. Dövlət təhlükəsizliyi deyimi balalarımızın, soyumuzun, kökümüzün rədd edildiyini göstərir, övlad, millət kimi sözlər də eynən.
Dövlət təhülkəsizliyi deyimi balalarımızın, təbiət və cəmiyyətin müalicəsi zərurətini önə çıxarıb. Övladlarımızın təhlükəsizliyinin təminatçısı isə yalnız və yalnız valideyndir. Ailədə təminatçı valideyndirsə, cəmiyyətdə təminatçı valideyn həmrəyliyi, rəhbər, danəndə və bilicilərdir.
Valideyn həmrəyliyindən yaranan idarəçilik qurumları qanun, məhkəmə və rəhbər olmaqla cəmiyyətdə nigah, ailə və övlad münasibətlərini tənzimləyir. Elə buradaca nəsran separat müalicə olunaraq həyati separ halətinə gəlir, ailə nifaqı və uşaq oğurluğuna son qoyur.

P.S. Yalnız dövlət və dövlət qurumlarının müalicəsi təbiət və cəmiyyətin həyati münasibətini təmin edir.

4 avqust 2006

Təkallah eralarının sonu, Əhədiyyət bərpasının 6-cı ili, 231-ci günü


MƏHKƏMƏ

Ay nədəndi, nədəndi
Hamısı zəmanədəndi,
Hamısı zənanədəndi.
Qızılın saflığını, əyyarını müəyyənləşdirmək üçün onu məhək daşına çəkərlər. Qanunçuluq və idarəçilikdə məhək daşı atılaraq məhkəmə qurumları yaradılıb. Məhkəmə sözü məhəki, yəni dəyər meyarını inkar və rədd edir.
Məhkəmə sözü məhək və “mə” inkar əlamətindən ibarətdir. Deməli, məhkəməyə müraciət edən hər kəs öz insani haqqını, dəyərini itirir. Öz ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edən hər kəs özündən inciməlidir, məhkəmədən yox. Təbiətdə məhək daşı var, cəmiyyətdə isə məhək insaniyyətlikdir.
İnsan deyilən kəs bütün canlılarla, təbii varlıqlarla dil tapmalı, ünsiyyətə gəlməlidir. İnsandan ali möcüzə yoxdur. Müəllim də, təbib də, molla da, məhkəmə də, qanun da elə insanın özüdür.
İnsan, özündən qeyri heç nəyə uyma! Özündən ali heç nə arama! Həyatiliyin bütün məsuliyyət və səlahiyyəti yalnız səninlədir.
Məhkəmə sistemi hadisənin səbəbinə yox, nəticəsinə istinad edir. Bu səbəbdən də cinayət günü-gündən çoxalır və məhkəmələr cinayət istehsalçılarına çevrilirlər.
Məhkəmə qurumlarını sağaltmaq üçün məhkəmə sözündə olan son “mə” inkar əlamətini atıb məhək deyimini saxlamalıyıq. Məhkəmə məhəkə dönəndə sağalır, olur dəyər meyarı, olur mə və hək, yəni batini və zahiri aləmlər tənasübə gəlir. Bundan sonra hadisənin səbəbi araşdırılır və bu yolla məhkəmə də sağalır, cəmiyyət də.

