Elmi və elmi kütləvi ədəbiyyat

İrşad İbrahimov
Vətəndaş və tarix
Kitabda Azərbaycan və onu əhatə edən ölkələrin tarixləri yeni baxımdan verilib. Dini-siyasi cərəyanların və həmçinin kommunizm və faşizm ideyalarının mahiyyətinə işıq salınıb. İki nəhəng tarixi sima - Mete və Bilgə xaqanların kitabda verilmiş Tanrıya yalvarışı və xalqa müraciəti oxucunu həyəcanlandırır və ona təqlid üçün sağlam nümunələr göstərir.
“Azərnəşr”, 2005, 600 səh., 14x21, rəngli, sərt, 500

Bakı Slavyan Universiteti
Şərq və Qərb
Bu topluda “Türk-slavyan əlaqələri” laboratoriyasinin əməkdaşlarının bir sıra respublika və beynəlxalq elmi konfranslarda (Bakı, Moskva, Türkiyə və s.) etdikləri məruzələr öz əksini tapıb.
“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, 160 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 200

40000 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38 15000 манат, Книжный Клуб, тел.: 492-12-38

Nəsiman Yaqublu
Azərbaycan legionerləri
Monoqrafiyada II Dünya müharibəsinin oxucular üçün çox maraqlı məqamları açıqlanmışdır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti araşdırılır. 70 mindən çox azərbaycanlı legionerin həyatına aydınlıq gətirən bu əsər zəngin arxiv materialları və sənədlər əsasında yazılıb.
“Çıraq” nəşriyyatı, 2005, 332 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 300

Jelyu Jelev
Faşizm
Bolqarıstan Respublikasının keçmiş prezidentinin əsəri faşizmin və faşist ideologiyasının tədqiqinə həsr edilib.
“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2005, 280 səh., 17x24, rəngli, sərt, 500

30000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 35000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Bakı Slavyan Universiteti
Elm və cəmiyyət
(elmi məqalələr toplusu)
Kitabda dünya xalqlarının dili və ədəbiyyatı, habelə tərcümə, metodika, tarix, fəlsəfə, hüquq, beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya ilə bağlı elmi məqalələr toplanıb.
“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, 410 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 100

Hacıfəxrəddin Səfərli
Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin rolu
Monoqrafiyada maddi mədəniyyət nümunələri, orta əsr qaynaqları, epiqrafik və toponomik faktlar əsasında islamın qəbulu ilə tarix səhnəsinə çıxmış müsəlman ruhanilərin və Naxçıvanda fəaliyyət göstərən dini mərkəzlərin bölgənin sosial-siyasi həyatında rolu və mövqeyi məsələsi tədqiq olunub.
ISBN 5-8066-1528-6, “Elm” nəşriyyatı, 2003, 392 səh., 15x20, rəngli, yumşaq, 500

18000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
25000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-3

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi tədqiqatlar İnstitutu
Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür (məqalələr toplusu)
Məqalələrdə cəmiyyət, ideologiya, təfəkkür problemlərinin ontoloji, qnoseoloji, metodoloji aspektləri, yeniləşən cəmiyyətdə milli dövlətçilik ideologiyasının prinsipləri, mahiyyəti, qloballaşma və digər mövzular sosial-fəlsəfi kontekstdə araşdırılır.
“Bakı Universiteti”nəşriyyatı, 2004, 202 səh., 14x21, rəngli, yumşaq, 500

Т. Г. Шукюрбейли
Глагольное соизмене-ние современного русского языка

Монография посвящена анализу соизменения глаголов в современном русском языке.