7 avqust 2006

Sahibi-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili 234-cü günü


İSLAM

Quran və sair bəşəri dəyərlərin ən birinci vəzifəsi islamı diriltməkdir. Sonuncu peyğəmbərimiz olan Məhəmməd əleyhissəlamın da son məqsədi islamı diriltmək olub.
İslamı necə dirildək?
Quran və Nizami məktəbi təlimləri öyrədir ki, islamı diriltmək üçün Quran ələm rəmzini, eləcə də tərəf-müqabilini (ərəmi) tədqiq etmək, açıqlamaq gərəkdir. Yəni ələm və ərəm dərk edildikdən sonra islam dərk edilir.
İslamın müalicəsi və dirilməsi islamın dərkiylə əlaqədardır. İslamın dərki isə elə islam dini deməkdir. Gərək cəmiyyət islam dininə gələ.
İslamıdərk hələ bizə fəlakətlərimizin diaqnozunu verir. Dərman isə təbiətimizdədir. Biz təbii, yəni kökü torpaqda olan məhsullarla qidalanmalıyıq. Əks təqdirdə, xəstələnirik, dərdimizin üstünə dərd gəlir.
İslamın dərki sair dinlərin də dərkini və müalicəsini təmin edir; insanı insaniyyətliyə yetirir.

7 avqust 2006

Sahibi-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili, 234-cü günü


DİDİŞMƏ

Türk dili və türk tarix qurumları mübahisəyə girişib cəbhələşiblər. Demək onlar eyni mənafelərini bölüşə bilmirlər. Ya hər ikisi, ya da onlardan biri yolunu azıb.
Dil ayrı məsələdir, tarix ayrı. Onların hər birinin öz yolu var. Hər kəs öz qazanında bişməlidir. Sanki bu mübahisə bazar üstdə çəkişən çəkməçiylə dəmirçini xatırladır. Türk qurumları arasında salınan mübahisələr onların vasitəsilə cəmiyyəti azdırmağa xidmət edir.
Türkün cəbhələşmə xəstəliyi Azərbaycana da keçib. “Cəm” verilişini buna misal göstərə bilərik.
Türkiyədə, eləcə də Azərbaycanda çoxlu qurumlar var. Həmin bu qurumlar ölkə problemlərinin həlliylə məşğul olmaq əvəzinə bir-biriylə mübahisə edirlər. Əgər yolla düz gedilərsə, bütün qurumlar gəlib bir mərkəzdə birləşəcək; əgər yolla əyri gedilirsə, onda hər qurum öz qılafında çürüyəcək. Qurumlararası mübahisələr həmin çürümə prosesinin ləngiməsinə xidmət edir. Qurumlararası mübahisələr problemləri daha da dərinləşdirir, həll etmir. Hər sahədə dəyər və dəyər ölçüsü prinsipi var. Bütün qurumlar bu prinsipə riayət etsələr, məsələlər həllini tapar, mübahisələrə də yer qalmaz. Qurumlararası mübahisələr mətbuata, telekanala çıxırsa, demək, qurumuların cəmiyyətdən umacağı var. Bu yazı da elə həmin umacağı təmin edir. Hərə öz işilə məşğul olsa, yaxşıdır. Türkü məhv edən elə türkün içinin didişməsidir.

7 avqust 2006

Sahibi-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili, 234-cü günü


XÜLASƏLƏR
NAXÇIVAN

Erməni deyir ki, Naxçıvan onundur. Biz də deyirik ki, sənin deyil, bizimdir. Naxçıvan üstdə min illərdi beləcə mübahisə gedir. Bəs Naxçıvan sözü nə deməkdir?
Naxçıvan “Dədə Qorqud”dakı Qazan xanın çobanıdır. Ona el arasında Xançoban deyirik. Xan, xam çobanı, yəni zoru var, ağlı yox. Çobanın ağlının kəm olmasına səbəb elə Qazan xanın, Dədə Qorqudun özüdür. Cəmiyyət başa düşməsin deyə, Quranın türk nüsxəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” Vatikan və Drezden kitabxanalarında gizlədilib. Mövzu isə bütövlükdə Naxçıvan deyimində təhrif edilib. Xan nax, çoban isə çıvan kimi birləşərək “Naxçıvan” mahnısını əmələ gətirib. Belə bir təhrifin müəllifi olduğunu ermənilər boynuna alır, bu isə biz müsəlmanların xətrinə dəyir. Bu yerdə iki həpəndin söhbəti yada düşür.
Naxçıvan Qazan xanın çobanı deməkdir. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Vilayətinin adı - Xançoban bərpa edilməlidir.
Çoban sözünün açması da var:
Dəfeyi-əvvəl ke əlef nəqşe bəst,
Bər dəre məhv çubeyi-əhməd neşəst. (Nizami)
Bu beytdəki çub deyimi çoban anlamındadır. Çoban, yəni əlif amilləri, əhədiyyət və əbədiyyət təlimləri. Bu təlimlər həm də Quranın baş təlimləridir.
Nizaminin beyti göstərir ki, çoban sözü el arasında əsas mənasından azdırılaraq, qanmaz, avam mənasına gətirilib.

NUŞ OLSUN!

Pis söz yoxdur. Pis sözün mənasını bilməyəndir. Məsələn, nuş olsun sözünü hamı iftixarla işlədir. Lakin bilmir ki, nuş elə, nəş deməkdir, yəni ləş.


SİNOPTİKA

Sinoptika təbiətin optik halətinin inkar edildiyini görk edir.


TERRORLA MÜBARİZƏ

Dövlətlərin terrorla mübarizə taktikası dərhal dayanmalıdır. Reallığımız göstərir ki, separatın terrorla mübarizə taktikası yeridikcə terrorizm də fəallaşır, artır. Əhaliyə terrorist damğası vurmaqla ölkələr məhv edilir. Terrorun bazası separatın özüdür. Separat rejimlərin tarixi dövrü qurtarıb. Separat özünü tərkisilah etməlidir. Əks təqdirdə, çanaq onun öz başında çatlayacaq.

10 iyul 2006

Sahibiz-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili, 237-ci günü.


QLOBAL İSTİLƏŞMƏ

Separatın təbiətə və cəmiyyətə qarşı yönəlimiş fəaliyyətinin acı nəticələrindən biri də qlobal istiləşmədir. Cəmiyyətdə odun əldə edilməsi tarixindən üzübəri insan odla oynayır. Odun, atəşin nə olduğunu cocuq bizdən yaxşı bilir, “cızz” deyilən kimi əlini çəkir; bu işdə xata olduğunu duyur, amma odun-atəşin nə olduğunu biz böyüklər başa düşmürük. Bilməliyik ki, qazanda yemək bişirərkən, manqalda kabab edərkən, çay qaynadarkən hərarət zoruna nüvəni parçalayırıq. Yerdə yaradılmış işıq, hərarət, istilik və yanacaq mənbəyi kainatın yaradılış qüdrətini tədricən zəiflədərək məhv edir. Min illərdi od cəmiyyətdə hakim olub. (Atilla, Otillo, Od gəlini).
Qidamızı odda bişirməklə, suyu qaynadıb içməklə cəmiyyət öz içini yandırmağa adət edib. Təbii sərvətlərin istismarı, texniki tərəqqi və humanitar tənəzzül, meşə yanğınları, müharibələr, mərmi istehsalı və nüvə texnologiyası və sair kütləvi qırğın vasitələri Yer Kürəsində qlobal istiləşməni xroniki həddə çatdırıb.
Alışıb kürreyi-ərz, bizlər isə işrətidə
Ələmi saymaq olubdur peşəmiz xəlvətidə (Əkrəm)
Rəsmi rejimlərimiz və adətlərimiz Yer Kürəsində bütün canlı aləmin məhvinə girişib. Novruzu yaydan bahara gətirib atəşfəşanlıq edirik. Yenicə cücərmək istəyən təbiəti atəşə yaxırıq. Yox yerdən düşmən obrazı yaradıb cəmiyyəti bir-birinə qırdırırıq. Yer Kürəsi başdan-başa qum səhralarına çevrilir. Yaşıllıqlar qeybə çəkilir. Nəhayətdə planetlər toz halında fəzaya sovrularaq Günəşi kor edir.
Nəsran separatın ömrü qurtarsa da, onun dünyanı məhv etmək tendensiyası durur. Odur ki, qlobal istiləşməyə son qoymaq üçün cəmiyyət oddan istifadə etməkdən, yanacaq mənbələri axtarmaqdan, müharibələrdən imtina etməlidir.
Cəmiyyət oddan istifadə etməyi tərgitməlidir ki, təbiət də tədricən özünübərpa edə bilsin.