Издательство “Kitab aləmi”, 2005, 216 стр., 14x20, цветная, мягкая

18000 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38 30000 манат, Книжный Клуб, тел.: 492-12-38

Наргиз Ахундова
Тюрки в системе государственного управления арабского халифата (VIII- сер.X вв.)
Монография посвящена исследованию арабо-тюркских отношений со времен возникновения ислама и создания Халифата, их последующему развитию, особенно в период правления династии Аббасидов.
ISBN 5-80-66-1650-9, изд. “Елм”, 2004, 373 стр., 15x22, цветная, твердая, 250

Л.Локкарт
Надир шах
В книге автор рассматривает приход к власти Надир шаха, его убийство, вследствие чего распалась созданная им огромная империя.
Изд. «Ганун», 2004, 495 стр, 17x23, цветная, твердая, 150

35000 манат, Книжный Клуб, тел: 492-12-38 40000 манат, Книжный Клуб, тел: 492-12-38

Tərtib edən: Vaqif Məmmədov
Nəsirəddin Tusi və müasirlik
Kitabda Şərqin böyük dühası N.Tusinin çoxşaxəli həyat yoluna nəzər salınıb.
Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2001, 104 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 200

Vaqif Məmmədov
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu
Monoqrafiyada Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun yaranma tarixi və inkişaf yolu təhlil olunur.
“Çənlibel” nəşriyyatı, 2001, 220 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500

Əlavə məlumat tel.136 4-08-61 Əlavə məlumat tel.136 4-08-61

Bakı Slavyan Universiteti
Dəyişən dünyada Bolqarıstanın yeri
Kitabda Bolqarıstanın siyasi, sosial-iqtisadi və beynəlxalq problemləri tədqiq olunur, ölkə dünya siyasətinin dinamikası kontekstində araşdırılır.
“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, 134 səh., 14x21, rəngli, yumşaq, 100

Adilə Namazova, Təranə Tağızadə
Uşaqlarda bronxit və pnevmoniyanın klinika və müalicəsinə müasir baxışlar
Metodik vəsait uğaqlarda ən çox təsadüf olunan tənəffüs üzvləri xəstəliklərinin müasir etiologiya, diaqnostika, müalicə üsullarına həsr olunub.
Naxçıvan,“Qeyrət” nəşriyyatı, 2003, 56 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500

Konfrans iştirakçılarına paylanıb Əlavə məlumat tel.136 4-08-61

İbrahim Ethem Atnur
Muxtariyyat ərəfəsində Naxçıvan
Kitabda Türkiyənin Qafqaz siyasəti, XX yüzilliyin birinci və ikinci onilliklərində (1917-1921) Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət, bölgədə türk idarəçiliyinin qurulması, kapitalist dövlətlərinin Naxçıvana yiyələnmək cəhdləri və erməniləri himayə etmələri öz əksini tapıb.
Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 1999, 442 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500

Gülnara Məmmədzadə
İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında mədəni əlaqələrin inkişafı
Monoqrafiyanın 1-ci fəslində, İranda islam inqilabının qələbəsindən sonra, İran İslam Respublikasının yaranması, SSRİ – İİR münasibətləri sistemində İran - Azərbaycan əlaqələrin təşəkkülü və inkişafı tədqiq olunub. 2-ci fəsildə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra, İran - Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı qələmə alınıb. İki ölkə arasında olan mədəni əlaqələrin müxtəlif məqamları 3-cü fəslin tədqiqat obyektidir.
“Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2004, 170 səh., 14x21, rəngli, sərt

10000 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38 20000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Əbülfət Həsənoğlu
Nəsimi “ənəlhəq”qinin kökləri
“Nəsimi “ənəlhəq”qinin kökləri” tədqiqatı dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin dini etiqadı, həqiqi obrazının araşdırılmasına həsr edilib.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 100 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

 

 

 


Azərbaycan Əkinçilik İnstitutu (azərbaycan, rus, ingilis dilində)
Kitabda Azərbaycan MEA Əkinçilik İnstitutunun tarixi və fəaliyyəti öz əksini tapmışdır
“Azərbaycan nəşriyyatı”, 2004, 88 səh. 13x21, rəngli, yumşaq, 1000

Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38 Əlavə məlumat, tel.: 451-60-84

К. М. Абдуллаев, И. Г. Гамидов
Русский язык в Азербай-джане
В книгу включены научно-публицистические очерки об истории, сегодняшнем дне, перспективах русского языка в Азербайджане.
Издательство “Kitab aləmi”, 2004, 550 səh., 18x25, rəngli, sərt, 1500