P.S. Təhsilimiz cəmiyyətə qlobal istiləşmə və sair təbii fəlakətlərin səbəblərini anlatmaq əvəzinə, təhsil almaq istəyən gənclərimizi də abituriyent adlandıraraq, onların fiziki və mənəvi məhvinə fərman verir.
“Qaynar xətt”, “Qaynar qazan” reklamları aktuallaşıb. Bu cür reklamlar cəmiyyəti açıqca qlobal istiləşməyə təhrik edir.
Bayrağımızın tən ortasından keçən qırmızı zolağa diqqət edək. Sanki nağıllarımızda deyildiyi kimi, nikah gecəsi bəylə gəlin arasına demokl qılıncı qoyulub.

10 iyul 2006

Sahibiz-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili, 237-ci günü.


QURAN-XƏZƏR
(Nəzəriyyə və praktika)

Nəzəri və praktiki Quran var. Nəzəri Quran kitabda, praktiki Quran təbiətdə.
Quran deyir ki, insan, məni təbiətdən oxu, lövhi-məhfuzdan. Qələm düşmən əlindədir. Bil ki, həyatın yazılmayan qanunları da var. Hamı Quranı təbiətdən oxumağı bacarmalıdır. Əks təqdirdə, Quran elə nəzəriyyə, yəni quru söz olaraq da qalacaq.
Əsrlərdir Quran oxunur, əzbərlənir, tərcümə edilir; lakin Quranın dərki məsələsindən danışılmır. Nəzəri Quranın praktiki dərki dərdimizi də göstərir, dərmanını da. Quran sözü Nur dəryasının - Xəzərin həm adıdır, həm də onun mahiyyətini göstərən sözdür. Quran sözü apastrof və iki hissədən ibarətdir: Qur və an. Bu söz hər iki aləmin dua halətinin, dəyər meyarının məhvini açıqlayan sözdür. Bu mənaları anladan Dərbənd, Mazandaran, Kaspi kimi sözlərimiz də var.
Quran sözü Nur dəryasının xroniki xəstəliyə salındığını, yəni Azərin Xəzər halətinə gətirildiyini görk edir. Azər “Yandı canım!” harayı, Quran isə “Külüm göylərə sovruldu” fəryadıdır. Bu harayı, fəryadı bilən, eşidən, dadan, görən və anlayan varmı!? Quranın əsl sahibləri Xəzəryanı, Fars körfəzi, Qara dəniz, Qırmızı dəniz, Adriatik və Ağ dəniz sahili dövlətləridir. Həmin bu nur dəryaları Yer Kürəsi üzük qaşının cəvahirləri, Xəzər isə bu üzük qaşının mərkəzidir.
Biri var Quranı kitabdan öyrənəsən, biri də var təbiətdən. Quranı təbiətdən öyrənmək üçün gərək Yaxın və Orta Şərq mühitində yaşayasan və oranı öyrənəsən. Fasiləsiz müharibələr isə həmin mühitdə yaşamağa imkan vermir. Beləliklə də, Qibləgah mühitimiz başdan-başa olur nəzəri Quran, yəni onlu, qoşalı məzarıstan.
Nəzəri Quranın təlimi yasaqdır, praktiki Quranın isə təbii sərvətləri yəğma edilib, müharibə, terror və qətli-qarətlərin siyasi hədəfinə çevrilib. Qibləgah mühitimiz, Nur dəyramız, Xudavəndimiz məzarıstana çevrilibsə, bu o deməkdir ki, dünyamız məhvə təhrik edilib.
Nəzəri Quranı praktiki olaraq gördük, duyduq və dərk etdik. Başa düşdük ki, dini parçalanmalar və dövlət qurumlarının ictimai tətbiqi yaramaz. Quran - Xəzər müalicə edilməzsə, elə bu, kainatın məhvi deməkdir. Praktiki Quran tələb edir ki, Yer Kürəsində, Yaxın və Orta Şərqdə, ələlxüsus Xəzərdə ilk növbədə təbii sərvətlərin istismarı dərhal dayandırılmalı, sulara çirkab axıdılmamalıdır.

12 avqust 2006
Sahibiz-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili, 239-cu günü


XÜLASƏLƏR

Zorbazar. Alış-verişin qaydası var. Biri satır, digəri alır. Bazara çıxarılmayan əmlaka qiymət oxumaq olmaz. Bazara çıxarılmayan əmlakla bazara çıxarılan əmlakın sövdələşməsində, qiymətində fərq var. İş adamları camaatın evinə müştəri çıxırsa, həmin ev qat-qat artıq qiymətləndirilməlidir. Əgər bu nəzərə alınmazsa, sövdələşmə gedərsə, buna deyərlər zorbazar.
Xəzər nur-dəryasının dürdanə keyfiyyəti əlindən alınıb. Rəsmi qurumlar eləcə də cəmiyyət Xəzərlə amansız, qatı-qəddar davranır.
“Əuzi-billah” Fatihədən ixtisar edilib, Xəzər isə dünya sularından təcrid. Bakı-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə anadan əmdiyi süd Xəzərin burnundan tökülür.
Xəzər Quran məqamının təbii görküdür. Quran praktikadan ayrı salındığına görə anlaşılmır. Nəzəriyyə və praktika bir-birindən ayrı düşəndə hər ikisi başa düşülmür. Nəzəri Quran ayələri praktiki olaraq Xəzərə tökülən qoşalı suların məcmuyudur. Sular sükun məqamlarda, nur halında buzlaşır, kristallaşır; təkamül nəticəsində dürr halına keçərək axıb Xəzərə tökülür. Biz isə Xəzərə tualet axıdırıq. Bütün çirkablar sulara - ayələrə axıdıldığına görə Quran ayələri də başdan-başa surələşib.
Nə rəvadır yari-yarəb, surələrmiş ayələr,
Ayətullahlar da batil piri-zaldırlar yetim (Əkrəm)
Quranı nəfsimizə qurban vermişik. El demişkən, molla aşı gördü, Quran yaddan çıxdı.
ƏHli-beyt. Təkallahlıq şəraitində əhli-beyt nəzəri olaraq yox edilib; praktiki olaraq isə var. Əhli-beyt Quran ayələri, Xəzərə tökülən qoşalı sular, erkəkli-dişili insanlar deməkdir. Insanın, yəni əhli-beytin nə qədər cılızlaşdığını bilmək istəyirsinizsə, onda televizordan gözünüzü çəkməyin.
Bəyat, Bayatı-Kür, Bayatı-Şiraz, Bayatı-Əcəm min illərdi əhli-beytlərin yasına oturub.
Millət. Insanlar bölünüb millətlərə. Millət sözü əhli-beyti vəhdəti-vücudiyyət, yəni klassik irsimizdə tərənnüm edilən mey halında rədd edən sözdür.
Milli siyasətlə milli məsələ millətin kökünü qaşıyır hələ (Əkrəm).
Cəmiyyət millətçilikdən imtina etməli, insaniyyətliyə gəlməlidir. Milli, dini, etnik ayrı-seçkilik qəti qadağandır. Millətçilik başdan-ayağa qandır, qadadır, yəni qadağandır. Millət sözü separat siyasətin strategiyasını, eləcə də “Parçala, hökmranlıq et!” taktikasını aydınlaşdırır.
 

14 avqust 2006
Sahibiz-zəman əbədiyyəti bərpasının 6-cı ili, 241-ci günü