Aqşin Quliyev
Qədim Azərbaycanda siyasi və hüquqi fikir
(ən qədim dövrdən VIII
əsrədək)
Kitabda Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən başlayaraq VIII əsrədək mövcud olmuş siyasi və hüquqi ideyalar tədqiq olunur. Monoqrafiyada siyasi və hüquqi fikrin istiqamətlərinə, ellinizmin Azərbaycanın siyasi və hüquqi fikrinə təsiri məsələlərinə diqqət yetirilir.
“Qanun” nəşriyyatı, 2003, 136 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500

65000 manat, Kitab Klubu, tel: 492-12-38 Əlavə məlumat tel.: 467-79-56

Sabir Şahtaxtı
Böyük Çin səddi erməni terrorizminin hədəfində
Əsər dünya terrorizminin önündə dayanan ermənilərin tarixi cinayətlərindən bəhs edir. Müəllif ermənilərin antibəşəri əməllərini faktlar əsasında oxucuya çatdırır.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 212 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

Али Алиев
Крестьянское движение в Азербайджане в 1905-1907 гг.
В книге автор изображает крестьянскоe движениe в Азербайджане как составную часть борьбы колониальных народов бывшей царской империи, а также национально-освободительного движения.
Нахыван, изд. «Гейрат», 2004, 164 стр, 14x20, цветная, мягкая, 300

25000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 Əlavə məlumat tel.: 136 4-08-61

Камиля Дадашзаде
Знаковая система дастана
В монографии этномузыковеда К.Дадашзаде предпринимается опыт семиотического анализа дастана “Асли-Керем”. Книга предназначена для специалистов, занимающихся проблемами народного творчества.
Изд. “Нурлан”, 2004, стр. 292 , 15x21, цветная, твердая

Rəhim Alxas
Xınalıq və xınalıqlılar
Şair-publisist R.Alxasın bu kitabı ölkəmizdə ən yüksək yaşayış yerlərindən olan Xınalıq kəndi və onun sakinləri haqqındadır. Burada Xınalıq və xınalıqlıların keçmişi və bu günü haqqında oxucuya geniş məlumat verilir. Kitabda bir sıra rəvayət, əfsanə və maraqlı fikirlər də öz əksini tapıb.
“Şirvannəşr”, 2003, 144 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

14000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 14000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Кулиев Эльмир
Коран. Перевод смыслов и комментарии
Это новый перевод смыслов Корана на русский язык или очередная попытка донести до русскоязычных читателей тех знаний, которые открылись переводчику в процессе работы над переводом.
5-87459-182-6, Изд. “Абилов, Зейналов и сыновья”, 2004, стр. 798 , 17x25, цветная, твердая

Кулиев Эльмир
Священный Коран
В эту книгу входит толклвание суры «Аль Имран» и суры «ан-Ниса», составленное известным мусульманским ученым прошлого столетия Абд ар-Рахманом ас-Саади.

ISBN 5-87459-193-1, Изд. “Абилов, Зейналов и сыновья”, 2005, 412 стр., 15x21, цветная, твердая

70000 манат, Книжный Клуб, 492-12-38 25000 манат, Книжный Клуб, 492-12-38,

Гасан Гулиев
Литература Кавказа. Эмигрантская литература Азербайджана
В книге содержится обзор творества ряда азербайджанских писателей, оказавшихся за рубежом и внесших заметный вклад в духовную жизнь своего народа.
Изд. “Нурлан”, 2004, стр. 284 , 14x20, цветная, мягкая

Айдын Гаджиев
Демократические Республики Юго-Западного Кавказа (Карсская и Араз-Тюркская республики)
Книга является первым исследованием, аккумулирующим в себе исторические подробности возникновения, существо-вания и падения демократических республик Юго-Западного Кавказа в 1918-1920 гг.
Изд. “Нурлан”, 2004, стр. 280 , 14x20, цветная, мягкая

25000 манат, Книжный Клуб, 492-12-38 Дополн.инф., Книжный Клуб, 492-12-38

Zümrüd Dadaşzadə
Biz də dünyanın bir hissəsiyik
Kitaba Z.Dadaşzadənin 20 il ərzində yazdığı elmi-populyar, publisistik məqalələri daxil edilib. Məqalələr Azərbaycan musiqiçilərinin portretlərini, habelə musiqi həyatının önəmli hadisələrini təqdim edir. Kitab mütəxəssislər və müasir Azərbaycan musiqisi ilə maraqlanan oxuculara ünvanlanıb.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 412 səh., 15x21, rəngli, sərt

Oqtay Cəlilbəyli
Altay dilləri nəzəriyyəsi və yapon dili
Monoqrafiyada yapon dilinin Altay dilləri ailəsinə mənsubiyyəti və həmin kontekstdə Azərbaycan və yapon dilləri arasında uyğunluqlar tədqiq olunub, yapon və Azərbaycan dilləri arasında leksik paralellər aparılıb. Əsər tədqiqatçılar, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 112 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

25000 манат, Книжный Клуб, 492-12-38 20000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Xacə Nəsirəddin Tusi
Adabül-Mütəəllimin (tələbəlik mədəniyyəti)
Kitabda dahi Azərbaycan alimi və mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusinin orta əsr tələbəlik mədəniyyəti, təlim-təhsil qaydaları ilə bağlı fikirləri yer alıb. Kitabça bu dövrün təlim-təhsili ilə maraqlanan mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2002, 20 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Maqsud Fərhadoğlu
Fəlsəfənin əsasları
Kitabda bəşəri və milli fəlsəfi sərvətlər müasirlik baxımından vəhdət halında təhlil edilir.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 392 səh., 14x20, rəngli, yumşaq, 500

Əlavə məlumat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 25000 манат, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Əbülfəz Quliyev
Orxan-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər
Dərs vəsaitində qədim türk Orxan-Yenisey abidələrinin materialları əsasında türk xalqlarının dilinin, tarixinin, soy kökünün mifologiyasının, etnoqrafiya və mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm qaynaqlardan sayılan toponim və etnonimlər müqayisəli tarixi metodla tarixi planda tədqiq olunub.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 128 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Cəmilə Novruzova
Fuad Əbdürrəhmanov
Monoqrafiya xalq rəssamı, iki dəfə SSRİ dövlət mükafatı laureatı F.Əbdürrəhmanovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 120 səh., 18x25, rəngli, sərt

Əlavə məlumat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 18000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Məmmədəli Dünyamalıyev, Naiq Məmmədhəsənov
Kartofçuluq
Kitabdan aqronomlar, fermerlər, kartof istehsalı ilə məşğul olan digər qurumlar, kənd təsərrüfatı təmayüllü institutların əməkdaşları və tələbələri istifadə edə bilər.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 152 səh., 15x20, rəngli, yumşaq

Əbilfəz Rəcəbli
T.Drayzer və onun “Amerika faciəsi” romanı
Kitabda görkəmli Amerika yazıçısı T.Drayzerin həyatı haqqında qısa məlumat verilir və onun ən məşhur əsəri - “Amerika faciəsi” romanı təhlil olunur.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2004, 152 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Əlavə məlumat, Tel.: 490-24-64 18000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Şaiq Məmmədov, Təhminə Ağayeva
Şeyx Bəhaəddin
Kitab XVII yüzillikdə Gəncədə yaşayıb yaratmış Şərqin görkəmli filosofu, memarı və dövlət xadiminin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir
Gəncə Regional Elmi Mərkəz, 2003, 36 səh.15x21, rəngli, yumşaq, 200

Rauf İsmayılzadə
Gəncədə ilk musiqi məktəbi
Kitab Gəncədə mahir ifaçılar yetişdirən Fikrət Əmirov adına 1 saylı musiqi məktəbi barəsində maraqlı məlumatlar təqdim edir
Gəncə Regional Elmi Mərkəz, 2004, 40 səh. 14x21, ag-qara, yumşaq

12000 manat, Kitab klubu tel. 492-12-38

6000 manat, Kitab klubu tel.: 492-12-38

B. Budaqov, Q.Qeybullayev
Naxçıvan diyarının yer yaddaşı
Naxçıvan MR ərazisindəki coğrafi adlar haqqında çox yazılsa da bu mövzu ayrıca tədqiqat obyekti olmayıb. Təqdim edilən əsərdə müəlliflər bölgənin siyasi və etnik tarixi ilə coğrafi adların yaranma tarixi arasında əlaqəni araşdırıb və hər bir coğrafi adın izahını verərəkən mövcud ədəbiyyat materiallarına istinad ediblər.
“Nafta-Press” nəşriyyatı, 2004, 120 səh., 14x20, rəngli, yumşaq

Behruz Həqqi
“Koroğlu”- tarixi-mifoloji gerçəklik
“Koroğlu” dastanının mif qaynaqlarının ararşdırmasına həsr olunmuş bu əsər B.Həqqinin Azərbaycanda nəşr olunan ikinci kitabıdır. Kitabda dastanın mifoloji təfəkkürümüzlə bağlılığı irəli sürülür, türk mifologiyası ilə əlaqələri sistemli, elmi şəkildə nəzərdən keçirilir.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2003, 316 səh., 15x21, rəngli, sərt

20000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 30000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Rəhimə Dadaşova
Səfəvilərin son dövrü
Əsərdə azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq Səfəvilərin son dövr tarixi ingilisdilli tədqiqatlardakı, həmçinin ilk mənbələrdəki zəngin fakt materialları əsasında araşdırılır. Kitab tarixçilər, ali məktəblərin tarix fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulub.
“Nurlan” nəşriyyatı, 2003, 440 səh., 15x21, rəngli, sərt

B.Təhməzov, E. Yusifov, K.Əsədov
Azərbaycanın bioloji təbiət abidələri
Monoqrafiyada bioloji təbiət abidələri. onların mahiyyəti və təsnifatı haqqında, ağac abidələrinin dendrometrik parametrlərinin təyini, bəşəri əhəmiyyətli irsi təbiət abidələri haqqında geniş məlumatlar verilib.
“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004, 568 səh., 15x21, rəngli, sərt

40000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 65000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Füzuli Qurbanov
Sinergetika xaosun astanasında
Monoqrafiyada sinergetika həm predmet olaraq təhlil edilib, həm də bir çox fəlsəfi problemlərə gətirdiyi yeni məna çalarları baxımından araşdırılıb. İlk dəfə olaraq sitergetik anlayışların təsnifatı verilib və müəllif mövqeyindən əsas prinsipləri formalaşdırılıb.
ISBN 9952-80-44-0-7, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2004, 315 səh., 15x21, rəngli, sərt

Vidadi Umudlu
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-1828)
Kitabda XIX yüzilliyin başlanğıcında Azərbaycan xalqının rus işğalçılarına qarşı azadlıq mübarizəsi və Azərbaycanın ikiyə bölünməsi öz əksini tapıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
ISBN-5-8066-1670-3, “Elm” nəşriyyatı, 2004, 180 səh., 15x21, rəngli, sərt

20000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38 25000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Sabir Əlim Xəliloğlu
Füzuli qəzəlləri şərhi 4 cilddə, III cild
Bu cilddə müəllif dahi Azərbaycan şairi M. Füzulinin 131-210-cu qəzəllərinin şərhini verib.
“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004, 304 səh., 14x21, rəngli, yumşaq

Zəkəriyyə Mabud oğlu, Sevinc Bəharəddin qızı
Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər
I kitab (Qoruq ərazisi)

Kitabda qədim Şəkinin məhəllə adları, soyları və ləqəbləri geniş, əhatəli şəkildə araşdırılıb. Kitab mühacir soydaşlarımız, ali məktəblərin tarix, coğrafiya və filologiya fakültələrinin tələbələri, ümumiyyətlə bu sahə ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.
“Nafta-Press” nəşriyyatı, 2004, 346 səh., 15x21, rəngli, sərt

35000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38
35000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Земфира Али гызы Гаджиева
Описание Карабагской провинции
(Составленное в 1823 году по распоряжению главноуправляю-щего в Грузии Ермолова) Тифлись 1866
Книга, составленная из ведомостей, является ценным источником для изучения истории, в первую очередь, экономической, а также демографической истории Карабаха.
Издательство “Нурлан”, 2004, 416 стр., 21x29, цветная, мягкая, 500

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz
Xəbərlər məcmuəsi №12
Məqalələr təbabət və biologiya, kimya və ekologiya, fizika riyaziyyat, iqtisadiyyat, yeyinti və yüngül sənaye, kənd təsərrüfatı və başqa ictimai elmlərə həsr olunub
İSBN 5-8066-1636-3 “Elm” nəşriyyatı, Gəncə -2004,
90 səh. 21x30, rəngli, yumşaq

100000 манат, Книжный Клуб, тел.: 492-12-38 25000 manat, Kitab klubu tel. 492-12-38

C.Babayev, N.Abbasova, Y.Abdullayeva və başqaları
Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri
Kitaba dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, metodika, pedaqogika, psixologiya və digər ictimai eimlərlə bağlı elmi məqalələr daxil edilib. Məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində yazılıb.
“Mütərcim” nəşriyyatı, 2004, 428 səh., 15x20, rəngli, yumşaq, 150

Ziya Bünyadov
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə
Monoqrafiyada ərəb hakimiyyəti dövründəki tariximiz nəzərdən keçirilir, hakimiyyətin süqutu ilə nəticələnən və xalqımızın təşəkkül tarixində yeni səhifə açan sosial-iqtisadi və siyasi proseslər, onların səbəb və şəraiti xarakterizə edilir.
“Pedaqogika” nəşriyyatı, 2004, 392 səh., 15x22, rəngli, sərt

12000 manat, Kitab Klubu, tel. 492-12-38 Əlavə məlumat, tel.: 99-17-03

Əhəd Salamov
Excel: Məlumat bazarlarının yaradılması və mühasibat sənədlərinin tərtibatı
Kitab kompüter mühasibatlığını öyrənmək istəyən şagirdlər, tələbələr, kursların dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti kimi nəzərdə tutulub. Cədvəllərdən praktik işlərdə istifadə olunmasına dair nımunələr verilib.
“Çıraq” nəşriyyatı, 2004, 196 səh., 14x21, rəngli, yumşaq

Həsən Həsənov
Nəriman Nərimanovun tarixi missiyası
Mənsub olduğu siyasi rejimin sənədlərində adı “türk millətçisi” kimi qalmış, xalqımızın xatirəsində isə vətənpərvər bir dövlət xadimi kimi yaşayan N.Nərimanovun Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında tarixi rolu, oxuculara bu kitabda yeni faktlarla təqdim olunur.
“Pedaqogika” nəşriyyatı, 2005, 88 səh., 13x20, rəngli, yumşaq
30000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38 Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Hüseyn İsmayılov, Əziz Ələkbərli
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər - XV
Kitabda Azərbaycan folklorşünas-larının folklorumuzun müxtəlif qolları və aspektləri ilə bağlı tədqiqatları toplanıb.
ISBN- 5-86874-039-4 “Səda” nəşriyyatı, 2004, 180 səh., 14x21, rəngli, sərt

Məmmədvəli Qəmərli
Atalar sözü
Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində xüsusi yeri olan, yaşadığı tarixi dövrün tanınmış ziyalısı və maarif xadimi M.Qəmərlinin tərtibi ilə işıq üzü görmüş “Atalar sözü” kitabının nəşrındən 100 ildən artıq bir vaxt keçir. Nəşr qədim Azərbaycan torpağı, Türk-Oğuz yurdu İrəvanın adı ilə bağlıdır.
ISBN-586874-032-7, “Səda” nəşriyyatı, 2003, 56 səh., 14x21, rəngli, yumşaq

Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38 Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Mirzə Abbas Abbaszadə
Arvad ağısı
Oxuculara təqdim edilən bu toplu “Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri”seriyasının ikinci kitabıdır. Tanınmış pedaqoq M.A. Abbaszadə tərəfindən toplanan “Arvad ağısı” Azərbaycan qadın folklorunun sistemli şəkildə tərtib edilən ilk toplusudur.
ISBN-586874-032-7, “Səda” nəşriyyatı, 2004, 60 səh., 14x21, rəngli, yumşaq

Hənəfi Zeynallı
Azərbaycan türk mahnıları haqqında
H.Zeynallının “Azərbaycan türk mahnıları haqqında” araşdırması xüsusi elmi dəyərə malikdir. Müəllifin ömrünün son illərində qələmə aldığı tədqiqat işi ilk dəfə nəşr olunur.
ISBN-586874-032-7, “Səda” nəşriyyatı, 2004, 68 səh., 14x21, rəngli, yumşaq

Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38 Əlavə məlumat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Rövşən Novruzoğlu
XXI əsr... Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükə mənbələri
(5 cilddə) I cild
Uzun tarixi, elmi, siyasi, fəlsəfi və hüquqi araşdırmaların nəticəsi olan, ciddi məntiqə söykənən, ictimai fikir üçün lazımlı olan bu tədqiqat əsəri 5 cilddən ibarətdir. I cilddə müəllifin XXI əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyini gözləyən təhlükə mənbələri barədə düşüncələri, elmi-siyasi araşdırmalarının nəticələri verilib. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
“Nur-A” nəşriyyatı, 2004, 492 səh., 14x21, rəngli, sərt

Rza İbadov
Avropa ittifaqının əsasları
(Az. və Ingilis dillərində)
Bu kitab oxucuların Avropa İttifaqına daha yaxından bələd olmasına kömək edəcəkdir. Kitabda Avropanın kömür və polad istehsalı sahəsində əməkdaşlıq edən 6 dövlətinin necə və hansı zərurətdən 25 dövlətin ittifaqına çevrilməsi prosesindən bəhs olunur.
ISBN 9952-8053-0-6, naşir - Qoşqar İsmayıloğlu, 2004, 212 səh., 16x24, rəngli, yumşaq

60000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38
10000 manat, Kitab Klubu, tel.: 492-12-38

Т.Г. Мамедова
Сочетаемостные возможности консонантов в русском и азербайджанском языках
Монография представляет собой системное описание сочетаемостных способностей консонантов, зафиксированных в лексике русского и азербайджанского языков.
Издательство “Kitab aləmi”, 2004, 222 стр., 14x21, цветная, мягкая, 200

Айтен Эфендиева
Художественное своеобразие прозы И. Бунина
Пособие написано в помощь студентам, изучающим русскую литературу конца XIX - начала и середины XX века. В нем затрагиваются актуальные проблемы той эпохи.
Издательство “Kitab aləmi”, 2004, 50 стр., 14x20, цветная, мягкая, 200

25000 манат, Книжный Клуб, тел.: 492-12-38

3500 манат, Книжный Клуб, тел.: 492-12-38

К. И. Абдуллаев
Доброкачественная гиперплазия предста-тельной железы
Монография посвящена одному из актуальнейших вопросов урологии пожилого возроста - доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Издательство “Kitab aləmi”, 2005, 216 стр., 14x20, цветная, мягкая

Bakı Slavyan Universiteti
Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası (Azərbaycan və rus dillərində)
Məcmuəyə dilçilik və ədəbiyyatşünaslıqla bağlı elmi məqalələr daxil edilib.

“Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, 175 səh., 17x24, rəngli, yumşaq, 500

35000 манат, Книжный Клуб, тел.: 492-12-38 20000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38

Bakı Slavyan Universiteti
Elmi əsərlər. İctimai-siyasi elmlər seriyası
(Azərbaycan və rus dillərində)
Məcmuəyə ictimai - siyasi elmlərlə bağlı elmi məqalələr daxil edilib.
«Kitab aləmi” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2004, 175 səh., 17x24, rəngli, yumşaq, 500

 

20000 manat, Kitab klubu, tel: 492-12-38